Friday, September 30, 2016

ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး-ထားဝယ္ဓါတ္အားလိုင္းစီမံကိန္းအား ADB ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

မင္းပိုင္


အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB ၏ ေခ်းေငြရရွိပါက ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး-ထားဝယ္ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓါတ္အားခြဲ႐ုံးစီမံ ကိန္းမ်ားအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိ ယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာထြန္းနိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းခိုင္က လၽွပ္စစ္မီး မရရွိ ေသးေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္အား လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မဟာဓါတ္အားလိုင္းမွ လၽွပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေပးနိုင္ေရး အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းမွုအေပၚ ဒုဝန္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၈/၂၀၁၆ အရ ADB မွ ဓါတ္အားလိုင္းစီမံကိန္း ၃ ခုအတြက္ လ်ာထားခ်ီးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ဝ ေအာက္မွ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ထည့္သြင္း၍ အဆိုျပဳလႊာေပးပို႔ခဲ့ ၿပီး ADB ႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းရာတြင္ ADB မွ စီမံကိန္းအား ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“သို႔ေသာ္ လိုအပ္သည့္ ေခ်းေငြပမာဏမွာ ၄င္းတို႔က ထုတ္ေခ်းနိုင္သည့္ပမာဏ ကန္႔သတ္ထားမွုရွိသည့္ အ တြက္ ထပ္မံလိုအပ္မည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးနိုင္မည့္ မိတ္ဖက္ေငြေခ်းမည့္သူအား ရွာေဖြသင့္ ေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ရွာေဖြရာတြင္ ၄င္းတို႔ကလည္း အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပန္ၾကားခဲ့တယ္” ဟု ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာထြန္းနိုင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၃၀ ေကဗြီအဆင့္ရွိ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ အတိုးႏွုန္းမပါ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၀၃.၄ သန္းျဖစ္ၿပီး ADB ၏ အတိုးႏွုန္းမွာ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၈ ႏွစ္အတြင္း တစ္ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း အတိုးႏွုန္းမွာ ၁.၅ ရာခိုင္ႏွုန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္အစိုးရက တ႐ုတ္နိုင္ငံ Exim Bank ဘဏ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ေခ်းေငြ ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ အတိုးႏွုန္းမ်ားျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သာ ဦးစားေပးဝယ္ယူရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္နိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ ေလ်ာ္သျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရသစ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရးတစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းသာ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိ ေသးေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ေရးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေမးျမန္းမွုရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ လၽွပ္စစ္မီးရရွိျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းခိုင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခ်းေငြမ်ား ရရွိပါက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရးၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းနိုင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကလၽွပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴေပးေနေသာ ျမတ္သူရထြန္းကုမၼဏီအေနျဖင့္ ေရးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ ကြက္ (၉) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းေတာင္၊ အစင္၊ ဓမင္းဆိပ္၊ အေဘာ္၊ ဇီးျဖဴေတာင္၊ ဒူရားေက်းရြာတို႔၌သာ (၁) ယူနစ္ကို (၃၅၀) က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ လၽွပ္စစ္မီးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴေပးလၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃၀.၀၉.၂၀၁၆)


ဆားမေလာက္ အရက္အဆီခ်က္စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းပစ္ရန္ ရိွ မရိွ တိုင္းအစုိးရအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမး

စည္သူေမာင္ေမာင္

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ အရက္ခ်က္စက္႐ုံ က်သင့္ အခြန္ေငြ မွန္ကန္စြာ မေပးသြင္းဘဲ လည္ပတ္ေနေသာ အရက္ခ်က္ စက္႐ုံမွ ေရဆိုး အညစ္အေၾကးမ်ား တာဝန္မ့ဲ စြန္႔ပစ္ေနမႈေၾကာင့္ စက္႐ုံပိတ္သိမ္း အေရးယူရန္ ရိွမရိွ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည့္က့ဲသုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္သိရိွလိုေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္း ေမး ျမန္းခ့ဲသည္။

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းေ၀းတြင္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" စက္႐ုံသည္ လူေနရပ္ကြက္အတြင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္ကို ေမးတင္တည္ေဆာက္ထားျခင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွျခင္း၊ ရဲစခန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ေတာင္သူလယ္သမား ေဆး႐ုံ၏ မလွမ္းမကမ္းရိွေနျခင္း စည္ပင္သာယာ ဥပေဒ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ား ဥပေဒ၊ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရး ဥပေဒ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ ေက်းရြာ အက္ဥပေဒတို႔န႔ဲ မညီျဖစ္ေနေၾကာင္း” ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကိ္းကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

က်ားမင္းႀကီး(KMG)၊ မန္းေရႊရီ(MSY)၊ ဆားမေလာက္(SML) စက္႐ံု ၃႐ုံ ေခါင္းတိုင္ ၆ တိုင္အား ၁၂ နာရီ 1duty လွ်င္ ဂါလံ ၉၀၀၀ က် စက္႐ုံျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ အနည္းဆုံး ဂါလံ ၁၈၀၀၀ ထြက္ရိွေနေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ဂါလံ၆၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သာ အခြန္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရေၾကာင္း ေဒၚနီနီမိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာ ပန္းလိႈင္ျမစ္ေဘး ေျမ ၄ဧက ေပၚတြင္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စတင္ လည္ပတ္ေသာ္ အရက္အဆီခ်က္စက္႐ုံျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စက္မႈလက္မႈစြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေဌး က "ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က စစ္ေဆးျခင္း ၫြန္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါတယ္၊ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးေစလႊတ္ခ့ဲ ပါ တယ္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းန႔ဲ မညီလွ်င္ပိတ္သိမ္းဖို႔ ၫြန္ၾကားခ့ဲပါတယ္၊ ေဒသခံျပည္သူေတြ အကိ်ဳးစီး ပြား အလို႔ဌာ စက္႐ုံ ဒီေနရာမွာ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ၫြန္ၾကားခ်က္န႔ဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ႀကိဳးစားမႈန႔ဲ နည္းလမ္းမွန္စြာန႔ဲ စက္႐ုံကိုပိတ္သိမ္းတယ္အထိ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မည္”ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ စက္႐ုံအား ၂၆ရက္ေန႔က ပိတ္သိမ္းထားၿပီး ဆက္လက္လည္ပတ္ေနပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

က်ဴရွင္စနစ္ တလြဲအသံုးမျပဳသင့္ဘူးလို႔ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာ


မႏၱေလး အသံခ်ဲ႕စက္အမႈ ေန႕စဥ္ ႐ုံးထုတ္ၾကားနာေန

ဇာနည္မာန္


မႏၱေလးျမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဓမၼာရံုတခုမွ ဝတ္ရြတ္ေနခ်ိန္တြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ၾကိဳးမ်ားကို ဆြဲျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သည့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ကို တရားရံုးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။

၄င္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသား Klaas Hijtema ကို ဗုဒၶဟူးေန႔က မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ စတင္ရံုးထုတ္ခဲ့သည္။ တရားလိုမ်ားျဖစ္သည့္ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုးမွ အရာရွိမ်ား၊ အခင္းျဖစ္ ဓမၼာရံုမွ ဝတ္ရြတ္အသင္းေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို ေန႔စဥ္ ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္အပတ္ ေသာၾကာေန႔ညတြင္ အခင္းျဖစ္ ဓမၼာရံုအတြင္း ဝတ္ရြတ္အသင္းမွ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ေနစဥ္ ဓမၼာရံုႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနေသာ အဆိုပါ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံသားသည္ ဆူညံသည္ဟုဆိုကာ အသံခ်ဲ႕စက္ၾကိဳးမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓမၼာရံုတြင္း ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဖိနပ္လည္း စီးထားေၾကာင္း တရားလိုမ်ားက ရံုးေတာ္တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အသက္ ၃၀ အရြယ္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံသားကို အလုပ္သမားႏွင့္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ရိုးရာထံုးတမ္းဓေလ့ကို ေႏွာင့္ယွက္သည္ဆိုကာ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသလို၊ ဓမၼာရံု ဝတ္ရြတ္အသင္းေခါင္းေဆာင္မွလည္း သာသနာညိဳးႏြမ္းေစမႈပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ အမႈၾကားနာခ်ိန္တြင္ Klass Haijtema က ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ တမင္ရည္ရြယ္၍ ျပဳမူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္သြားရသည့္အေပၚ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ရံုးေတာ္တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ ဒီအေဆာက္အအုံကုိ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံဆုိတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီညက က်ေနာ္အရမ္းပင္ပန္းေနတယ္။ ဆူညံသံေတြၾကားရေတာ့ ႏုိးလာတယ္။ ကေလးေတြ ေဆာ့ေနတယ္ထင္ၿပီး အရမ္းစိတ္တုိသြားတာပါ” ဟု ၎၏ ဘာသာျပန္ကတဆင့္ ရံုးေတာ္သို႔ ထြက္ဆိုသည္။

“အဲဒါနဲ႔ အဲဒီအေဆာက္အအုံထဲ၀င္သြားၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္ႀကိဳးေတြ ျဖဳတ္ပစ္လုိက္တယ္။”

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက တရားခြင္အျပီးတြင္ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း Klaas Haijtema က ဘာမွ်ထပ္မေျပာလုိေၾကာင္းသာ ေျပာခဲ့သည္။

အကယ္၍ Klaas Haijtema သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃(၁) ျဖင့္ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၆လမွ အမ်ားဆုံး ၅ႏွစ္အထိႏွင့္ သာသနာေတာ္ ညွိးႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ ၂၉၆ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ က်ခံရႏုိင္သည္။

၎ကုိ လက္ရွိတြင္ မႏၱေလး အုိးဘုိေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ဖိနပ္စီးျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံတမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔က ဘာသာေရးထိပါးေစာ္ကားျခင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ခံရႏုိင္သည္။

Klaas Haijtema သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ အသေရဖ်က္မႈအတြက္ တရားစြဲခံရေသာ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံျခားသားမဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသား ဘားမန္ေနဂ်ာ Philip Blackwood သည္ ၄င္း၏ ဘားတြင္ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကို ေၾကာ္ျငာရန္ ဗုဒၶ ရုပ္ပုံအားဒီေဂ် နားၾကပ္တပ္ဆင္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံကုိ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Philip Blackwood သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ခြဲ က်ခံခဲ့ရျပီး ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတလႊားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းမ်ား၌ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား က်ယ္ေလာင္စြာ အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ အခ်ိန္တြင္ ယခု နယ္သာလန္ႏုိင္ငံသား အမႈမွာလည္း အခ်ိန္ကုိက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မနက္အေစာပုိင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းမ်ားတြင္ အလွဴပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ သံယာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၀တ္ျပဳသူမ်ားမွာ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားကုိ လုိအပ္သည္ထက္ စူးရွ က်ယ္ေလာင္စြာ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေစာဒကတက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဗလီမ်ားမွ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ ၀တ္ျပဳသူမ်ားအား ဝတ္ျပဳခ်ိန္အတြက္ ႏိုးေဆာ္ရာ၌ အသံခ်ဲ႕စက္ကုိ အသုံးျပဳၾကသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားက ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ အသံခ်ဲ႕စက္ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ေဒသခံအာဏာပုိင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းကုိ ဂရုမျပဳၾကဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ထုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာမႈ မရွိၾကေပ။

Klaas Haijtema ၏သတင္း ထြက္ေပၚလာေသာအခါ လူမႈမီဒီယာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံသြားခဲ့ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖင့္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္။

“အသံခ်ဲ႕စက္ အသုံးျပဳသူေတြအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပန္ၿပီး သုံးသပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီဆုိးရြားတဲ့ အသံအေႏွာက္အယွက္ေတြကေန မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကဘူး။”ဟု ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေ၀ဖန္စာတခုက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္မွာ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲ ေတြဟာ ဟက္ၾကီးဆည္ေၾကာင့္ျဖစ္


ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရိွ စည္းကမ္းမလိုက္နာသည့္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားကို အေရးယူရန္အဆိုတင္

စည္သူေမာင္ေမာင္

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပုဂၢလိက ေရနံခ်က္ လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း မရိွေသာ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အ ဆိုကို ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုေအာင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ သြင္းလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဆိုအားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

"ကြၽန္မတို႔ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တျခားတိုင္းက လာေရာက္လုပ္ကိုင္ပါတယ္ ၊ သူတို႔ ေရနံဖိုကရိွတယ္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေတြက ေဒသမွာရိွေနတယ္။ ျပည္သူေတြ အတြက္ အရမ္းကို ထိခုိက္ေနပါတယ္၊ ေရနံဖိုတစ္ဖိုခ်က္ရန္ ၃ရက္ အထိ ခ်က္ရပါတယ္၊ အလ်ား ၁၈ ေပ အနံ ၆ေပ အျမင့္ ၃ေပ ထင္းပုံ ၂၂ပုံကို အသုံးျပဳရပါတယ္၊ ကြၽန္မ ေဒသအတြင္းမွာ ၅၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ ၆၀ ရာႏွဳန္း ထင္းမ်ားျပဳန္းတီးခ့ဲရၿပီး ၊ သူတို႔ ေရနံခ်က္ဖိုကေန စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြက ကြၽန္မတို႔ လယ္ယာ ေျမလုပ္ကိုင္တယ္ သဘာဝေရေျမာင္းေတြက စြန္႔ပစ္ပါတယ္၊ လူေတြကို အဓိက ဒုကၡေပးတယ္ ေပါ့စတစ္နဲ႔ အက္စက္ ေတြပါတယ္။ အဲဒါမို႔ ေရနံဖိုေတြဖ်က္သိမ္းေပးဖို အဆိုတင္သြင္းတာ ျဖစ္တယ္" ဟု အဆို႐ွင္ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စား လွယ္ေဒၚစုစုေအာင္က မဇၩိမသုိ႔ေျပာသည္။

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံေတာ္စိီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ (၃)၊ ပုဒ္မခြဲ (၈)ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၲာရေရနံခ်က္ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၁)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ (၁၈)ခ်က္အား လိုက္နာၿပီး ထင္းမသုံးစြဲ ကတိျဖင့္ ျပန္လည္ေရနံခ်က္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လိုက္နာ က်င့္သုံးမႈမရိွပဲ ေန႔အခါ ေလာင္စာ ေတာင့္မ်ားျဖင့္ ဟန္ျပမီးမေသ႐ုံ ခ်က္လုပ္ၿပီး ညအခါ ထင္းမ်ား အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရနံဖို မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္စစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဒသခံ ေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင္း သိရိွရေၾကာင္း အဆို႐ွင္ ေဒၚစုစုေအာင္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

"ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင့ခြင့္ျပဳခ်က္၊ အေထာက္အထားလိုင္စင္မရိွျခင္း၊စည္းကမ္းခ်က္ပါ အခ်က္ မ်ား အား လိုက္နာျခင္းမရိွပဲ ခ်က္လုပ္ေနၿပီး၊ ေရနံဖို႔မ်ားထြက္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းမ့ဲ စြန္႔ပစ္ရာ ေရ ေျမာင္းအတြင္း သုိ႔ေရာက္၍ ပတ္ဝန္က်င္နယ္ေျမမ်ား ေျမသားမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာ ဆုံး႐ွံဳးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္” ဟု ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုေအာင္က လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ယင္းအဆိုအား တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စက္မႈလက္မႈ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ေရးႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြနဲ႔ ျပဳျပင္ျ


မြန္ျပည္နယ္တြင္ ခြင့္ျပဳလမ္းခင္းေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္း ၈၈ ခုရွိေန

မြန္ေထာ

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ရန္ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လမ္းခင္းေက်ာက္မိုင္း ၈၈ ခု ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးေအာင္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ၃၇ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃ ခု၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခု၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခု၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ၄၄ ခု ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခု တို႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ၃၇ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း ရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးမိုင္းမ်ားအား တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ စစ္ေဆးေပးရန္ ရွိ/မရွိ မြန္ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမွတ္ ၁၀ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးသီဟ က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရး-ဒုဝန္ႀကီး က “ေက်ာက္မိုင္းထုတ္လုပ္ရာတြင္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ/မရွိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးလၽွက္ရွိၿပီး တရားမဝင္ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္မွု မရွိေစေရးအတြက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တာဆီးေရးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည့္ထားၿပီး တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ/မရွိ ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးလၽွက္ရွိသည္” ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တရားမဝင္လုပ္ကိုင္မွုေတြကို တာဝန္ရွိသူေတြ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအရ တင္ျပလာမွု စစ္ေဆးေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအေနနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျဖၾကားထားသည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ေက်ာက္မိုင္း ၃၇ မိုင္းရွိသည့္အနက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ေက်ာက္မိုင္း ၂၄ မိုင္းသာရွိၿပီး တျခားၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားမွု မရွိသည့္ ေက်ာက္မိုင္း အမ်ားျပားေတြ႕ရွိေနသည္ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသီဟက ထည့္သြင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးစိုးသီဟ က “မြန္ျပည္နယ္မွာတရားဝင္ေက်ာက္မိုင္းေတြရွိသလို တရားမဝင္ေက်ာက္မိုင္းေတြကလည္း အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕မိုင္းေတြ သစ္ေတာက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေပမယ့္ တခ်ိဳ႕မိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားေတြက MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ မရထားဘူး။ တခ်ိဳ႕မိုင္းေတြကလည္း စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီညြတ္တာလဲ အမ်ားႀကီး ေနရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱံတားေက်းရြာ၊ ကလယ္မေတာင္ေပၚရွိ Long Life ကုမၼဏီက ထုတ္လုပ္သည့္ ေက်ာက္မိုင္းသည္ စမ္းေခ်ာင္းႏွစ္ၾကားေပၚရွိ ေက်ာက္ျပင္တြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေက်ာက္မိုင္းခြဲျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္သားနံရံမ်ား ကြဲအက္ကာ ေတာင္ေအာက္ေန လူေနရပ္ကြက္သို႔ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ရြာသူရြာသားမ်ား စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မိုင္းခြဲမွုေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရေၾကာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္အတြက္ ရြာအတြင္းရွိ ေရတြင္း ေရကန္မ်ားသည္လည္း ေရခန္းေျခာက္လၽွက္ ရွိေနေၾကာင္း ဦးစိုးသီဟ က ဆက္ေျပာသည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱံတားေက်းရြာ၊ ကလယ္မေတာင္ေပၚရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd လုပ္ငန္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ေဒသခံ ၅၀ဝ ခန္႔က ဥတၱံတားရြာမွ Long Life ေက်ာက္မိုင္းကုမၸဏီအထိ လမ္းေလၽွာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္း (၅၀) ေက်ာ္ကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔ပိတ္ပင္


ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ခရီးမသြားသင့္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါ၀င္ေန

TIME

လတ္တစ္ေလာတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ခရီးမသြားသင့္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းကို အေမရိကန္ကထုတ္ျပန္လုိက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါ၀င္ေနလ်က္ရွိသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ် ရွိသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံသို႔ မလိုအပ္ဘဲ ခရီးမသြားၾကရန္ အေမရိကန္ က်န္းမာေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား သတိေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးစင္တာ CDC က ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ၁၁ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာ၊ ဘရူႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထုိင္း၊ တီေမာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က CDC က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ အထက္ပါအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ ေရႊ႕ဆိုင္းဖ်က္သိမ္းလိုက္ရန္သာ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီကာပိုးကူးစက္မႈမ်ားျပားေနေသာ ဘရာဇီးႏွင့္ စင္ကာပူ တုိ႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အထူးစခရီးသြားသတိေပးခ်က္မ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ယခုအခ်ိန္ထိ အထက္ပါႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ရေသးျခင္းမရွိေသးဘဲ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ပါက ယင္းအထူးသတိေပးခ်က္မ်ဳိး ထုတ္ျပန္ရန္ စဥ္းစားသြားမည္ဟု CDC ကထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသြားသည္။

လူေနရပ္ကြက္ တခုမွာ ေရနံပိုက္လိုင္း ေပါက္


ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ား၏ တရားစဲဲြဆိုမႈ ရုပ္သိမ္းရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

ဇူးဇူး


စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား (IDPs)ကို ဆီအုန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားက တရားစြဲဆိုထားမႈအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ထား၀ယ္ႏွင့္ၿမိတ္ေဒသခံ IDPs မ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္႐ံုးခန္း တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တနသၤာရီတုိင္းအတြင္းရွိ IDPs မ်ားက စစ္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အထက္ပါအတုိင္း ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားစြဲဆိုခံရသူ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ တရား႐ံုးခ်ိန္းတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသို႔ လာရေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ပ်က္ကာ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲျခင္း၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ေက်းဇူးေတာ္ရြာသား ေစာမ်ိဳးမင္းက ရွင္းျပသည္။

ေစာမ်ိဳးမင္းက “က်ေနာ္တုိ႔ ဘုိးဘြားပိုင္တဲ့ေျမေနရာေတြကို တရား၀င္ ျပန္ရခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခု ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အမႈကို ပိတ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆုိတယ္။ ေနာက္ၿပီီး က်ေနာ္တုိ႔လုိ တျခားေသာ IDPs ေတြ ျပန္လာမယ္ဆုိရင္လည္း ခုလိုမ်ိဳးတရားစြဲဆုိ မခံရေစခ်င္ဘူး” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္စစ္ပဲြေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရြာသားမ်ား ေရး- ထား၀ယ္လမ္းမႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးကာလတြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေစာဟာဗီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မူလရြာေဟာင္းေနရာသို႔ ရြာသားမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လူဦးေရ ၁၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘန္မဲ့ႏွင့္ တံုးေဗ်ာေက်းရြာေန ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ရြာတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာႏွင့္ ၅ မုိင္ေ၀းကြာေသာ ၿမိတ္- တနသၤာရီကားလမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ မွစတင္ကာ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ရခဲ့ကာ ယခုအခါ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၉၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေရႊပဒုမၼာထုတ္လုုပ္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီမွ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ေက်းဇူးေတာ္ရြာ သား ၄ ဦးကုိ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ေအးရွားေ၀ါလ္ (Asia World) ကုမၸဏီမွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘန္မဲ့ႏွင့္တံုးေဗ်ာေက်းရြာမွ ရြာသား ၂ ဦးကုိ ပုဒ္မ ၄၄၇ ႏွင့္ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈ ပုဒ္မ ၄၂၇ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနလုိက္ေပးေနသည့္ ၿမိတ္ေရွ႕ေနကြန္ရက္ မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန စဧရာ၀င္း က ရွင္းျပသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန စဧရာ၀င္းက “ရြာသူရြာသားေတြက ေလ်ာ္ေၾကးမလုိခ်င္ဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ေျမယာကို ျပန္လုိခ်င္ တဲ့သေဘာပဲ။ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း အခုအခ်ိန္အထိ တစံုတရာေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အယံုအၾကည္ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ထံသို႔ တင္ျပထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာန အသီးသီးထံသို႔လည္း ပူးတြဲတင္ျပထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

တရားစြဲခံရသူမ်ားအား လုိက္လံကူညီေပးသူ တနသၤာရီမိတ္ေဆြ အဖြဲ႔မွ ေနာ္ပီသေလာကလည္း ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး မစုိက္ႏုိင္သည့္ ေျမမ်ားကို မူရင္းပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

တနသၤာရီမိတ္ေဆြအဖြဲ႔သည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ထား၀ယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည္။

ဆီအုန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိထားေသာဧကမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္စုိက္ပ်ိဳး ျခင္းရွိမရွိ အစိုးရက ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔ကာ စနစ္တက်ျပန္လည္စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာန၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ဦးစီးမႉး ဦးေစာမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ားကို တရားစဲြခဲ့သည့္ ေရႊပဒုမၼာထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီသည္ ၁၉၉၉ တြင္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ေက်းဇူးေတာ္ေက်းရြာအတြင္း ၆၁၁ ဧက၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧက ၁၂၀၀ ကို ဆီအုန္းတိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ႀကိဳတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေအးရွား ၀ါးလ္ကုမၸဏီသည္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘန္မဲ့ႏွင့္ တံုးေဗ်ာေက်းရြာ ဧရိယာအပါအ၀င္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ၉၀၁၂ ဒႆမ ၆၈ ဧက ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ စုိက္ပ်ိဳးမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသည္ တင္ယာဥ္ နဲ႔ FAW ကားတိုက္မိၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၁၉ ေယာက္တို႔ ေဆးရံုတင္


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္း

ေဇယ်ာေမာ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္း တစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ တင္သြင္းလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက စတင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းေဝး ပထမေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္ခ်က္ပါပဲ။ ၀န္ႀကီးဌာန အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ဦးစီးဌာနေတြရဲ႕အမွတ္စဥ္ ၀ါစဥ္ေျပာင္း လဲျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ ခံ စာအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းေ၀း ပထမေန႔တြင္ ေမးခြန္း (၈)ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆိုႏွစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ကာ အစည္းအေ၀းဒုတိယေန႔ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

Aim Star Network ကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရး လက္မွတ္ေတြကို သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီကိုတင္


ေကအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္အနီး တုိက္ပြဲမ်ားအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေန

ေနာ္ႏိုရင္း


ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ (ေကအုိင္ေအ) ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာအနီး အခုရက္ပုိင္းေတြအတြင္း အစုိးရတပ္ရဲ့ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေတြေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ေနပါတယ္။

ေကအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္အနီးက အင္ခါဘြန္ ေတာင္အနီးမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတာျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ကလည္း အစိုးရဘက္က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ တယ္လို႔ ေကအုိင္ေအေျပာခြင့္ရသူတဦးျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေနာ္ဘုိက ေျပာပါတယ္။

“အရင္ရက္ကေတာ့ နည္းနည္းေလးျပင္းထန္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့ေလ။ တုိက္ပြဲ လည္း ျဖစ္တယ္။ လက္နက္ႀကီးငယ္ေတြနဲ႔လည္း ပစ္ၾကတယ္ဆုိေတာ့ ျပင္းထန္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေန႔ကေန အခုထက္ထိကေတာ့ ျပန္ၿငိမ္သြားတာ။ တုိက္ပြဲျဖစ္တာကေတာ့ နဂုိျဖစ္တဲ့ အင္ခါဘြန္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာျဖစ္တာ။”

ေကအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္ လုိင္ဇာအနီးမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္လာတာ ၁ လေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး တျပည္လုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲႏုိင္ဖုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစုိးရ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ အခုလုိ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္တာဟာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈကုိ မလုိလားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဗိုလ္မႉးႀကီးေနာ္ဘုိက ေ၀ဖန္ပါတယ္။

“ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ဆုိတာ အစီအစဥ္မရွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္အဲလုိပဲ ျမင္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြ အားလုံးကို လက္နက္ခ်ခုိင္းတယ္။ ဒါပဲ သူတုိ႔က။ ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးကုိေတာ့ မလုိလားဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ယူဆမိတယ္ေလ။”

ေကအုိင္ေအဟာ ၁၉၉၄ မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရက ေကအုိင္ေအကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းဖုိ႔ ဖိအားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လမွာ တုိက္ပြဲေတြတေက်ာ့ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

၂၀၁၃ ေမလမွာေတာ့ ေကအုိင္အုိနဲ႔ အစုိးရအၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆက္လုပ္ဖုိ႔၊ နွစ္ဖက္တပ္ေတြပစ္ခတ္မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ တုိက္ပြဲေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ နွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ေစာင္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ ေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ဖုိ႔ စတဲ့ အခ်က္ ၇ ႏွစ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးထားပါတယ္။

(၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္း


တိုင္း စည္ပင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အပါအဝင္ ဧရာ၀တီတိုင္း စည္ပင္ဝန္ထမ္း ၄ ဦး သတိေပး လက္မွတ္ထိုးရ

စည္သူေမာင္ေမာင္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ တိုင္းၫြန္ၾကားေရးမွဴး အပါအဝင္ စည္ပင္ဝန္ထမ္း ၄ ဦး ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ စက္တင္ဘာလ၂၈ ရက္ေန႔ သတိေပး လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

"ပထမ အစိုးရက ၃ ထပ္၂၈ ေပ ထက္ ပိုမေဆာက္ဖို႔ၫြန္ခ့ဲတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရလက္ထက္လည္း သုံးထပ္ ၂၈ ေပ ထက္ ပိုမေဆာက္ရလို႔ၫြန္ခ့ဲတယ္။ ၫြန္တယ္ၾကားက ငါးထပ္ျဖစ္သြားတယ္၊ ဒါက စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းအဆင့္ ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အားနည္းလို႔ တာဝန္မေက်လို႔ျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥဆိုၿပီး စုံးစမ္းစစ္ေဆးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး အျပစ္ေပးခံရတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြမွာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေပၚလြင္သြားတယ္။ သူတို႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးခန္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ သတိေပး ခံရတာေပါ့၊ တိုင္းအဆင့္ရယ္ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ရယ္။ ဝန္ထမ္းေလးေယာက္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္တာ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းလို႔” ဟု စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က မဇၩိမကို အတည္ျပဳ ေျပာသည္။

သတိေပးခံရသူမ်ားမွာ တိုင္းၫြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ နယ္ေျမ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ခြင့္ျပဳသည့္ ထပ္ပိုေဆာက္လုပ္ထား သည့္အ တြက္ သတိေပးလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း ျဖစ္သည္။

" အစိုးရက ႏွစ္​ႀကိမ္​တိုင္​တိုင္​တား​ေနတ့ဲၾကားက ဆက္​ေဆာက္တယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ကို အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား တိုင္​းအစုိးရ ဆုံးျဖတ္​ခ်က္​ခ်အေရးယူေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခုမွ သတိေပးလက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာ" ဟု ဧရာဝတီ တိုင္​း​ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္​ စည္​ပင္​သာယာ​ေရးဝန္​ႀကီးဦး​ေက်ာ္​ျမင္​့က မဇၩိမသုိ႔ အ​ေရးယူ​ေဆာင္​ရြက္​မႈအား​ေျပာသည္​။

ပုသိမ္​ၿမိဳ႕၊အမွတ္​ ၅ရပ္​ကြက္​ ​ေထာင္​ကုန္​းလမ္​းရိွ အက်ဥ္​း​ေထာင္​အနီးတြင္​ ေဆာက္လုပ့္ေနသည့္ အေဆာက္အဦးအား ယခင္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ သုံးထပ္ ၂၈ေပအထိ ခြင့္ျပဳခ့ဲၿပီး အစိုးသစ္တြင္လည္း အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ သုံးထပ္ ၂၈ ေပသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း အေဆာက္အဦးမွာ ၅ ထပ္အထိ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

နံနက္ပုိင္းေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃၀.၀၉.၂၀၁၆)


ေက်ာင္းသူ ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ ေက်ာင္းဆရာကုိ အေရးယူ

ဆလုိင္းသန္႔စင္


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ) မွ ၈ တန္းေက်ာင္းသူ ၂ ဦးကုိ စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း၌ သားမယားအျဖစ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳက်င့္သည္ဟုဆိုကာ သမိုင္းဘာသာရပ္သင္ ဆရာဦးရန္ႏိုင္အား ရဲတပ္ဖဲြ႔က စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ ဖမ္ဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊေညာင္ပင္ အလက(ခြဲ)မွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိသည့္ သမိုင္းဘာသာရပ္သင္ဆရာ ဦးရန္ႏုိင္သည္ ၎စာသင္ၾကားေပးေနသည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ေက်ာင္းသူတဦးကို ဆရာမ်ားနားေနခန္းအတြင္း ၅ ႀကိမ္ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသူတဦးကိုလည္း စာသင္ခန္းအတြင္း ၃ ႀကိမ္ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ထားေၾကာင္း က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မ စခန္းမႉး ဒုရဲမႉး ထင္ေအာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“အဲဒီဆရာက သူသင္တဲ့သမိုင္းဘာသာအတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ အခ်ိန္ပိုေခၚတယ္။ အဲလို အခ်ိန္ပိုေခၚၿပီးေတာ့ တျခားေက်ာင္းသားေတြကို အခန္းထဲမွာ စာက်က္ခိုင္းထားၿပီး ပထမေကာင္မေလးကို အမွတ္ျခစ္ဖို႔ဆိုၿပီး ဆရာမ်ားနားေနခန္းကို ေခၚၿပီးေတာ့ ဆရာ့မွာ ေသြးသားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကူအညီ လိုေနပါတယ္ဆိုၿပီး ကေလးမေလးကို ေျပာတယ္။ ကေလးမေလးက ျငင္းေတာ့ ဒီတခါထဲပါဆိုၿပီး သားမယားအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ၅ ႀကိမ္တိုင္ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့တယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းဆရာဦးရန္ႏိုင္မွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူကုိ ဇူလိုင္လအတြင္းက သားမယားအျဖစ္ ၅ ႀကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကညင္ကုိင္း ေက်းရြာမွ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ တဦးကိုလည္း ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္ ညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မ်ား၌ သားမယားအျဖစ္ ၃ ႀကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း စခန္းမႉး ဒုရဲမႉး ထင္ေအာင္က ဆိုသည္။

“အဲဒီဆရာက ကညင္ကုိင္းရြာမွာေနတယ္။ ဒုတိယကေလးမေလးက သူေနတဲ့ ကညင္ကုန္းရြာကို တလမ္းထဲ ျပန္က်တာဆိုေတာ့ ညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ေစာင့္ၿပီး အတူတူျပန္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ကေလးမေလးကို ၇ တန္းစာသင္ခန္းထဲကို ေခၚၿပီးေတာ့ သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္တာျဖစ္တယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ဦးရန္ႏိုင္သည္ ေရႊေညာင္ပင္ရြာ အလက (ခဲြ) တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက စတင္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႏုတ္ေခ်ာင္း ေက်ာင္း၊ ဂဂၤါးေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သားမယားအက်င့္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသူေလး ၂ ေယာက္အေၾကာင္းကို အခ်င္းခ်င္း ေျပာျပရာကေန ကညင္ကိုင္းရြာက သူတို႔နဲ႔အတူတူ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ၈ တန္းေက်ာင္းသူက သိသြားၿပီးေတာ့ အိမ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီလိုအက်င့္မေကာင္းတဲ့ဆရာဆီမွာ စာမသင္ခ်င္ဘူးဆိုၿပီး လူႀကီးေတြကို ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ လူႀကီးေတြက ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ ေမးၾကည့္ေတာ့မွ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ကို သမိုင္းစာသင္တဲ့ ဆရာဦးရန္ႏိုင္က ဒီလိုမ်ဳိးေတြက်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့မွ မိဘအခ်င္းခ်င္း ဖုန္းဆက္၊ ကေလးမေတြကို ေခ်ာ့ေမးေတာ့မွ ဒီအမႈက ေပၚလာတာ”ဟု ကညင္ကိုင္းေက်းရြာမွ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းဆရာ ဦးရန္ႏိုင္မွ ေက်ာင္းသူ ၂ ဦးကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ သားမယားျပဳက်င့္ျခင္းကို အေရးယူေပးရန္ ဖခင္ ၂ ဦး၏ တိုင္တန္းခ်က္အရ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား ဥပေဒေတြထဲက ဥပေဒတခ်ိဳ့ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ၃ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြး


စီမံကိန္းကာလေက်ာ္လြန္ကာ ဆီအုန္း မစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေျမဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ကို တိုင္းအစိုးရ ျပန္သိမ္းမည္

ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)

တနသာၤရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းကို စိုက္ပ်ိဳး ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္အ တြင္း မစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေျမဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ျပန္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တနသာၤရီတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

အစိုးရက ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဧကမွာ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုစိုက္ပ်ိဳးရန္ သတ္မွတ္ကာလ ျပည့္ သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ျဖင့္ ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ သည့္အခါ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္သာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးၿပီး မစိုက္ပ်ိဳးရေသးသည့္ ေျမဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပန္သိမ္း မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ေျပာသည္။

" တစ္ခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီေတြဆိုရင္ လံုးဝကို မစိုက္ရေသးတာေတြရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းအရ လည္းေက်ာ္သြားၿပီ ဆိုေတာ့ မစိုက္ရေသးတဲ့ ေျမေတြျပန္သိမ္းၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြကို လုပ္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္း အတာေတြ ခြဲေပးမယ္။ တျခားလုပ္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က စီစဥ္ၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳေပး သင့္ရင္ ခြင့္ျပဳေပးမွာေပါ့။ ေျမအလကား မထားေတာ့ ဘူးေပါ့။" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမေနရာမ်ားကို ျပန္သိမ္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအစိုးရကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ရရွိပါ က ျပန္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေျမေနရာမ်ားတြင္ ယခင္က ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေျမေနရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆို သည္။

"အေသးစိတ္ကေတာ့ ျပန္ေဆြးေႏြးရဦးမွာေပါ့ေနာ္၊ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေနရာျပန္ခ်ေပးဖို႔ အတြက္ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္" ဟု တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၃၆လမ္းရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္တြင္ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း စစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တနသာၤရီ တိုင္းေဒႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအား မဇၥ်ိမက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးကာလ တနသာၤရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးေစာဟာဗီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အႏွစ္ (၂ဝ) ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မူလ ရြာ ေဟာင္း ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္ လည္ ဝင္ေရာက္လာေသာ္လည္း အစိုးရက အဆိုပါေျမေနရာမ်ားကို ဆီအုန္း စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တနသာၤရီ မိတ္ ေဆြအဖြဲ႕ တာဝန္ခံ ေဒၚေနာ္ပီသေလာ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကနီျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပန္၀န္းရြာအနီး ၾကက္ျခံေတြက အနံဆုိးထြက္ေနတဲပအေပၚ


အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံကို ျမန္မာက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပ

DVB


၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံကို ဒီကေန႔မနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ထိ ၃ ရက္ၾကာက်င္းပမယ့္ ဒီညီလာခံမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက အႀကီးအကဲေတြ ဦးေဆာင္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္အေရး စတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီညီလာခံကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဦးေဆာင္က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပတဲ့ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တိုးတက္ထြန္းကားေရး အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံက တက္ႂကြလႈပ္ရွားေပးေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီညီလာခံနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝး (WAIPA) ကိုလည္း က်င္းပဖုိ႔ရွိေနရာမွာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ဇနီး သုံးခြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္က ဒီအစည္းအေဝး က်င္းပေရးေကာ္မတီမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ဒီညီလာခံေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အရင္က လႊတ္ေတာ္ေတြမရွိေသးတဲ့အတြက္ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ျပည္ပေရာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလည္း ဒီညီလာခံမွာ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ျမန္မာျပည္္မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေတြ ျပန္လည္ေပၚလာခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တင္းျပည့္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ညီလာခံမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာ ညီလာခံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ခဲ့တာပါ။

ဦးသိန္းျမင့္ေ၀(လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး) စီးပြားကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာန


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

စိုးေနလင္း


လာအိုႏုိင္ငံ ဗီယန္က်န္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၈ နဲ႔ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိ္ပ္သီးအစည္းအေ၀းအၿပီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ အေမရိကန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကို ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ရာမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို တေထာက္နား ခရီးစဥ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ စေနေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၈ နာရီအခ်ိန္မွာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ ၂ ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္ဖို႔နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၀ါရွင္တန္ၿမိ္ဳ႕ကိုလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ သူ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ မဲအႏုိင္ရလို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ေရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ရာထူး ရယူအၿပီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဆံုး အေမရိကန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ခရီးတေထာက္အျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေနမွာ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ ဂၽြန္ဆင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ႀကိဳဆိုေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အေစာပိုင္းကာလ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ ဓနသဟာယ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ ဂၽြန္ဆင္က “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ အထီးတည္း ေနထိုင္ခဲ့ရတာကေန လြတ္ေျမာက္ေပၚထြက္လာေရးမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်နပ္အားရ ျဖစ္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ က်ေနာ္တို႔က ဆက္ၿပီး ကူညီပံ့ပိုးသြားမွာပါ။ ေနာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသနဲ႔ ေဒသလြန္ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီက်က် တည္ၿငိမ္ႂကြယ္၀တဲ့ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္လာမွာကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျပင္မွာ မၾကာခင္က က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစီအမံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့တာကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဆိုး၀ါးတဲ့ အေျခအေနကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းတခုအျဖစ္ ႀကိဳဆိုေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္တေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာ ေမက သူ႔ရဲ႕ အမွတ္ ၁၀ ေဒါင္းနင္းလမ္းမွာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွာ ႀကိဳဆိုလက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဟာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္က ႏုတ္ထြက္ရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ တေထာက္နားခရီးစဥ္အတြင္း လန္ဒန္မွာေနထိုင္စဥ္အခ်ိန္မွာ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကႏုိင္ငံေတြက သံအမတ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို သူ႔ရဲ႕သားအငယ္ ကင္မ္အဲရစ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေျမး ၂ ေယာက္နဲ႔လည္း အခ်ိန္ေပး ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ တေထာက္နားခရီးစဥ္ အၿပီးမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားနဲ႔ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ သမၼတရဲ႕႐ုံးခန္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့အၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြကို သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားရာမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး ဒါဟာလည္း မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေထာက္တေယာက္ရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ႐ုပ္သိမ္းေပးမွာလဲဆိုတဲ့ အေမးကိုေတာ့ “မၾကာခင္” လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လက္ေ၀ခံ ခ႐ုိနီေတြက ၾကားခ်င္ေနတဲ့စကား၊ လိုခ်င္ေနတဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္းနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီတခုရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရေရႊမန္းကဆို မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိန္အိုးေရႊအိုးေတြ ရြက္ခဲ့ပါလုိ႔ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက လွမ္းေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ ခုထိ အလိုေလာဘေတြ အေတာမသတ္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးမ်က္ႏွာဖံုးတပ္ၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့စကားဆိုတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အေမရိကန္ အစိုးရကလည္း သူခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လိုခ်င္ေနတာေတြကေတာ့ မရခဲ့ေသးပါဘူး။

ခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တဦးအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို သြားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္မွာ ေနာက္ထူးျခားမႈ တခုကေတာ့ အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနက ၄ ရာသီေဟာ္တယ္ႀကီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညစာနဲ႔ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၿပီး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတခုလည္း က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ညစာနဲ႔ ဧည့္ခံတည္ခင္းဖို႔ ဖိတ္ၾကားမႈကိုေတာ့ ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ဘာေတြ ဦးစားေပးခ်မွတ္ထားတယ္ဆိုတာ၊ ေလာေလာဆယ္ အေမရိကန္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရး အေျခအေနနဲ႔ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအ၀န္းအ၀ိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္မလဲ ဆိုတာေတြကို သိျမင္နားလည္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ဘက္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ျပခဲ့သလို ဒီညစာစားပြဲႀကီး က်င္းပတည္ခင္းရာမွာ ကမကထျပဳ ပါ၀င္လိုသူေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀၀၊ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ နဲ႔ ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ တန္ ဆိုၿပီး အစားစား ခ်မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီလို ကမကထျပဳမႈမွာ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႔အရျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ ရႏုိင္သလို အလြတ္သေဘာ အခြင့္အေရးရႏုိင္တယ္လို႔ မက္လံုးေပး ဆြဲေဆာင္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရေဟာင္း ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဘဏ္ေတြကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ဒီႏွစ္ ေမလကတည္းက အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔က မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔က အေမရိကန္အစိုးရကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပို႔ကုန္အသားေပး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကို အားေပးတဲ့ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ အေျခအေနအတိုင္း ျပန္လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔က အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔ကိုသာ ပိုမိုဖိအားေပးလာတာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကိုပါ ဖိအားေပး တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ဒီလို ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာႏုိင္ငံကို တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းစည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတခု ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေတာ့မယ္။ အနာဂတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေရာ သူတို႔အတြက္ပါ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြ၊ စီမံကိန္းႀကီးေတြ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ႀကိဳးစားလာၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔အားကိုး ယံုၾကည္ထားတဲ့ အႏုိင္္ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီ အစိုးရက တကယ္တန္းေရာ အာဏာရ ကိုယ့္မူ၀ါဒနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရေနပါၿပီလား ဆိုတာကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ အမ်ားစုက သိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စမ္းသပ္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ သူ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တကယ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ့မလား။ သူတို႔ မွန္းဆ ေသြးတိုးစမ္းေနဆဲလို႔ ေျပာရင္ မလြန္ေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ဖြဲ႔လာႏုိင္ၿပီျဖစ္တဲ့ အစိုးရဟာ စစ္တပ္ႀကိဳးဆြဲရာကေနရတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာသာ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္…

သြားပါမ်ားေပမယ့္ ခရီးမေရာက္ ျဖစ္ေနမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိတဲ့အေၾကာင္း။ ။

ကြမ္းစားျခင္းနဲ႔ က်န္းမာေရး


ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥအေပၚ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ရြာမွ ေဒသခံႏွင့္ KWO ေဆြးေႏြး

စဖန္းေရွာင္း


ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းရွိေဒသခံလူထုမ်ား၏ သေဘာထား မ်ားသိရွိ ေစရန္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး KWO(ဗဟို) ဦးေဆာင္သည့္ ၇ ဦးပါ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ KNU ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို KWO ဗဟို၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ံုး(KNU) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေစးဖိုရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရလွ်ံ၊ ဇီးျဖဴကုန္း၊ ေတာကုန္း၊ အင္ေက်ာ္၊ မာလာကုန္း၊ သစ္ခ်ေစး၊ သာယာကုန္း၊ ေအာင္ျမင္၊ ပ်င္ဂါး စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ KWO မွ ေနာ္ဆဲဆဲက “လက္ရွိ က်မတို႔အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ေရးမွာ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕အသံတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဒသခံလူထုေတြရဲ႕အသံကိုလည္း သိခ်င္တယ္။ အဲဒါမွ သူတို႔ေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာက္ျပေျပာဆိုၿပီး တင္ျပလို႔ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ရည္ရြယ္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

တစ္ရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ KWO မွ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥအျပင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ရယူကာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားဘက္မွ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအထိ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမယာျပႆ နာႏွင့္ လူထုစားဝတ္ေနေရး ျပႆ နာမ်ား ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥ ရပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အစိုးရတို႔ ညိႇႏိႈင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေပၚ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ KRC ႏွင့္ KNU တို႔မွလည္း မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထာၿပီးျဖစ္သလို ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ KNU ဒုဥကၠဌ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။

KWO သည္ ပံုမွန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ KNU ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္း လူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယခုလို လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု KWO တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္သမၼတထံ စာေပးပုိ႔


ပါတီဝင္တုိင္း ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရန္ USDP ဥကၠဌေျပာ

မင္းမင္း

အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ပါတီဝင္အားလံုး တက္ၾကြစြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးက ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု USDP က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္၊ နံနက္ ၉နာရီတြင္ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ “ပါတီဝင္တုိင္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ဆုိပါက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေရး” ကိုပါ ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဘာသာအတြက္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ရန္ကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ပါတီ၀င္အင္အား က်စ္လစ္ခုိင္မာေရး၊ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ပီျပင္စြာက်င္႔သံုးႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအသံမ်ားကုိ နားေထာင္ကာ ျပည္သူလူထုအခက္အခဲမ်ားကုိကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႐ိုင္းပင္းကူညီျခင္းျဖင္႔ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားေရးတုိ႔ကုိလည္း အစည္းအေဝးတြင္ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္၀င္း အပါအ၀င္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဥကၠဌမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသး


ANP မွ ထုတ္ပယ္ခံရသူမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ရခိုုင္လူထုုအေျချပဳ ညီလာခံ ေခၚယူမည္

ထက္ႏိုင္ေဇာ္


ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)မွ ထုတ္ပယ္ခံရသူမ်ားက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အင္အားစုတရပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ လူထု အေျခခံျပဳ ညီလာခံတရပ္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီညီလာခံကေန က်ေနာ္တို႔ ALD (ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္လို ရပ္တည္မလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္မွာပါ။ ပါတီအသစ္ တခုေပၚလာဖို႔ ဆိုတာကလည္း လက္ရွိ ANP (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ)က ၂ ခု ေပါင္းထားတာဆိုေတာ့ အဲဒါေတြကို ရွင္းထုတ္ဖို႔ေတြက ရွိေသးတယ္”ဟု ALD ဗဟို အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ပါတီသစ္တရပ္ ထူေထာင္ရန္ သင့္/မသင့္ကို စဥ္းစားေနၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ANP ပါတီမွ ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၄င္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ALD ဗဟို အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတဦး ျဖစ္သူ ဦးလွျမင့္ကလည္း ေျပာသည္။

ANP ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသား မ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) တို႔ကုုိ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ေပါင္းစည္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း ရခိုင္ ျပည္နယ္၌ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရထားသည့္ ပါတီတခု ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနအရ ANP ပါတီတြင္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ (CEC) ၃၉ ဦးရွိရာ ALD ဘက္ျခင္းမွ CEC ၇ ဦးမွာလည္း ANP ပါတီမွ အထုတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရာတြင္တြင္ ALD အုပ္စုမ်ားမွ ပါ၀င္သူမ်ား ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ေအာက္ေျခ အထိ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတခု အျဖစ္ သီးသန္႔ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယခင္ ANP မွ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ANP မွာ ဘာေျပာေရးဆိုခြင့္မွ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအထိလည္း မေစာင့္ေတာ့ဘူး။ ၂၀၁၆ မကုန္ခင္ မွာပဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပန္လည္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ တခုခုေပၚေအာင္ လုပ္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဦးေအးသာ ေအာင္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ အလုုပ္ေတြမ်ားေတာ့ ဒီကိစၥေတြမွာ မပါႏုိင္ေပမယ့္ ALD ဘက္ကပဲ ဆက္ဦးေဆာင္လိမ့္မယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ANP ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးဦးလွေစာက“သူတို႔ ပါတီအသစ္ ထပ္ဖြဲ႕ရင္ေတာ့ ျပႆနာ နည္းနည္း ရွိႏိုင္ တယ္။ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲေတာ့ မသိဘူး။ အခုက ၂ ဖက္ ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းဖို႔ကလည္း လက္ရွိ အေျခအေနအရ လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ဘူး”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

AND ပါတီမွ အထုတ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည့္ ALD အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားသည္ ပါတီမွ အထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပလက္ေဖာင္း ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ ပါတီတရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက သံုးသပ္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ Trust(ယံုၾကည္မႈ) မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ဘူး”ဟု RNDP အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ဦးဦးလွေစာက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၂ ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအရ ပါတီ ၂ ရပ္ကို တပါတီတည္း ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ကြဲထြက္ေတာ့မည့္ ယခုအေျခအေနကို ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (Arakan National Party-ANP) အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ALD ႏွင့္ RNDP ပါတီ ႏွစ္ခုမွာလည္း ဥပေဒအရ ပါတီ အသီးသီး အျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္။

ANP ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာေပါင္း ၄၇ ေနရာ အနက္ ၂၃ ေန ရာ အႏိုင္ရထားၿပီး အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တို႔၌ ၂၂ ေနရာ ေရြးခ်ယ္ခံထားရကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အင္အား အႀကီးဆုံး ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန႔္ေရး အေရးၾကီးအဆို လႊတ္ေတာ္ တင္သြင္း


အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ၆ ဦးကို ဒုတိယ အႀကိမ္ရံုးထုတ္

စိုးသူေအာင္

အိမ္အကူ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးကို ႏွိပ္ စက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၆ဦး ကို စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ႔သည္။

အမႈကို အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္ ရံုးခ်ိန္းအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ ၁၀ နာရီခြဲ တြင္ အဆိုပါ ၆ ဦးကို စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးမွ သိရသည္။

တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မသီရိလတ္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ကိုယ္ တိုင္ လာ အဖမ္းခံခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ရံုးထုတ္တယ္ သီရိလတ္က အဖမ္းခံတဲ႔အတြက္ တရားခံေျပးမႈကို ပိတ္သိမ္းပါတယ္။ အဲ႔ေတာ့ မူလ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး အ မွတ္ ၁၁၀/၂၀၁၆ ကို စတင္စစ္ေဆးရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းသို႔ခ်ိန္းဆိုထားတယ္ “ ဟု အဆိုပါကိစၥေၾကာင့္ လူ႕ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို မွဴခင္းထိမ္ခ်န္မႈျဖင့္ တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က မဇိၥ်မသို႔ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္မိသားစုက အသက္(၁၆)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အိမ္အကူ မိန္းကေလး ငယ္ႏွစ္ဦးအား ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေစသည္အထိ ႏွိပ္စက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ လူကုန္ ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးမ်ိဳးသိန္းက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပ ေဒပုဒ္မ ၂၄/၃၂ ျဖင့္ ဦးစြာအမႈ ဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ (၅၇) ႏွစ္အရြယ္ အိမ္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ ရံုးထုတ္စဥ္ ဘယ္ေျခ တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ တစ္ခုရရွိထားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနကပါ တရားလို ျပဳ လုပ္၍ ကေလးသူငယ္ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ထပ္မံအမႈဖြင့္ခဲ႔သည္။

ေဒသအတြင္း လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႔ လီဆူ လူငယ္ကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္း


ၿမိဳင္ႀကီးငူ

နန္းဆိုင္ႏြမ္


ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ၿမိဳ႕မွ ကားျဖင့္ ၁ နာရီေက်ာ္ သြားလိုက္ရင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇန ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ေနရာ ျဖစ္တဲ့ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေဆြၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူး ေဒသ ကို ေရာက္ရွိမည္။

ထိုေဒသ သြားရာ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ ကတၱရာလမ္းမ်ားျဖစ္ကာ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား လည္း သြားလာႏုိင္သည္။ ။ ယင္းေနရာသည္ ယခင္က DKBA ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ BGF စခန္းခ်ေနရာ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည့္ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေဆြၿမိဳ႕ေတာ္ အဝင္ တြင္ ဧည့္သည္မ်ား သား၊ ငါးမ်ား ယူေဆာင္လာမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္သျဖင့္ ေမးျမန္းမႈလည္း ရွိသည္။

စံုနံသာၿမိဳင္ေဆြၿမိဳ႕ေတာ္ အဝင္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြက္ အလွဴခံ ေကာက္ ခံသည့္ေနရာတြင္ ကားသမား က ခဏ ရပ္ေပးၿပီး၊ အလွဴခံ ဌာနမွ ပန္းေရာင္ အႏၱရာယ္ကင္း ပရိတ္ႀကိဳး မ်ားကုိ ခရီးသြားသူတုိင္းကုိ တခုစီ ေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ယင္းေဒသတြင္ နာမည္ႀကီးသလို ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ႏုိ္င္ေသာ က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္လည္း ရွိသည္။

စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္ကစၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရုိင္၊ ဖာပြန္ခရိုင္နဲ႔ ထိစပ္ ေနတဲ့ နယ္ေျမ မယ္သေဝါ ေဒသ ျဖစ္ၿပီး တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) နဲ႔ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တို႔ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ စစ္ ကင္းမဲ့ဇံု ျဖစ္တဲ့ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ကို စစ္ေဘးေရွာင္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူး ေဒသကို ၁၉၉၅ ခုနစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သားသတ္လြတ္ စားသည့္ေနရာ တခု ျဖစ္သလို စစ္ကင္းမဲ့ဇံု အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာ တခုလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ မွာ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ဦးေမာင္ က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္က စာရင္းအရ အိမ္ေျခ ၃၇၀၀၊ ရပ္ကြက္ ၁၇ ကြက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အိမ္ေျခႏွင့္ လူဦးေရမ်ား တုိးလာေၾကာင္း ဦးေမာင္ က ေျပာျပသည္။

သူက “ စံုနံသာၿမိဳင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နယ္ေျမမွာေတာ့ လယ္ယာေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ မရွိဘူူး။ အဓိကေတာ့ က်ပန္း အလုပ္ ျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားတည္တာေတြမွာ ကူလုပ္ေပးတယ္။ ဆုိင္ကယ္ အငွားလုိက္တယ္။ စက္ေလွ ေမာင္းတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ ေဒသတြင္ အစိုးရ မွ ေပးထားသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးလည္း ယေန႔အထိ မရသျဖင့္ မီးစက္ျဖင့္ မီးေပးစနစ္သာ ကို အားကိုးေနရေၾကာင္း၊ မီးအသုံးျပဳမႈစရိတ္အျဖစ္ တလလွ်င္ တအိမ္ကုိ၂၀၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။

“လွ်ပ္စစ္မီးက တလ ၂၀၀၀ က်ပ္ေပးရတယ္။ ဘယ္ေလာက္သံုးသံုး တလ ၂၀၀၀ က်ပ္ပဲ။ အရင္တုန္းက ၅၀၀ က်ပ္ပဲရွိတယ္။ အစိုးရ လွ်ပ္စစ္မီးေတာ့ မရေသးဘူး။ မီးစက္နဲ႔ပဲ တရြာလံုးကို ေပးေနတာ။ မီးစက္မီးက မနက္ ၅နာရီ မွာ ခဏ လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ည ၆ နာရီကေန ၈ နာရီ ထိလာတယ္” ဟု ဦးေမာင္က ေျပာသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ အသားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား သံုးစြဲမႈ မရတဲ့ ေနရာတခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသား၊ ငါး စားလိုသူမ်ားက တျခား ေနရာ သို႔ သြားေရာက္ စားေသာက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ားမွာ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ၏ အမိန္႔ ကို နာခံရေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလည္း ဆရာေတာ္က ပညာသင္ၾကားေပးထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ကို ဆရာေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္တာ။ ဆရာေတာ္ ေျပာစရာပဲ နားေထာင္မယ္။ ဆရာေတာ္ က ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ႕စကားကို လိုက္နာရမယ္” ဟု ၿမိဳင္ႀကီးငူ စံုနံသာၿမိဳင္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသားတဦးက ေျပာသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသသို႔လုိက္ပို႔သည့္ ကားဆရာ ကလည္း “ ဒီေဒသက လူေတြက ဆရာေတာ္ အမိန္႔မရရင္ ဘယ္မွ မသြားဘူး။ ဆရာေတာ္ အမိန္႔မရဘဲ ၿမိဳ႕ေပၚတက္တုန္း ေနမေကာင္းေတြ ျဖစ္ရင္ သူတို႔က ဆရာေတာ္ကို အာခံလုိ႔ ေနမေကာင္းတာဆုိၿပီး ၿမိဳင္ႀကီးငူကို ျပန္သြားတာေတြ ရွိတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇန သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ မွ ပိုးကရင္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ ဘဝတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)တြင္ ရဲေဘာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ဖူး သူတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေတာ္ ၂၀ တြင္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ ေဒသအတြင္း ရွိ ဘုရား ပုထိုးမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၁၉၈၂ တြင္ သားသတ္လြတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အသိုင္းအ၀န္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သာမည ဆရာေတာ္ ၏ သာ၀က ရဟန္းတပါး ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာေသာ ေနရာတခု တည္ေဆာက္ရန္ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ႏွစ္ေပါင္း၂၀ အတြင္း ဘုရားပုထိုးေစတီေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ တည္ခဲ့သည္။ အျဖဴေရာင္ေစတီ အဆူ ၅၀ တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွလိမ့္မည္ဟု ဆရာေတာ္က နိမိတ္ဖတ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔ က လိႈင္းဘြဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းေတာေက်းရြာ၊ ရွင္မာကု အဂၤလီကန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌ ေစတီတဆူကို ၂ ရက္ျဖင့္ အၿပီး တည္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ ကလည္း ေ႐ႊဂြန္းေက်း႐ြာရိွ မရ္ကဇ္ ဗလီ မြတ္စလင္ ဝတ္ျပဳေက်ာင္း ၏ နံေဘးလမ္းၾကားတြင္လည္း ေစတီငယ္တဆူကို ထပ္မံ တည္ထားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥအေပၚ ေဒသခံ ဘာသာျခားမ်ားက စိတ္အလိုမက် ျဖစ္ကာ အျငင္းပြားမႈ တခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ က ေဒသအတြင္း ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးမားသျဖင့္ ဘာသာျခား ေဒသခံ မ်ားက ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေနရာကို DKBA ၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ဝင္းအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဆရာေတာ္၏ ကိုယ္က်င့္တရား စည္းကမ္းကို လိုက္နာရသည္။

ထိုစည္းကမ္းမ်ားမွာ ငါးပါးသီလကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ လိုက္နာရန္၊ အမ်က္ေဒါသမထားရန္၊ ခိုက္ရန္မျဖစ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရး မပတ္သက္ရန္၊ ဘာသာေရးအရ မတူကြဲျပားမႈ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္ အတင္းအဖ်င္း မေျပာရန္ စသည့္ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။

သက္ေတာ္ ၆၈ ႏွစ္ရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ ၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရးမွာ မေကာင္းမြန္သျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္သာ ေနထုိင္ၿပီး ေဆးကုသခံေနရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ယင္းေနရာသည္ ျပည္သူမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ဆဲသည့္ေနရာ၊ လက္ရွိ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား နားခိုရာ စစ္ကင္းမဲ့ဇံုေနရာတခုပင္ ျဖစ္သည္။ ။

ျပည္တြင္းမွာ ၾကက္သားေပါက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာ


သံဃာေတာ္ ၈ ပါးကို ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးဟု ပေလာင္အဖြဲ႔မ်ားေျပာၾကား

နန္းျမနဒီ

အစိုးရနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႔ဟာ စာခ်ဳပ္ကိုေဖာက္ဖ်က္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္လို႔ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားေတြက စြပ္စြဲေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

တအာင္းပေလာင္ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ပညာေရး ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သံဃာေတြေရာ လူေတြပါ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ အဓမၼစစ္သား စုေဆာင္းျခင္း၊ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းလုယူျခင္းေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္လို႔ တအာင္း အဖြဲ႔အစည္းေတြက စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ သတင္းစာရွင္းေျပာသြားတာပါ။

အာရ္စီအက္စ္အက္စ္ဟာ အန္စီေအလက္မွတ္ထိုးထားေပမယ့္ စာခ်ဳပ္ အခန္း (၃) အပိုဒ္ (၉)ပါ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တယ္လို႔ တအာင္း အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေျပာခြင့္ရ မိုင္ဆည္ရက္ က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“အာရ္စီအက္စ္အက္စ္က အန္စီေအထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ဥပမာ ပညာေရးကိစၥမွာဆိုရင္ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ားနဲ႔ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဖြင့္ထားၿပီးတဲ့ ေက်ာင္းေတြေရာ၊ မဖြင့္ရေသးတဲ့ေက်ာင္းေတြပါ စုစုေပါင္း ၅၅ ေက်ာင္းကို ပိတ္ပင္ထားတယ္။ ဆရာဆရာမေတြကို ေမာင္းထုတ္တယ္။ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ အေျခအေနသြားၾကည့္တဲ့ သံဃာေတာ္ ၈ ပါးကိုလည္း ဖမ္းသြားတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း ကလူေတြ ေတာင္ဘက္ကိုသြားၿပီး ကြင္းဆင္းရင္ ဖမ္းမယ္။ ၿပီးရင္ စစ္မႈထမ္းခိုင္းမယ္ဆိုတဲ့ အာရ္စီအက္စ္ အက္စ္ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြေၾကာင့္၊ ျပည္သူေတြကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြေၾကာင့္ စာသင္ေ က်ာင္းေတြ မဖြင့္ႏိုင္ေသးတာ။”

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သံဃာ ၈ ပါးကိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့အဖြဲ႔ေရာ ျပည္သူလူထုေတြပါ ေတာင္းပန္ခဲ့ လို႔ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာရ္စီအက္စ္အက္စ္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုင္းလိတ္ကေတာ့ စြပ္စြဲမႈေတြကို ပယ္ခ်ၿပီး သူတို႔နဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“စာသင္ေက်ာင္းေတြဖြင့္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ တအာင္းပါတီနဲ႔ ေျပာၿပီးပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ကပါ သင္ၾကားေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြ လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္၊ ပညာေရးဟာ အားေပးရမယ့္ကိစၥပါ၊ ဒါေပမယ့္ မဖြင့္ခင္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမယ္၊ အဲဒီေက်ာင္းေတြက က်ေနာ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ထဲမွာရွိ တာဆိုေတာ့ မေဆြးေႏြးမတိုင္ပင္ဘဲ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပႆ နာေတြရွိလာႏိုင္တယ္။ ၿပီးရင္ စာ႐ုိး႐ုိးသင္တာမဟုတ္ဘဲ ေသြးထိုးစည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈလုပ္တယ္၊ ဒါဟာ လူမ်ိဳးေရးျပႆ နာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး လူေတြအဖမ္းခံရတာ၊ အ႐ုိက္ခံရတာေတြလည္း နာမည္ေတြနဲ႔ ဘယ္မွာ ဘယ္သူေတြကဖမ္းသြားလည္းဆိုတာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ သက္ေသ အေထာက္အထားနဲ႔ တင္ျပလာပါ။ က်ေနာ္တို႔ စိစစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေရွ႔မွာ ေျဖရွင္းမယ္၊ ျပႆ နာကို အဆင့္ လိုက္ေျဖရွင္းသင့္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ တိုက္႐ုိက္မေျပာဘဲ တဘက္သတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း စြပ္စြဲျခင္းဟာ ႏွစ္ဘက္စလံုး အတြက္ မေကာင္းဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ အျမဲတမ္း အသင့္ရွိပါတယ္။”

အန္စီေအသေဘာတူခ်က္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာမို႔ လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းဟာ အစိုးရနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းလက ေျပာပါတယ္။

မေန႔က ရန္ကုန္သတင္းစာရွင္းပြဲမွာေတာ့ အာရ္စီအက္စ္အက္စ္ တပ္ေတြဆုတ္ခြြါေပးဖို႔၊ တအာင္းတပ္နဲ႔ပစ္ခတ္မႈေတြရပ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔၊ ေက်ာင္းဖြင့္ႏိုင္ေရး အာမခံခ်က္ေပးဖို႔၊ တအာင္း ျပည္သူေပၚလူသစ္စု၊ ဆက္ေၾကးေကာက္၊ ေပၚတာဆြဲ၊ ဖမ္းဆီးၿခိမ္းေျခာက္၊ ပစၥည္းလု၊ ဖ်က္ဆီးတာေတြရပ္တံ့ဖို႔၊ လူ႔ခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈေတြအတြက္တရား၀င္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႔ တအာင္း အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

သံလြင္ျမစ္ကေန သစ္ခိုးထုတ္ေနဆဲ

ေစာရန္ႏိုင္


ကရင္ျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ မၾကာေသးမီက ကြ်န္းသစ္ ၂၅တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ထုိဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ သစ္ခုတ္မႈကုိ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်န္ရွိေနသည္ကုိ သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ကြ်န္းသစ္ ၂၅ တန္ကုိ ထုိင္းနယ္စပ္ မဲေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္ ဘန္သာတဖန္းေက်းရြာ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး (KNU) ႏွင့္ ထုိင္းစစ္တပ္တုိ႔က သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ စစ္စခန္းရွိ ကရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA တပ္မဟာ ၅ မွ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မူက သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ KNLA တပ္မဟာ ၅ ပုိင္နက္မွ ျဖတ္၍ အဆုိပါ ကြ်န္းသစ္မ်ားကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ကုမၸဏီတခုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာသည္။

“အစုိးရက သစ္ခုတ္မႈကုိ တႏုိင္ငံလုံး တားျမစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ပုိင္နက္ထဲမွာ ဒီကြ်န္းသစ္ေတြ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့တယ္။ ဒါကုိလႊတ္ေပးလုိက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လာဘ္ယူတယ္ဆုိၿပီး လူေတြက စြပ္စြဲၾကမွာ စုိးရိမ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ပုံရိပ္ကုိ မပ်က္စီးေစခ်င္ပါဘူး”ဟု ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မူကေျပာသည္။

ထုိကြ်န္းသစ္မ်ားကုိ ကယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မူကေျပာသည္။ အဆုိပါ ကြ်န္းသစ္ ၂၅ တန္ကုိ သိမ္းမိၿပီးေနာက္ KNLA တပ္မဟာ ၅ က ကြ်န္းသစ္သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားအား ၎တုိ႔ ေလွေပၚသုိ႔ ျပန္သြားေစခဲ့သည္။

ထုိင္းနယ္စပ္ေစာင့္ စစ္သားမ်ားကလည္း ထုိကြ်န္းသစ္မ်ားကို လာေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း ကယားျပည္နယ္မွ သယ္လာသည့္အတြက္ သူတို႔ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္အတြက္ တာ၀န္မယူႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကြ်န္းသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ပါလာေသာ စာရြက္စာတမ္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔စြဲပါရွိကာ ကယားျပည္နယ္မွ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ KNPLF က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိေသာ အေထာက္အထားအား ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ျမင္ခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းတြင္ KNPLF ဒုဥကၠဌ ဦးထြန္းေရႊက ကယားျပည္နယ္ ဖေဆာင္းမွ ကြ်န္းသစ္ ၁၁၂ တန္ တင္ပုိ႔ရန္ ဦးျမင့္သိန္းအား ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ထုိးေပးထားၿပီး မည့္သည့္ေနရာသုိ႔ ပုိ႔မည္ကုိ မွတ္တမ္းမတင္ထားပါ။

ဦးျမင့္သိန္းအား ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး KNLA တပ္မဟာ ၅ တြင္ ၎အား ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားကိစၥအား မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ KNUမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မူက ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ာတြင္ တရားမ၀င္ သစ္္ခုတ္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ၎တုိ႔၏ ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္ ေဒသတြင္ ေလွမ်ား ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္၍ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကုိ ႏွိမ္ႏွင္းလ်က္ရွိသည္။

ဇြန္လတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အလ်င္အျမန္ သစ္ေတာျပဳန္တီးမႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္ သစ္ခုတ္မႈကုိ တားျမစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကြ်န္းပင္ငယ္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးထားျခင္းမရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြ်န္းပင္ခုတ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ တရားမ၀င္တင္ပုိ႔ေသာ သစ္ ၁၉၄၀ တန္ႏွင့္ ၁၀၄ ယူနစ္ရွိေသာ အႀကီးစား စက္ယႏၱရားမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သစ္ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္သူ ၁၁၇ ဦးကုိလည္း ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ အဆုိအရ သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ကလည္း တရားမ၀င္ တင္သြင္းေသာ သစ္ ၂၆၂၃၃ တန္ ၊ စက္ယႏၱရား ၁၅၉၈ ယူနစ္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား သစ္ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္သူ ၈၆၁ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား သစ္ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္သူ ၁၇၆ ဦး ဖမ္းမိခဲ့သည္။

Karen Environmental and Social Action Network (KESAN) ၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေစာအဲလက္စ္ထူးက ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ သစ္ခုတ္မႈ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းကုိ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

“အစုိးရက တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ တားျမစ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီသစ္ကုန္သြယ္မႈကုိ ဆက္မလုပ္သင့္ဘူး။ တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္တာက ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္တာတင္ မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေစာအဲလက္စ္ထူးက ေျပာသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ KNPLF သည္ အဓိအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ခြဲထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္ေသာ KNPP သည္ ယခင္ အစုိးရႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ KNPLF သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

KNPLF ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ KNU တပ္မဟာ ၇ မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္ေနၾကေၾကာင္း KNPP နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။ သို႕ေသာ္ လြတ္လပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ဧရာဝတီအေနျဖင့္ မရႏိုင္ေသးပါ။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရရာသတင္းမ်ား September, 30th,2016

( 10 )အိမ္အကူႏွိပ္စက္သူမ်ားကို ယေန႔ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆး

( 9 )လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွ ေသဒဏ္က် ျမန္မာ ၂ ဦး အယူခံ အလားအလာေကာင္း

( 8 )ျပည္နယ္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒၾကမ္း အစိုးရအဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

( 7 )ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ျပည္သူမ်ား အြန္လိုင္းမွ ဆက္သြယ္တင္ျပတုိင္ၾကားႏိုင္ၿပီ

( 6 )မာက္ကုိရီးယားနဲ႔ ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ကန္စိုးရိမ္

( 5 )ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့က်ေစေရး ေက်ာင္းေပါင္းစံု မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပ

( 4 )အာဆီယံပါလီမန္ညီလာခံမွာ ေဒၚစု မိန္႔ခြန္းေျပာမည္

( 3 )အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အိမ္အကူႏွိပ္စက္မႈတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္အမ်ဳိးသမီး လာေရာက္အဖမ္းခံ

( 2 )Vaclav Havel ဆု ျမန္မာႏုိင္ငံက မသီတာ ခ်ီးျမႇင့္ခံရ

( 1 )လက္ေရြးစင္ကစားသမား၂ ဦးကို ဥေရာပေလ့က်င့္ခရီးစဥ္မၿပီးခင္ျပန္ပို

Thursday, September 29, 2016

ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ( ၂၉.၀၉.၂၀၁၆)


ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သိကၡာခ်ေသာ ေမးခြန္းမ်ား မေမးျမန္းရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အသိေပး

မ်ိဳးသူေအာင္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ မသင့္ေတာ္ေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ဂုဏ္သေရကို ထိခိုက္ေစေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သိကၡာခ်ေသာ ေမးခြန္းမ်ား မျဖစ္ေစေရး သတိျပဳၾကရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အသိေပးေျပာၾကား လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက စတင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" မဆီေလွ်ာ္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမပါရိွသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား၊ မသင့္ေတာ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ဂုဏ္သေရကို ထိခိုက္ေစေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရိွေစရပါဘူး။ မိမိကိုယ္ကို မိမိအမႊန္းတင္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သိကၡာခ်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေစရန္ သတိျပဳၾကေစလိုေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုအား သိလို၍ စံုစမ္းေမးျမန္းေသာ အခ်က္သာ ပါရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ မိမိေဖာ္ျပခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းေ၀း ပထမေန႔တြင္ ေမးခြန္း (၈)ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆိုႏွစ္ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို လက္ရွိအေနအထားထက္ပိုၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ဖို႔ မဟာဗ်ဳဟာ ျဖန္႔ေ၀


စစ္အစိုးရေခတ္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားေခါင္းေဆာင္သည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ

ေရႊေအာင္


ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရမယ့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒ ေကာ္မရွင္ကို အရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ပညာေရးဒု၀န္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူေတြ ေခါင္းေဆာင္ေစၿပီး ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

သမၼတအမိန္႔နဲ႔ စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္က ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး (အၿငိမ္းစား) ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး (အၿငိမ္းစား) ေဒါက္တာ ညီလွငယ္တို႔က တာ၀န္ယူၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထဲမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၅) (က)အရ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုိက္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွာ ၂၁ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္သက္တမ္းဟာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသားသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီ စတဲ့ အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ အန္အန္အီးအာ အဖြဲ႔က ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက အစိုးရသစ္က ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒ ေကာ္မရွင္မွာ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းက ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပပညာရွင္ေတြ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ဒီလို ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔တဲ့အခါမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ ၀န္ထမ္းအၿငိမ္းစားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔တာထက္စာရင္ တကယ့္ကို ေအာက္ေျခမွာ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီ အခိုကင္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ပါေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြ ကေန ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ျပင္ပပညာရွင္ေတြလည္း ပါေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ မေျပာပါဘူး။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့သူေတြ ပါႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။”

သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြ ျပန္ရဖုိ႔ ေဒသခံေတြ KNUနဲ႔ ေဆြးေႏြး


မိုင္းတံုေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ ဆက္ေဆာက္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္

ေလးေလးမြန္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း မုိင္းတုံေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္လာႏုိင္တယ္လို႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီ) က ေျပာလုိက္ပါတယ္။

အရင္အစိုးရလက္ထက္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ မိုင္းတံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရွိတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီကန္႔ကြက္မႈကို ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ကၽြန္းတေထာင္ ေရလႊမ္းေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က Orchid Hotel မွာ ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ျပသရာ အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

“သံလြင္ျမစ္ကို က်ေနာ္တို႔ Dam ေတြေဆာက္မယ္။ ရတဲ့ဓာတ္အားေတြကို နီးစပ္ရာႏိုင္ငံေတြကို ေပးမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔လည္း ခံစားခြင့္ရွိႏိုင္တယ္။ ဒီအခ်က္က၊ အဓိကအေရးႀကီးတာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဆႏၵ မပါဘဲနဲ႔ ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ၾကာသထက္ ၾကာပါဦးမယ္။ အကယ္၍ က်႐ံႈးခဲ့ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာလည္း ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။”

တိုင္းရင္းသားေဒသက ထြက္ရွိတဲ့ သယံဇာတပစၥည္းေတြကို အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ထုတ္ယူသံုးစဲြခဲ့တာ၊ ေဒသခံေတြ သယံဇာတကို အတူမခံစားရတာ စတာေတြက တန္းတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြမွာ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ခက္ခဲႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ သံလြင္ မိုင္းတံုေရအားလွ်ပ္စစ္က ေရာင္းကုန္တခုပဲျဖစ္ၿပီး ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟုတ္တဲ့ကိစၥ၊ စီးပြားေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာခဲြေ၀မႈ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုမရွိေသးတဲ့ကိစၥ၊ ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ကန္႔ကြက္႐ံုတင္မကဘဲ EIA, SIA အဖဲြ႔ကိုပါ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းလိတ္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔မွာ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းလိုဟာမ်ဳိး တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အာဏာခဲြေ၀မႈ၊ စီးပြားေရးအရ ခဲြေ၀မႈ၊ သယံဇာတအရ ခဲြေ၀မႈ၊ အခြန္အခအရ ခဲြေ၀မႈေတြ တိတိက်က် မျပ႒ာန္းႏိုင္ခင္မွာ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ထပ္မံၿပီး ပဋိပကၡေတြ တိုးပြားေစမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးၿပီးေတာ့မွ ဒီစီမံကိန္းေတြကို မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ပါမယ္ဆုိရင္ တိုင္းရင္းသားလူထုရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈကို ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ မျဖစ္မေနလုပ္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းက သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ခြင့္ျပဳတဲ့အဖြဲ႔အစည္းက အမႈတဲြပါလိမ့္မယ္။”

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ိႈးနဲ႔ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ၾကား သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေနာင္ဖဲြ႔ေရကာတာကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာဘက္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ စာခၽြန္လႊာကို အရင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၉ မွာ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ မွာ သေဘာတူစာခၽြန္လႊာ ေရးထားပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္လူထုနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက ဆည္တည္ေဆာက္မယ့္ကိစၥကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေန


ရသုံးေငြစာရင္းရွင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ သီတာခ်မ္းျမ နာမူကူညီေရးအသင္း ဥကၠ႒ ကို အမႈဖြင့္

ဒီလိႈင္းဝင္း


မႏၱေလးခရိုင္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ သီတာခ်မ္းျမ နာမႈကူညီေရးအသင္းႀကီး ၏ ႏွစ္စဥ္ရသံုးေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္မင္းကုိ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအမႈကို က်ေနာ္က တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး အမႈဖြင့္ထားတာပါ၊ စခန္းက ဥပေဒရံုးကိုတင္ထားတယ္ဆိုလို႔ သြားေမးေတာ့ ဒီေန႔အထိ သီတာခ်မ္းျမအမႈ မေရာက္ေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ စခန္းနဲ႔ ဥပေဒရံုးၾကားမွာလည္း ကြဲလြဲမႈေတြရွိ ေနတယ္၊ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္မင္းက တိုင္းရဲရံုးက ဒုရဲမႉး ခင္ေမာင္သင္းနဲ႔လည္း ညီအကို အရင္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားစရာေတြျဖစ္လာပါတယ္”ဟု အမႈဖြင့္လွစ္တိုင္ၾကားထားသူ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ကေျပာသည္။

အသင္းစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ကဲြလဲြေနသျဖင့္ အသင္း၏ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ရပ္နားထားရသည္မွာ ၃ လနီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္မင္းထံ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေျပာစရာအေၾကာင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“သီတာခ်မ္းျမနာမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးရဲ႕ႏွစ္စဥ္ရသံုးေငြစာရင္းေတြရွင္းၾကရမွာ စာရင္းရွင္းတမ္းကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာ တာေၾကာင့္ စာရင္းရွင္းလင္းခိုင္းၾကတာကေန မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္လာၿပီးေတာ့ အသင္းႀကီးရဲ႕ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕စၿပီး ရပ္နားထားခဲ့ရတယ္၊ အဲဒီလိုရပ္နားထားရတာေၾကာင့္ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔အတူ အသင္းႀကီးရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ နစ္နာမႈေတြ ရွိေနပါတယ္”ဟု သီတာခ်မ္းျမနာမႈကူညီေရးအသင္းႀကီး၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေသာင္းညြန္႔က ေျပာသည္။

ေငြစာရင္းရွင္တမ္းရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ အသင္းရံုုး အျမန္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ အသင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရျခင္းကို အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားက အမွန္တရားသိေစရန္အတြက္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က လမ္း၈၀၊ ၄၀×၄၁လမ္းၾကားရွိ ေအးၿငိမ္းေအာင္ျမင္သိဒၶိရွင္ ဆုေတာင္းျပည့္ဓမၼာရံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အသင္းႀကီးရဲ႕စာရင္းရွင္းတမ္းေတြကို ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္မင္းကို နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေရွ႕မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္၊ စာရင္းရွင္းမေပးတဲ့အျပင္ က်ေနာ္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ကေျပာသည္။

အသင္းဥကၠ႒မွ စာရင္းရွင္းလင္း ေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ဥကၠ႒ဦခင္ေမာင္မင္းက ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေငြစာရင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေဘာက္ခ်ာမ်ားကို အပ္ႏွံ ေပးပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အပ္ႏွံေပးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔က အမွတ္ ၉ ၿမိဳ႕မရဲစန္းသို႕ သြား ေရာက္ အမႈဖြင့္လွစ္တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ရဲစခန္းမွ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ အမႈဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သီတာခ်မ္းျမအမႈကို ဇူလိုင္လကတည္းက လာေရာက္တိုင္ၾကားေပမယ့္ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ေနတဲ့အမႈ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စခန္းအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လို႔မရတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္အထိ တင္ျပၿပီး ႏွစ္ဘက္လံုးကို စစ္ေဆးေနတာ ေၾကာင့္ ၾကာသြားရတာပါ၊ အခုေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အျပန္အလွန္ စြဲဆိုမႈေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရံုးကို တင္ထားပါၿပီ”ဟု အမွတ္၉ ၿမိဳ႕မစခန္း စခန္းမႉး ဒုရဲမႉးၾကည္စိုးက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

သီတာခ်မ္းျမ နာမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးကို မိုးထားတိုက္ရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကိုခံယူ၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၄ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လစဥ္ အလွဴရွင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အထိရွိကာ အသင္းႀကီးပိုင္ နာေရးယာဥ္ ၅ စီး အပါ အ၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၇ စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အသင္းႀကီး၏ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ကြဲလြဲေနမႈအား (C.P.A) အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းစစ္ ေဒၚေအး သြင္မွ စာရင္းစစ္ေဆးခမယူဘဲ လုပ္အားအလွဴအျဖစ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ အသင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာရင္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ရသံုးေငြ၊ ဘဏ္စာအုပ္မ်ား စသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း သက္ ဆိုင္သူမ်ားက အျပည့္အစံုတင္ျပေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ စာရင္းစစ္ေဆးေပး၍ မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်မကို စာရင္းစစ္ေပးဖို႔အတြက္ အကူအညီလာေတာင္းလို႔ ေငြေၾကးမယူဘဲ လုပ္အားအလွဴအေနနဲ႔ စစ္ေပးခဲ့တာမွာ လိုအပ္တဲ့ဟာေတြ ေတာင္းခဲ့တယ္၊ အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္မင္းနဲ႔ အသင္းစာရင္းစစ္ ဦးခင္ေမာင္လင္းတို႔က ေငြစာရင္းနဲ႔ အေထြေထြလယ္ဂ်ာစာအုပ္ေတြပဲေပးလို႔ အျခားစာရြက္စာတမ္းေတြကို ထပ္ေတာင္းေတာ့ ေနာက္ထပ္ေပးစရာ စာရြက္ စာတမ္းေတြမရွိဘူး၊ စာရင္းစစ္မရရင္ မစစ္နဲ႔ေတာ့လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေပးတဲ့အရာေတြကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဆီမွာ သံေသတၱာအတြင္း ေသာ့ခတ္ၿပီး အမ်ားေရွ႕မွာ အပ္ႏွံေပးခဲ့ပါတယ္”ဟု C.P.A လက္မွတ္ရ ေဒၚေအးသြင္က ေျပာသည္။

သီတာခ်မ္းျမနာမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးသည္ မႏၱေလးခရိုင္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ မိုးထားတိုက္ေျမာက္ေပါက္တြင္ အေျခစိုက္၍ ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေရႊဘုန္းရွိန္ရပ္ကြက္မ်ား၏ သာေရး၊ နာ ေရးကိစၥမ်ား ကူညီေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကူညီျခင္း မ်ားႏွင့္ အသင္းႀကီးႏွင့္နီးစပ္သည့္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ေဆးရံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ျပႆနာေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္နားထားရသည္မွာ သံုးလေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နာမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လွဴဒါန္းထားသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္အတူ လစဥ္အလွဴရွင္မ်ား၏ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားကိုလည္း တိက်သည့္အေျဖေပးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“က်မတို႔ရပ္ကြက္မွာ အခုလို နာေရးကူညီမႈအသင္းတစ္ခုရွိေတာ့ ရပ္ရြာထဲမွာ သာေရး၊ နာေရးကိစၥေတြရွိလာၿပီဆိုရင္ အားကိုးလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ၀မ္းသာေနတာ၊ အခုေတာ့ အသင္းႀကီးက ပိတ္ထားတယ္၊ အရင္လိုလႈပ္ရွားမႈမရွိတာေၾကာင့္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကို ေမးျမန္းေတာ့မွ ရပ္နားထားတယ္ဆိုတာပဲ သိရတယ္။ ဘယ္လိုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ အမ်ား လွဴဒါန္းထားတာေတြနဲ႔ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနတာက ရပ္နားလိုက္ေတာ့ ရပ္ရြာအတြက္ နစ္နာမႈေတြရွိတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ”ဟု ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္ေန ေဒၚခင္စန္းေ၀ကေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္ႏွင့္ေရႊဘုန္းရွိန္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ သာေရး၊ နာေရးကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အျခားေသာနာမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား သို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံေနၾကရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အရင္ တိုင္းအစိုးရလက္ထက္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ


ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ စိုးစဥ္မွ်မက်န္ေအာင္ ျမန္မာအား အေမရိကန္က တိုက္တြန္း

ေအပီ

အရပ္သားအစိုးရသစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈကို ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈက အၾကြင္းအက်န္အျဖစ္ ရွိေနဦးဖြယ္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေျပာသည္။

ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ကင္းကြာကာ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပုံမွန္အေျခသို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ား ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေမရိကန္က ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ယခုလအတြင္း အေမရိကန္သို႔ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိစဥ္အတြင္း အၾကြင္းအက်န္အျဖစ္ ရွိေနဦးဖြယ္ရွိသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံေရးအား အျမစ္ျဖတ္ပစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားက အေလးအနက္ ေျပာခဲ့သည္ဟု လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒီနီယယ္႐ူဆဲလ္က ေျပာသည္။

“ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္းမွာ အနည္းအက်ဥ္း ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈက အၾကြင္းအက်န္ ရွိေနဦးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ စိုးရိမ္သေလာက္ စစ္တပ္ကလည္း ဒါကို စိုးရိမ္မႈ ရွိမယ္ ယူဆပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈကို တားဆီးဖို႔၊ အျမစ္ျဖတ္ဖုိ႔ လုပ္ေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အထီးက်န္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒုံးက်ည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြစီးဝင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အားထုတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အဓိကစစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာမွ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သားအစိုးရအား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ ခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းကာ ယခင္ ပစ္ပယ္ခံႏိုင္ငံအား ကုန္သြယ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား လမ္းဖြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားက ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေၾကညာမီ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တိုင္ပင္မႈျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ရီပတ္ဘရီကန္အမတ္ Cory Gardner က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေကာ္ပို ေရးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္တို႔အေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္ထားျခင္းကို ေထာက္ခံသည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း Cory Gardner က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအားလုံး ႐ုပ္သိမ္းသင့္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟုသာ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီနီယယ္႐ူဆဲလ္က တုံ႔ျပန္သည္။

သမၼတအိုဘားမားက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ထား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို


နမၼတူျမစ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းျခင္းခံရမည့္ သီေပါေဒသခံမ်ား ဆန႔္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

SHAN


အထက္ရဲရြာ ေရကာတာႏွင့္ နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အျခားေ လသာ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား အား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နားမေခၚအုပ္စု တာ့လုံရြာမွ ေဒသခံလူထုမ်ားက ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ ။

“၂၄ နဲ႔ ၂၅ ရက္ေန႔က ၀မ့္တာ့လုံရြာမွာ သၽွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကြန္ယက္ကေန လူငယ္ေတြကို ေရကာတာ၊ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗဟုသုတေတြကိုလာၿပီးေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာက်င္းပမယ့္ သၽွမ္းျပည္ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွာလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးနိုင္ေအာင္ ဖလွယ္ၾကတယ္ေ ဆြးေႏြးၾကတယ္။” – ဟု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအမွုေဆာင္နန္းေလာဝ္ခမ္းက သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာျပသည္ ။

ေဆြးေႏြးမွု ၂ ရက္အၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ သၽွမ္းေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားကြန္ယက္သည္ တာ့လုံရြာ နားမေခၚအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ နမၼတူျမစ္ေပၚေရကာတာတည္ေ ဆာက္ျခင္းႏွင့္ပ တ္သက္သည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္ ။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ တာ့လုံရြာမွာ ေရလႊမ္းမည့္အထဲပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ စီမံကိန္း ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ေတြ႕ဆုံပြဲ တက္ေရာက္သူ ၁၈၇ ဦးအနက္ ၁၈၃ ဦးမွာေရအား လၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအားဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္ ၄ ဦး ဆႏၵမဲကေတာ့ပယ္မဲေပါ့ ” ဟု တာ့လုံလူငယ္စိုင္းစိုင္းကေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ဆႏၵမဲေကာက္ယူမွုအၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ နမၼတူျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ရဲရြာေရကာတာႏွင့္အတူ ေရကာတာသစ္ ၄ ခုတို႔အား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္စကၠဴစာရြက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ဒီ စီမံကိန္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမွု မရွိဘူး။ ေနာက္ေဒသခံေတြ သေဘာမတူပဲ အတင္းအက်ပ္ စီစဥ္ေနတယ္။ စီမံကိန္းေဒသနားမွာလည္း မၾကာခဏ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ စီမံကိန္းေတြ ရပ္တန႔္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တဦးကေျပာသည္ ။

အထက္ရဲရြာေရကာတာ စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ကာ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရကာတာ မတည္ေဆာက္မီကတည္းက တာလုံရြာသားတို႔အား အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္မွုမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရြာသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို မလိုလားေၾက သာေၾကာင့္ ၿပီး ခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက တာလုံ ရြာသူ/ ရြာသားမ်ားမွ ေရကာတာေ ၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရမည္ကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သည့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ စာရြက္မွတ္တမ္းကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္ ။

နမၼတူ ( ဒု႒ဝတီ ) ေခၚ ျမစ္ငယ္ျမစ္ျမစ္ေပၚ ရွမ္းကုန္းျမင့္ ေဒသတြင္ အထက္ရဲရြာ ၊ အလယ္ရဲရြာ စသျဖင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု မရွိကာ အင္အားအႀကီးဆုံး “၀” တပ္ဖြဲ႕မွ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမွ လၽွပ္စစ္မ်ားကို “၀” ေဒသသို႔ ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု သိရသည္ ။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အစား ေက်ာက္မီးေသြး ေျပာင္းသံုးလည္ပတ္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္


ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရာတြင္ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ခြင့္ ေတာင္းခံႏိုင္

မင္းရဲစစ္ႏိုင္

ျမန္မာ့႐ုိးရာ သီတင္းကြ်တ္မီးထြန္းပြဲေတြမွာ စည္းကမ္းမဲ့ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ျခင္းမ်ား မရွိေစေရးနဲ႔ စည္းကမ္းတက် က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပြဲေတာ္တြင္း ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးေဝလြင္ၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။

“စည္းကမ္းမဲ့ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ျခင္းေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္တယ္။ အႏၲရာယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ပိုဆိုးတာက မသမာသူေတြက ပြဲေတာ္ကိုအမွီျပဳၿပီး အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး ေဖာက္ခြဲေရးမႈခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ စည္းကမ္းမဲ့ ဟိုေဖာက္ ဒီေဖာက္လုပ္ အခ်ိန္အခါမဲ့ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ေတာ့ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေဒသႏၲရ အမိန္႔ထုတ္ ကာကြယ္ထားတယ္” လို႔လည္း ဦးေဝလြင္ၿဖိဳးက ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ သီတင္းကြ်တ္ တန္ေဆာင္တိုင္လိုမ်ိဳးကာလေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မီးရွဴးမီးပန္းေတြ ပစ္လႊင့္ျခင္း ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး စနစ္တက် ေပ်ာ္ရႊင္ေစတတ္ေရးနဲ႔ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေဗ်ာက္အိုး ေရာင္းဝယ္ေရး လံုးဝ ေဖာက္ခြင့္မျပဳေရး ေဒသႏၲရ အမိန္႔တစ္ရပ္ ကေလးၿမိဳ႕မွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

“အခုလို စည္ကမ္းမရွိ ကိုယ့္အတြက္ေပ်ာ္ဖို႔ၾကည့္ၿပီး ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္တာေတြကိုတားတာ သေဘာက်ပါတယ္။ ေဗ်ာက္ေဖာက္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ျမင္ရတာက တခ်ိဳ႕ ႐ုိင္းစိုင္းတယ္။ ဘုရားမီး ပူေဇာ္လာတဲ့ လူအုပ္ၾကားထဲ လြင့္ပစ္ေဖာက္တယ္။ ပြဲေတာ္ရက္ ဝတ္စားေကာင္းေလးေတြ ဝတ္လာတာ မီးေလာင္တာေတြ အေရျပားထိတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးကို ဖမ္းဆီး အေရးယူေစခ်င္တယ္” လို႔ ကေလးၿမိဳ႕ေန မသူဇာျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ကေလးၿမိဳ႕ နယ္ေျမလံုးၿခံဳေရး ေအးခ်မ္းေစေရးအတြက္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရး ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ခြင့္ ေတာင္းရာမွာ ေနရာ၊ အခ်ိန္နဲ႔ တာဝန္ခံ အမည္ေတြကို ထည့္သြင္းၿပီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းယူရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အိိမ္​အကူ မိန္​းက​ေလးနွစ္​ဦး ညႇင္​းပန္​းနွိပ္​စက္​မႈ က်ဳးလြန္သူေတြကို ရုံးထုတ္စစ္ေဆး


မဲသေ၀ါေဒသတုိက္ပြဲႏွင့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာစီမံကိန္း တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေန

ေနာ္ႏိုရင္း


ကရင္ျပည္နယ္မယ္သေ၀ါေဒသမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့တုိက္ပြဲေတြဟာ သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မယ့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာစီမံကိန္းနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာလမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လ်ာထားတဲ့ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္း တည္ရွိရာေနရာရဲ႕ အေရွ႕ဘက္နဲ႔့ေတာင္ဘက္ျခမ္းေဒသမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားတာျဖစ္ၿပီး ဒီတုိက္ပြဲေတြနဲ႔ ေရကာတာစီမံကိန္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတယ္လို႔ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္တာ၀န္ခံ ေစာသာဘုိးက ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္လုိဆက္စပ္လဲဆုိေတာ့ တုိက္ပြဲေတြက ၂ ရက္ေန႔ကေနစၿပီးေတာ့မွ ဒီေန႔အခ်ိန္ အထိ ျဖစ္တယ္။ ပထမျဖစ္တာက မဲသေ၀ါလမ္းတေလွ်ာက္မွာျဖစ္တယ္။ မဲသေ၀ါလမ္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဟတ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိသြားဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းတခုျဖစ္တယ္။ အနီးဆုံးလမ္းေပါ့။ ထုိင္းကေန သြားမယ္ဆုိရင္ ၂ နာရီခြဲေလာက္ပဲ သြားလုိ႔ရမယ့္လမ္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေႏြရာသီမွာဆုိရင္ ရင္းပုိင္ကေနစၿပီးမွ ေရကာတာေဆာက္မယ့္ေတာင္ၾကားကုိဆုိရင္ ေႏြရာသီ လမ္းရွိၿပီးသား။ ၿပီးေတာ့ ဒီလမ္းကုိ နယ္ေျမစိုးမုိးမႈယူတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္း တုိက္ပြဲေတြဆုိရွိရင္ သံလြင္ျမစ္တေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ရြာေတြကုိ သူတုိ႔ ဆင္းလာခုိင္းတယ္။ ဆင္းလာခုိင္းၿပီးေတာ့မွ သူတုိ႔က စစ္ထုိးမယ္ေပါ့။ အဲဒီပုံစံမ်ဳိးေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ပြဲက ေရကာတာနဲ႔ လုံး၀ဆက္ႏြယ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တာဗ်ာ။”

ဒါ့အျပင္ အခု နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔က ပူးေပါင္းထုိးစစ္ဆင္လာတဲ့အတြက္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာရရွိထားတဲ့ အစုိးရနဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးတုိ႔ၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈေတြ ပ်က္ျပယ္ၿပီး တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“တုိက္ပြဲျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ၁၈ ရက္ေန႔တုန္းက သူတုိ႔ ဘီဂ်ီအက္ကေနၿပီးမွ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမကို သူတုိ႔ခြင့္ေတာင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီဟတ္ႀကီး ေဒသကုိတပ္ခ်ဖုိ႔။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ နယ္ေျမစုိးမုိးမႈကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေပးၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိတာရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခုလက္ရွိအေနအထားကေတာ့ ရြာသားေတြကုိေတာ့ အကုန္လုံးဆင္းလာခုိင္းၿပီ။ ဆင္းလာၿပီးလုိ႔ရွိရင္ အကယ္၍သာ သူတုိ႔က ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕နယ္ေျမကုိ အတင္း၀င္ေရာက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။”

ဟတ္ႀကီးေရကာတာစီမံကိန္းကို ၂၀၂၁ ခုမွာ အၿပီးသတ္လုပ္မယ္ဖုိ႔ အစုိးရက စီစဥ္ထားသလုိ ၿပီးခဲ့တဲ့လကလည္း ထုိင္းဘက္က ဟတ္ႀကီးေရကာတာကေနၿပီးမွ ေရသြယ္မယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥမ်ဳိး စီစဥ္တာေတြရွိတယ္လုိ႔လည္း ေစာသာဘုိးက ေျပာပါတယ္။

ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္ကေတာ့ ဟတ္ႀကီးပါအ၀င္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြကုိ ကန္႔ကြက္ထားပါတယ္။

ဒီေရကာတာစီမံကိန္းေတြကေနရရွိလာမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေတြကုိ ျပည္သူေတြအက်ဳိးခံစား ရမွာမဟုတ္သလုိ ေရေတြကိုလည္းေရာင္းစားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္တာလုိ႔လည္းဆုိပါ တယ္။

ဒါ့အျပင္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေဘး၀ဲယာမွာ တည္ရိွတဲ့ ထိုင္းရြာ ၂၀ နဲ႔ ျမန္မာဘက္ျခမ္းရိွ ကရင္ရြာ ၁၁ ရြာတို႔မွာ ျမစ္ေအာက္ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ၿပီး ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံေတြ အတိဒုကၡေရာက္ၾကမယ္လုိ႔ သံလြင္ျမစ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြက ေျပာပါတယ္။