Friday, March 17, 2017

KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္နိုင္

ေစာရန္နိုင္


မတ္လ အလယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ ရွိေနေသာ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) က ဥကၠဌ အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

KNU က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေနၿပီး လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားက၊ အထူးသျဖင့္ ဥကၠဌ ေစာမူတူး ေစးဖိုး က အဖြဲ႕ကို ပဲ့ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားထဲတြင္ အစိုးရ ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ေစာမူတူးေစးဖိုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈေရာ အျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားပါ ရရွိခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ KNU ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ရွိေနသည့္အတြက္ အဖြဲ႕၏ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသစ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕လာေရး အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးဖိုး ႏွင့္ KNU ၏ စစ္ေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ္နီ တို႔ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္မည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ားလည္း ေပၚထြက္ေနသည္။

KNU အဖြဲ႕အတြင္းမွ ယုံၾကည္လက္ခံနိုင္ေလာက္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ ေစာမူတူးေစးဖိုးကို သူ၏ တာဝန္မ်ားကို ရပ္နား၍ ႏုတ္ထြက္ရန္ အႀကံေပးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီ က သူ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဥကၠဌအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ခံရနိုင္သည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားက ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဘာေက်ာ္ဟဲက KNLA ၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ အသစ္ျဖစ္လာနိုင္သည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥကၠဌ ျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးမွာ လက္ရွိ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ လက္ရွိ ဥကၠဌ ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာနိုင္သည္ဟု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားက ယုံၾကည္ထား ၾက သည္။ ေခါင္း ေဆာင္သစ္မ်ား၏ လက္ထက္တြင္ ေျဖးေျဖးခ်င္း ႏွင့္ ပိုမို၍ သတိႀကီးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတခု ျဖစ္လာမည္ဟု လည္း ေမွ်ာ္ လင္းရသည္။

ဥကၠဌ ေစာမူတူးေဆးဖိုးကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ လကတည္းက KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အကြဲအၿပဲမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က လက္ရွိ KNU ဒုတိယ ဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီက ေစာမူတူးေစးဖို ႏွင့္ အျခား ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။

အားထုတ္မႈ က်ဆဳံး၍ ေစာမူတူးေစးဖိုး ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕က အာဏာရရွိလာသည့္ အခါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြင္း တြင္ ဆက္ဆံေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ေစာမူတူးေစးဖိုး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားအျပားကို လက္မွတ္ ေရး ထိုးခဲ့သည္။ ေစာမူတူးေစးဖိုး ကိုယ္တိုင္လည္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ သြားေရာက္၍ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ အပါအဝင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္း အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ သြားေရာက္ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။

ေစာမူတူးေစးဖိုး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက ေရာေထြးေသာ လက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ KNU ထိန္း ခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ ရွားသြားလာရသျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ လမ္းမ်ားပိုမိုေဖာက္လုပ္နိုင္လာသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ပိုမို ေကာင္း မြန္လာသည္။ NGO အခ်ိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။

ယခုအခါ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ကုန္တင္ကားမ်ား ႏွင့္ ေလွမ်ား သုံး နိုင္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ အဓိက စိုးရိမ္သည္မွာ တိုးတက္မႈမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ျဖစ္သည္။

KNU အတြင္းမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက လက္ရွိ ဥကၠဌသည္ အေရးပါသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူ အျဖစ္ ထက္စာလွ်င္ စံျပပုံရိပ္တခု ႏွင့္ပို၍ တူသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးဖိုးသည္ သူ၏ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ရွိေသာ ေျဖာင့္မတ္သူ တဦးျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။ သူက အေျပာအဆိုမွားယြင္းမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ညင္းပယ္ေလ့ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။

ပုံမွန္ အခန္းအနားမ်ားတြင္ သူဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားက ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္ကို ပိုမိုေဇာင္းေပးသည့္အသိုင္းအဝိုင္းမွ အႀကံေပးမႈ မ်ားကို ရယူရန္ စိတ္အားထက္သန္သူအျဖစ္ သူ႕ကို ယူဆေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေနသည့္ ယခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေစာမူတူးေစးဖိုးကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး၏ ဦးေဆာင္ မႈကို သူတို႔ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု KNU အဖြဲ႕အတြင္းမွ သတင္းရင္းျမစ္အခ်ိဳ႕ကေျပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ KNU ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ႏွင့္ သူ၏ အဖြဲ႕မ်ားက အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္စဥ္အေပၚ စိုးရိမ္မႈထားေသာ ျပည္ပ ေရာက္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ နီးကပ္လြန္းသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အယူအဆမ်ားက လက္ေတြ႕ အေျခအေနကို တိက်စြာ ေရာင္ျပန္ဟပ္နိုင္ျခင္း မရွိဟုလည္း သူတို႔က ေျပာသည္။

ကရင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သူ၏ ကာလရွည္ၾကာစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ေစာမူတူးေဆး ဖိုးကို ေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ စုစုစည္းစည္း ရွိေနၾကသည္။ ဥကၠဌ ရာထူး ေနရာအတြက္ ျပတ္သားၿပီး ၾသဇာအရွိန္အဝါရွိသည့္ အစားထိုးနိုင္သူ ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကားတြင္ စိုး ရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေစာမူတူးေစးဖိုး ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခု တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရး ကို ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက တြန္းအားေပး ေထာက္ခံၾကမည့္ အသြင္ရွိေနပါ သည္။

ေစာမူတူးေစးဖိုး ျပန္လည္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရေရး တြင္ ဆန႔္က်င္မႈမ်ား အေခ်အတင္ ျငင္းခုန္မႈမ်ား ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း သူက ဒုတိယအႀကိမ္ ဥကၠဌတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တႀကိမ္ တာဝန္ ယူေရး မယူေရးက သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ အကယ္၍ သူကသာ ေနာက္ထပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵ ရွိေနခဲ့လွ်င္ သူပင္ အနိုင္ရသြားဖြယ္ရာ ရွိေနပါသည္။

No comments: