Friday, January 27, 2017

IFC ၏ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္ ျမစ္ေခ်ာင္းကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ားဆန္႔က်င္

စအုိင္ဆူး


စစ္ျဖစ္ပြားရာဇုံအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း -IFC ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေရကာတာတည္ ေဆာက္ေရးျမႇင့္တင္ရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားဆုိင္ရာကြန္ရက္-BRN ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးကြန္ရက္-SSN တုိ႔မွ ယေန႔(ဇန္န၀ါရီ ၂၇)တြင္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္ ကာလအတြင္း အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္ တုိ႔၏ စစ္ေရးပဋိပကၡဇုံမ်ား၌ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွာ တုိင္းျပည္ပဋိပကၡကုိ ပုိမုိ ျဖစ္ထြန္း ေစေသာေၾကာင့္ ၎အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြန္ရက္၏ ေျပာခြင့္ရ ေစာသာဘုိးက ေျပာ သည္။

၎က “IFC လုပ္ေနတာက အခ်ိန္ေစာေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ဆီက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိဘူး။ ေဒသခံ ေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိမေနဘူး။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အားေပးေနသလုိျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ေျပာတာပါ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎အစီအစဥ္ကုိ ကမၻာ့ဘဏ္ဌာနခဲြျဖစ္သည့္ IFC ၏ ပုဂၢလိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ ဘက္ေပါင္း စုံပါဝင္သည့္အစုရွယ္ယာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈဆုိင္ရာ အ ခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေရး မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တုိ႔၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

၎ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဖက္ႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ စုိးရိမ္သံႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပကၡာျပဳခံထားရသည့္အေပၚ လက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစစ္ တမ္းကို ဆိုင္းငံ့ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ေခ်ာင္းကြန္ရက္မ်ားက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပဋိပကၡဇုံအတြင္း ေရကာတာစီမံကိန္းေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡ၏အျမစ္ကုိ ျပန္ထေစျခင္း ျဖစ္ၿပီး NLD( အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္) အစုိးရ၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးလမ္း ေၾကာင္း ကုိ ပ်က္ျပားေစသည္ဟုလည္း ျမစ္ေခ်ာင္းကြန္ရက္အဖဲြ႔မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆုံေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဂ်ာဂြန္က“ ျမစ္ဆုံ မကဘူး။ ေမခ၊ မလိခအေပၚမွာလုပ္တဲ့ ေရကာတာအားလုံးပါ က်မတုိ႔ ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ ေဒသကုိ နဂုိမူလအတုိင္းပဲ လွပေစခ်င္တယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ရက္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ ဖြံၿဖိဳးေရးကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကခ်င္၊ ကယား(ကရင္နီ)၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း(သွ်မ္း)၊ ကူကီး၊ ပအုိဝ္း၊ ရခုိင္၊ လားဟူႏွင့္ အာခါ စသည့္ လူငယ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသား လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

No comments: