Sunday, November 13, 2016

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္

ရဲထြန္း (သီေပါ)


ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ မတူျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အဝန္းမ်ားကို ဘံုတူညီေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဘံုအစိုးရတရပ္ (အမ်ိဳးသားအစိုးရ) ဖဲြ႔စည္းခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ မတူကဲြျပားျခားနားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အသိုက္အဝန္းတခုစီအား ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအျဖစ္ ခဲြျခားဖဲြ႔စည္းေစကာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ မတူကဲြျပားမႈမ်ားရိွသည့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႈပင္ ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဂၽြန္အမကၠေဒၚနယ္ ေျပာခဲ့သလို “ေဒသဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ‘ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္’ တမိ်ဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အမိ်ဳးသားအစိုးရတရပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္း” လည္း ျဖစ္ေပသည္။

“ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း” ဆိုသည္မွာ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုးခဲ့သလို) သီးျခားလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အဖဲြ႔ႀကီး ျဖစ္သည္ဟု မၾကာခဏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၾကေသာ္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားအတြက္မူ ထုိသို႔ ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ျပင္သစ္စကား ေျပာသူမ်ားေရာ၊ အဂၤလိပ္စကား ေျပာသူမ်ားကပါ ၎တို႔အေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တရပ္”၊ “ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူမိ်ဳးသစ္တရပ္”၊ “ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဝင္ေရာက္ေနရာယူရန္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အမိ်ဳးသားႏိုင္ငံတရပ္”၊ “မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတရပ္” ထူေထာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အျဖစ္ စုဖဲြ႔လုိက္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုလိုနီမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ စဲြဲစဲြၿမဲၿမဲ ရပ္တည္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကေနဒါ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း (ကိြဘက္ျပည္နယ္) ရိွ ျပင္သစ္စကားေျပာ၊ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား၊ ျပင္သစ္ပံုစံ တရားမဥပေဒႏွင့္ ထူးျခားသည့္ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေရးစနစ္တို႔ကို အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တုိ႔၏ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမည့္အေရး စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည့္ အေနအထားမွ လြတ္ကင္းလိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာ ပ႐ိုတက္စတင့္တို႔ လႊမ္းမိုးသည့္ ကေနဒါအေနာက္ျခမ္း (အြန္ေတရိီယို) နယ္သားမ်ားအေနျဖင့္မူ ျပင္သစ္လႊမ္းမိုးမႈအႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ေရးျဖစ္သည္။ ႏိုဘာစကိုးရွားႏွင့္ နယူးဘန္းစဝစ္က္တုိ႔ကမူ ကေနဒါနယ္ပယ္မ်ား၏ သိမ္းပိုက္ ဝါးမ်ဳိခံရမည္ကို မလိုလားေခ်။ အဆုိပါ ကေနဒါနယ္ပယ္မ်ားမွာ အၿမဲတမ္းလို ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္-အဂၤလိပ္တို႔၏ ျပင္းထန္ေသာ ရန္လိုအျငင္းပြားမႈမ်ား တရစပ္ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားဟု မွတ္ယူကာ ယံုၾကည္မႈ မရိွၾကေခ်။

အျခားတဘက္တြင္မူ အားလံုးက အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေမရိကန္တို႔၏ လည္ပင္းညႇစ္ခံရမည္ကိုလည္း စုိးရိမ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေနဒါအေနျဖင့္ တႏွစ္လ်ွင္ ေျခာက္လခန္႔ သူ၏ အဓိကကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတတ္ၿပီး အေမရိကန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွတဆင့္သာ ကုန္သြယ္ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကေနဒါ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားက သူတို႔ မၾကာခဏ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသလို တကယ္စစ္မွန္ေသာ ယူနီယံတခု၊ အစစ္အမွန္ဖက္ဒေရးရွင္းတရပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ထက္သန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏို္င္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ တဝက္တပ်က္ လြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းပါဝင္သည့္ သမဂၢႀကီးမ်ိဳး တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။

ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ “က်ယ္ဝန္းလြန္းလွေသာ ဧရိယာအတြင္း ျပန္႔ႀကဲေနသည့္ လူဦးေရ ခပ္ပါးပါးသာ စုစည္းေနထိုင္ေသာ ေသးငယ္သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို” တစုတစည္းတည္း ျဖစ္ေစရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရသည္။ ဤလူ႔အဖဲြ႔အစည္းအား သဘာဝအတားအဆီးမ်ားကသာ ပိုင္းျခားထားသည္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အကိ်ဳးစီးပြား၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ အယူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ပညာေရး စသည္တို႔ကလည္း နက္ရိႈင္းစြာ ပိုင္းျခားထားေလသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ဆိုးဝါးညံ့ဖ်င္းလွသည္။

ဤျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ တခုတည္းေသာအေျဖသာရိွၿပီး ၎မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/ေဒသမ်ားအေနျဖင့္ အထီးတည္း ခဲြမေနလိုသည့္နည္းတူ ဝါးမ်ဳိျခင္းလည္း မခံလို။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရွိသလို ဖက္ဒေရးရွင္းအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာရိွသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

ကေနဒါဖက္ဒေရးရွင္းကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ကမာၻေပၚတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ေနာက္ တတိယေျမာက္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံၿပီးလ်ွင္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးမားဆံုးႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရအားျဖင့္ နည္းပါးလွသည္။ မူလက အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ကိုလိုနီနယ္သားမ်ားသာ အဓိကအားျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ကေနဒါဖက္ဒေရးရွင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၃၆ သန္းရိွၿပိီျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားက ၁၆၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ကေနဒါလူဦးေရတြင္ ကမာၻေပၚရိွ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူမိ်ဳးမ်ားပါ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိြဘက္သည္ ျပင္သစ္စကားေျပာေသာ လူမ်ားစုမ်ား ေနထိုင္ရာျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံရိွ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးအားလံုး၏ ၈၀% ေနထိုင္ၾကသည္။

ကေနဒါဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းေသာ အမိ်ဳးသားအစိုးရတရပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား ရိွၾကၿပီး ၎တို႔၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ က်င့္သံုးၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (အမိ်ဳးသားအစိုးရ) ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအၾကား ခဲြေဝက်င့္သံုးသည္ဟု ဆုိရမည္။ ၎တို႔အား ခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ အဝန္းအဝိုင္းအရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတို႔မွာ ထက္-ေအာက္ ဆက္ဆံေရးမဟုတ္ဘဲ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေနဒါ ပါလီမန္တို႔၏ တာဝန္မ်ားခဲြေဝမႈကို ၿဗိတိသ်ွ ေျမာက္အေမရိက အက္ဥပေဒျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ အက္ဥပေဒကို “၁၈၆၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ” ဟု ေခၚတြင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း (အဂၤလန္)မွာကဲ့သို႔ပင္ ကေနဒါတြင္ (House of Commons) ေခၚ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ (Senate) ေခၚ အထက္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကေနဒါ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သိပ္မတူလွဘဲ အဂၤလိပ္အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမုိဆင္တူသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေနဒါ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူလူထု၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္တိုင္းမွ တူညီေသာအေရအတြက္ရိွသည့္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရ ေစလႊတ္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း ကေနဒါအေျခခံဥပေဒတြင္ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္တခုစီအလိုက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ကေနဒါတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာကိုယ္စားျပဳမႈကို မဲဆႏၵနယ္ယူနစ္မ်ားကို အေျခမခံဘဲ ေဒသမ်ားကို အေျခခံသည္။ ဤသည္မွာ ကေနဒါရိွ ဘာသာစကားအရ လူနည္းစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာ ကိြဘက္) ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို လံုေလာက္စြာ အာမခံခ်က္ရိွေစလို၍ ျဖစ္သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ အဂၤလန္ကဲ့သို႔ ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ သမၼတစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေခ်။ ထုိသို႔ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကား တနည္းအားျဖင့္ဆိုလ်ွင္ “ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ သူ၏အစုိးရအဖဲြ႔” တို႔အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား ခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) တြင္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သလို အဓိက အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ မဟုတ္ေပ။ ဤတာဝန္ကို ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမွာ ဘုရင္မတြင္ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဖဲြ႔စည္းပံုအဓိပၸာယ္အရ ကေနဒါသည္ ဘုရင္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သေဘာတရားအရ ဘုရင္မ၏ကိုယ္စား အထူးအခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား က်င့္သံုးခြင့္ရိွသည္ ဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ အစုိးရအဖဲြ႔တြင္သာ ရိွပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ရာဘာတံဆိပ္တံုး ထုႏွက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ဝင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အစိုးရ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရသာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္္ရန္ နားလည္မႈရိွထားခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ အာဏာရွိသူမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္တုိ႔၏ ေနာက္ထပ္ ျခားနားခ်က္ တခုမွာ ကြန္ဂရက္စနစ္က အာဏာကို ခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္စနစ္က အာဏာမ်ားကို စုစည္းက်င့္သံုးသည္။ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ သူ၏ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွာ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ွ မျဖစ္ရေပ။ ထို႔အတူ သမၼတႏွင့္ သူ၏အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွာ ကြန္ဂရက္တြင္ ဥပေဒ တရပ္ရပ္ကို တင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ေပၚလစီမ်ားကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေပ။

အျခားတဘက္တြင္ ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တခုခု၏ အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကရမည္။ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွာ အစိုးရဝန္ႀကီး တဦးဦး သို႔မဟုတ္ ၎ကို ကိုယ္စားျပဳသူတဦးဦးက တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပါလီမန္သို႔ တက္ေရာက္၍ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ခုခံေခ်ပရွင္းလင္းရမည့္ တာဝန္ရိွသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါလီမန္တြင္း ေမးခြန္း မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္ တာဝန္ရိွေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပါလီမန္စနစ္ ဆုိသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာတို႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေျခခံမူအေပၚ အေျချပဳထားသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစု ေနရာရထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေပလိမ့္မည္။ အႏိုင္ရပါတီ တခုတည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာေရာ၊ ဥပေဒျပဳအာဏာကိုပါ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးတံတားမွာ ကက္ဘိနက္ (အစိုးရအဖဲြ႔) ျဖစ္၏။ အဆုိပါအဖဲြ႔သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို စုေပါင္းတာဝန္ခံရ သည္ ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈရေနသ၍ အစိုးရအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားေပ လိမ့္မည္။

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတစနစ္) တြင္မူ ဥပေဒျပဳအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အာဏာကို ခဲြေဝက်င့္သံုးသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။ ဤအာဏာခဲြေဝက်င့္သံုးမႈကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းညိႇထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ မရိွေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳထားေသာဥပေဒကို ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ခြင့္ရိွသည္။ သူ၏ဗီတိုကို ျပန္လည္ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမဲရရိွရန္ လုိသည္။

ကေနဒါ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာ အမိ်ဳးသားအစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔အၾကား ခဲြေဝထားသည္။ မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ လြႊတ္ေတာ္တရပ္သာ ရိွသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ (အမိ်ဳးသားအဆင့္) မွာကဲ့သို႔ပင္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း တေနရာႏွင့္တေနရာ ကဲြျပားျခားနားႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစု မဲျဖင့္ဆံုးျဖတ္သည့္ တန္းတူညီစနစ္တခု ရိွသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အျမင္အယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အမ်ားစုကမွ အျခားေသာ အမ်ားစုထက္ ပိုမိုသာလြန္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မရိွေခ်။ မတူကဲြျပားေသာ ျပည္နယ္ အသီးသီးသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထူးအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ သီးျခားျဖစ္ေသာေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ တခိ်န္တည္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ကေနဒီယန္မ်ားကို တမိ်ဳးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ သူ၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေနဒါဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္ (အမိ်ဳးသားအဆင့္) မွာေရာ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပါ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ မတူကဲြျပားျခားနားေသာ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေလသည္။

ကေနဒါဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပံုကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္မွာ ၎ကို ပံုသြန္းေလာင္းေပးခဲ့ေသာ အင္အားစုမ်ားအေၾကာင္းကို သိရိွနားလည္ရန္လိုေပသည္။ ကေနဒါဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ၁၉ ရာစုအလယ္က ၿဗိတိသ်ွ ေျမာက္အေမရိက ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပကတိ ဘဝအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေျဖရွင္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၈၆၀ ခုႏွစ္ (အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၈၄ ႏွစ္အၾကာ) တြင္ ၿဗိတိသ်ွ ေျမာက္အေမရိက ဆိုသည္မွာ နယူးေဖာင္လန္၊ ႏိုဘာစကိုးရွား၊ နယူးဘန္းစ္ဝစ္ႏွင့္ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာကမ္းေျခရိွ ပရင့္စ္အက္ဝပ္ကြ်န္း စသည့္ ၿဗိတိသ်ွကိုလိုနိီမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တေဒသႏွင့္တေဒသ ဆက္စပ္မႈမရိွဘဲ တကဲြတျပားစီ ျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္ကမ္းေျခဘက္တြင္ ဗင္ကူးဗားကြ်န္းႏွင့္ ၿဗိတိသ်ွကိုလံဘီယာတို႔ ရိွသည္။ အလယ္ေကာင္တြင္ ႀကီးမားေသာ ကေနဒါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တည္ရိွၿပီး ၎အထဲတြင္ ျပင္သစ္-ကက္သလစ္ လႊမ္းမိုးေသာ ကေနဒါ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္-ပ႐ိုတက္စတင့္ လႊမ္းမိုးေသာ အထက္ပိုင္းကေနဒါတို႔ ပါဝင္သည္။ အဆုိပါကိုလိုနီမ်ားမွာ ပထဝီအရ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ တေဒသႏွင့္ တေဒသ တကဲြတျပားစီ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔အားလံုး ၿဗိတိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရိွၾကသည္။

၁၈၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ယခင္ တကဲြတျပားစီ ရိွေနခဲ့ေသာ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း ကေနဒါကိုလိုနီမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဇြတ္အတင္းအက်ပ္ ျပည္ေထာင္စုတရပ္ ဖဲြ႔ေစသည္။ ေအာက္ပိုင္းကေနဒါသည္ အထက္ပိုင္းကေနဒါထက္ လူဦးေရအရ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း ေဒသႀကီးႏွစ္ခုလံုးမွ တူညီေသာ အေရအတြက္ရိွသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပိုင္းကေနဒါရိွ ျပင္သစ္ကေနဒီယန္မ်ားကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေစေလသည္။

ထုိ႔သို႔ ကိုလိုနီမ်ားအတြင္း ဖိအားမ်ား ရိွေနစဥ္အတြင္း ေတာင္ဘက္ရိွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကလည္း ရိွျပန္သည္။ ပထမ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ေျမာက္အေမရိကရိွ အဂၤလိပ္ကိုလုိနီမ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အုိင္ယာလန္လြတ္လပ္ေရး ရရိွရန္ ေမ်ွာ္လင့္ၾကေသာ အိုင္းရစ္ရွ္ ကက္သလစ္ အုပ္စုတခု ျဖစ္ေသာ Fenian တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္က Fenian ၁၅၀၀ ေလာက္က အထက္ကေနဒါကို က်ဴးေက်ာ္လာသည့္အတြက္ တိုက္ထုတ္ခဲ့ရေသးသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သိမ္းပိုက္ခံရမည့္ အေရးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ခါ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခုိက္ခံရကာ ႏွစ္ႀကိမ္လံုး မေအာင္ျမင္ေခ်။ တႀကိမ္မွာ ၁၇၇၅ ခုႏွစ္ကျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္တပ္မေတာ္က ကိြဘက္ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၿပီး မြန္ထရီယယ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတႀကိမ္မွာ ၁၈၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး အြန္ေတရီယိုရိွ ႏိုင္ယာဂရာေဒသကို ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသ်ွလူထု၏ အျမင္တြင္ စစ္စားရိတ္ေလ်ွာ့ခ်ေရးကိုသာ လုိလားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေျမာက္အေမရိကတြင္ အသံုးျပဳမည့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ (အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစရိတ္)ကို ျဖတ္ေတာက္လိုၾကသျဖင့္ ကိုလိုနီမ်ားအဖို႔ ေနာက္တေခါက္ တိုက္ခိုက္ခံရလ်ွင္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရမည့္ပံု ေပၚေနေပေတာ့သည္။

ထုိသို႔ျဖင့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿဗိတိသ်ွ ေျမာက္အေမရိကယူနီယံ ဖဲြ႔စည္းရန္ ပရင့္စ္အက္ဒဝပ္ကြ်န္းရိွ ရွားေလာ့ေတာင္း (Charlottetown) တြင္ အတၱလန္တိတ္ကမ္းေျခ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကေနဒါျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပံုစံအမိ်ဳးမိ်ဳးကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ တျပည္ေထာင္စနစ္ပံုစံကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွသလို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကြိဘက္အေနျဖင့္ ကေနဒါတိုက္ငယ္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ခဲြေဝခံစားလိုသကဲ့သို႔ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ တျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ လူနည္းစုအေနအထားသို႔ က်ေရာက္သြားမည္ကို လက္မခံလိုေပ။ ထုိသို႔ေသာအေနအထားမွာ ကြိဘက္ျပည္သူအဖို႔ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။ ၎တိို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ ဥပေဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားလိုၿပီး သီးျခားျဖစ္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ကြိဘက္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသယူနစ္ တခုစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကသာ သူတို႔၏ ထူးျခားမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အထပ္ထပ္အခါခါ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒေရးရွင္းတခုကသာ အဖဲြ႔ဝင္ ယူနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရင္း တခုလံုး၏ အကိ်ဳးစီးပြားမွ ခဲြေဝခံစားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရပ္ ဖဲြ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အားလံုးက ထုိသို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ပရင့္စ္အက္ဒ္ဝပ္ကြ်န္းႏွင့္ နယူးေဖာင္လန္တို႔က ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ၎တို႔၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းမပါဝင္ခဲ့ၾကဘဲ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္တြင္မွ ပရင့္အက္ဒ္ဝပ္ကြ်န္းကလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္က်မွ နယူးေဖာင္လန္က လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ၊ အားနည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ

ဖက္ဒေရးရွင္းျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနာက္တလအၾကာတြင္ ကြိဘက္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုကာ အေသးစိတ္ကိစၥမ်ားကို ထပ္မံ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ အားနည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ ဆိုသည့္ကိစၥမွာ အဓိကျငင္းခံုရေသာျပႆနာ ျဖစ္သည္။ နယူးဗန္းစ္ဝစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ရိွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဗဟိုသို႔ ေပးလိုက္ရလ်ွင္ ၎တို႔မွာ ျမဴနီစီပယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသာသာမ်ွသာ အာဏာရိွေတာ့မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရကို လိုလားသူမ်ားက အေမရိကန္၏ ျပည္တြင္းစစ္အေတြ႔အႀကံဳကို ညႊန္ျပ၍ အားနည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရသာရိွသည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္ရပံုကို ေဆြးေႏြး၍ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရလိုအပ္ပံုကို တင္ျပသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ကံၾကမၼာ ၎တို႔ထံ တပတ္ျပန္လည္လာ မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၎တို႔တည္ေဆာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟိုကို အားေကာင္းေစခ်င္သည္။

အထက္ကေနဒါမွ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လည္းျဖစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေနဒါ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆာဂၽြန္ေအ မက္ေဒၚနယ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖဲြ႔စည္းစက အဓိကအမွားတခုမွာ ျပည္နယ္တိုင္းက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို မစြန္႔လႊတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး ေသးငယ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုသာ ဗဟိုအစိုးရသို႔ လဲႊအပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေလသည္။ မက္ေဒၚနယ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေျပာင္းျပန္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္ အာဏာကိုသာ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညိိႇႏိႈင္းရမည္ဟု ယူဆေလသည္။ မက္ေဒၚနယ္အေနျဖင့္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံကသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္တဖန္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေလသည္။

၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ အက္ဥပေဒ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အဆိုႏွစ္ရပ္လံုး၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ကိုင္စြဲကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ မက္ေဒၚနယ္ႏွင့္ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အျမင္ ယူဆခ်က္က လႊမ္းမိုးသြားေလေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳသက္ဝင္ခဲ့ေသာ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္အာဏာ ေပးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာမူ ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္႐ိုက္အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတခုခု သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတခုခုအေပၚ တရားစီရင္ခြင့္အာဏာရိွၿပီး အကယ္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ္တခုအတြင္း လံုးဝ က်ေရာက္တည္ရိွေနခဲ့လ်ွင္ေသာ္မွ ကေနဒါႏိုင္ငံအတြက္ အေထြေထြဦးစားေပးမႈအရ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေၾကညာလ်က္ ဗဟိုတရားစိီရင္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္သို႔ ဆဲြသြင္းႏိုင္သည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ထားေသးသည္။

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎အေရွ႕က တည္ရိွေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ ဗဟိုကရရိွေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားထက္ ပိုေသာ အထူးသီးသန္႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရရိွ႐ုံသာမကေသး Residual power ေခၚ ႂကြင္းက်န္ေသာ အာဏာမ်ားကိုလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အစိုးရေကာင္းျဖစ္ေရး” ဆုိသည့္ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔ ေပးအပ္ထားေသးသည္။ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ပံုစံ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္မူ Residual power ေခၚ ႂကြင္းက်န္အာဏာကို ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ထားေလသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တသက္တာပတ္လံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ခန္႔ထားခြင့္ေပးထားျခင္းသည္လည္း ဖက္ဒရယ္အစုိးရကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးရာ ေရာက္ေလသည္။ အေစာပိုင္းကာလက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္မူ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ျပည္နယ္တြင္းရိွ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္မူ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ေနေသးသည္။

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေထြေထြအယူခံတရား႐ံုး တည္ေထာင္ခြင့္ရိွသလို တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွေလသည္။ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္က ကေနဒါ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဖဲြ႔စည္းစဥ္ကလည္း ဆုိခဲ့ပါ အခြင့္အာဏာကို အသံုးျပဳခဲ့ေလသည္။ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတို႔အၾကား အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေနာက္ပိတ္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးရာဌာနလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ကေနဒါ ပါလီမန္သည္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ အထက္အယူခံတရား႐ံုး တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန႔္ထားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္ႏွင့္ ပင္စင္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ရိွေလသည္။

မူလျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္တြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းပါမည္ဟူေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူမႈကို အေျခခံဥပေဒက ႐ုပ္လံုးေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းသည္ အဆိုပါ လူနည္းစုမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းထဲ ဝင္လာေစသည့္ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရင္းလည္း ျဖစ္သလို အဆုိပါအေျခခံအေပၚမွ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ပံုကို ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခဲြေဝမႈကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသ်ွ ေျမာက္အေမရိက အက္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါအက္ဥပေဒကို ၿဗိတိသ်ွပါလိီမန္က ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံအက္ဥပေဒဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့သည္။ အဆိုပါအက္ဥပေဒျဖင့္ ကေနဒါ ဒိုမီနီယံကို ဖန္တီးလုိက္ကာ အေရွ႕ကေနဒါ၊ အေနာက္ကေနဒါ၊ ႏိုဘာစကိုးရွားႏွင့္ နယူးဘန္းစ္ဝစ္ျပည္နယ္မ်ားကို စုစည္းလိုက္သည္။ အဆိုပါဥပေဒက ၿဗိတိသ်ွ ေျမာက္အေမရိက၏ အျခားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဝင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စည္းေဘာင္ျပ႒ာန္းေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကိုလည္း ခဲြျခားသတ္မွတ္ေပးသည္။

၁၇၈၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သူ၏ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ကေနဒါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တခုတည္း အတြင္း မတည္ရိွေပ။ “၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ အက္ဥပေဒ” ပုဒ္မ ၅၂ (၂) တြင္ပါသည့္ မျပည့္စံုေသးေသာ အေျခခံဥပေဒဇယား ၂၅ ခုက ကေနဒါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည့္စံုေစေလသည္။

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ကေနဒါဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္း (တခိ်ဳ႕ေသာ ေျပာစကားမ်ားအရ အေျခခံအက်ဆံုး အစိတ္အပိုင္း)လည္း ျဖစ္ၿပီး ေရးသား မထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားက အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေပၚလာရန္ လံႈ႔ေဆာ္ပံုသြန္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (constitutional conventions) ဟု ေခၚတြင္သည္။

No comments: