Tuesday, January 3, 2017

ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲႏွင့္ စစ္ေရးအေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္(၁)

ေမာင္ေမာင္စိုး


ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္

၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕မွစသည့္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲအတြင္းစစ္ေရးမဟာမိတ္ျပဳထားေသာအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ပါ သည္။ ၎တို႔မွာကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ကိုးကန႔္ေဒသႏွင့္MNDAA အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ ကိုးကန႔္အဖြဲ႕၊ TNLA ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ျဖစ္သည္။

၎တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္ရွိရွမ္းေျမာက္ပိုင္း၌ စုစုေပါင္းအင္အားအေနႏွင့္ အမ်ားဆုံးတေသာင္းခန႔္ အထိရွိနိုင္ေသာ္လည္းလက္ရွိစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အင္အားမွာ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ထက္ မပိုဟုယူဆရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၂ ရက္အတြင္းေနရာ ၁၀ ေနရာခန႔္တြင္ တိုက္ပြဲရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနေပရာထိုမွ်ေလာက္ အင္အားသုံးစြဲျခင္းမရွိပါကမျဖစ္နိုင္ေပ။

လက္ရွိစစ္ပြဲအေျခအေနအရတိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ စစ္ေျမျပင္သုံးေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္လက္နက္ငယ္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ကိုင္တြယ္နိုင္ပုံရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာစစ္ပြဲကာလ ၁၂ ရက္အတြင္းေန႕စဥ္ ၁၀ ေနရာခန႔္တြင္ ပစ္ခတ္သည့္ က်ည္သုံးအားအရက်ည္သုံးအားအေတာ္ျမင့္မားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီးေနာက္ထပ္မည္မွ် သုံးစြဲနိုင္မည္ကိုတြက္ခ်က္ရန္ မလြယ္ကူပါ။

ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ပူးေပါင္းအဖြဲ၏ အကူပစ္လက္နက္ႀကီးမွာအရည္အေသြးျမင့္မားျခင္းရွိပုံမရ ပါ။ ၆၀ မမေမာ္တာပြိုင့္ ၅ စက္ႀကီး၊ ပြိုင့္ ၅ က်ည္သုံးစနိုက္ပါ၊ ၄၀ မမဘဇူကာတို႔သာသုံးစြဲနိုင္ပုံရသည္။ ၁၀၇ မမဟုယူဆရသည့္ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာအခ်ိဳ႕သုံးစြဲနိုင္ေသာ္လည္းအကန႔္အသတ္ျဖင့္သာသုံးစြဲနိုင္ပုံရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအေျခအေနအရေလယာဥ္ပစ္ ဒုံးက်ည္တင့္ကားဖ်က္ဒုံးက်ည္တို႔အားသုံးစြဲသည္ကိုမေတြ႕ရပါ။ သို႔ျဖစ္ရာမဟာမိတ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အေနႏွင့္အကူပစ္လက္နက္ႀကီးတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

မဟာမိတ္တပ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တစုံတရာေလ့က်င့္မႈမ်ားရွိသည္ဟုၾကားသိရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ စစ္ပညာဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈမွာျပည့္စုံလုံေလာက္မႈရွိမရွိစဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ မဟာမိတ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ တပ္သားအမ်ားစုသည္ ေတာင္ေပၚလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾက၍ အခ်ိဳ႕ကလယ္သမားတပ္ဟုေခၚဆိုၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာလယ္သမားတပ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မွာစစ္စည္းကမ္းအမိန႔္မ်ားကိုနာခံရာ၌ ေလ်ာ့ရဲတတ္သည္။ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲ၍ အနည္းငယ္ ဗရမ္းဗတာျဖစ္တတ္သည္ဟုဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေတာင္ေပၚသားလယ္သမားတပ္မ်ား ၏ အားသာခ်က္မွာထိုေဒသတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသူမ်ားပီပီေရေျမေဒသကြၽမ္းက်င္မႈရွိၾကသည္။ စားနပ္ရိကၡာရွာေဖြစားေသာက္တတ္သည္။ ေဒသခံလူထုမွာသူတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကရာေဒသခံတိ့ု၏ ကူညီေထာက္ခံမႈကို အ နည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလိုရတတ္ၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္ေက်ာ္ကာလအတြင္းက်ယ္ျပန႔္ေသာစစ္မ်က္ ႏွာယူ၍ အနည္းဆုံးတေန႕လွ်င္ ဆယ္ေနရာခန႔္ ျဖန႔္ခြဲတိုက္ခိုက္ေနရာသူတို႔စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္သည္ ၿပီးျပည့္စုံျခင္းမရွိေသာ္လည္းတစုံတရာေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏စစ္ေရးအရအားသာခ်က္တခုမွာစစ္ဦးစီးသူေရာစစ္သည္မ်ားပါ နယ္ေျမအေနအထား ကြၽမ္းက်င္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိကၡာလက္နက္ခဲယမ္းေထာက္ပံ့ေရးစနစ္တြင္ လက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမ၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပုံရသည္။ ပုံမွန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ ေထာက္ပို႔နိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအသုံးျပဳနိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ ခက္ခဲသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ စစ္အင္အားအရေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ထက္ မ်ားစြာသာလြန္သည္။ အားနည္းခ်က္တခုမွာတပ္ ရင္းတရင္းစီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံစစ္ထြက္အင္အားမွာ ၁၉၈၈ မတိုင္မီထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်ေနသည္ဟုသိရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာတပ္ ရင္းမႉးတဦးစီ၏ ကြပ္ကဲစစ္ဆင္နိုင္မႈစြမ္းအားကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေျမျပင္သို႔ စစ္အင္အားအလုံအေလာက္ ေစလႊတ္ရန္အတြက္ တပ္ရင္းအေရအတြက္ တိုး၍ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းနိုင္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္တရပ္ျဖစ္ၿပီးစစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာစစ္သည္ မ်ား၏ လက္နက္ငယ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ည္ဆန္သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္းပူပန္စရာမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ အကူပစ္လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျမာက္တပ္မမ်ားကိုဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၀၅မမ ႏွင့္ ၁၂၀ မမမ်ားကိုေပါေပါသီသီသုံးစြဲနိုင္သည္။ ၁၅၅ မမႏွင့္ အတြဲလိုက္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားရွိၿပီးယခုခ်ိန္ထိေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္၌ သုံးစြဲျခင္းမေတြ႕ရေသးေပ။

ထို႔ျပင္ သံခ်ပ္ကာႏွင့္တင့္ကားတပ္မမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးလက္ရွိစစ္ေျမျပင္တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ တြင္ ယခုခ်ိန္ထိတင့္ကားဖ်က္ဒုံးမ်ားသုံးစြဲနိုင္ျခင္းမရွိေသးရာတပမ္းသာသည္ဟုဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲတြင္ လမ္းၾကမ္း၍ ေတာင္ေၾကာမတ္ေစာက္မႈေၾကာင့္ ထိုယႏၲရားတပ္မ်ားသုံးစြဲရန္ အကန႔္အသတ္ရွိသည္။

ယခုစစ္ပြဲအတြင္းၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းမွ မုန္းကိုးသို႔ ခ်ီတက္ရန္ မုန္လုန္ေတာင္ေၾကာအားေက်ာ္တက္ရန္ ခက္ခဲေနပုံရသည္။ မုန္လုံေတာင္ေၾကာ(လြယ္ဂ်ဳံဘြမ္) ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါကစက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားသုံး၍ ၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းမွ မုန္းကိုးသို႔ လမ္းေဖာက္ဖြယ္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဓိကအားသာခ်က္တခုမွာေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ တပ္မ်ားေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ လြယ္ကူစြာတပ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕နိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာကားျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္အျပင္ လမ္းျဖတ္တိုက္ခိုက္သည့္အႏၲရာယ္အားလည္းေက်ာ္လႊားနိုင္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း၌လည္းတိုက္ေလယာဥ္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသုံးစြဲတိုက္ခိုက္နိုင္သည္။ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈအတြက္ အဓိကအေႏွာင့္အယွက္မွာထိုရွမ္းေျမာက္ေဒသရွိအခါမေ႐ြးမိုး႐ြာျခင္းျမဴဆိုင္းျခင္းစသည့္ ျမင္ကြင္းကိုအုပ္ဆိုင္းေစသည့္ သဘာဝအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏အရာရွိစစ္သည္မ်ားသည္ လုံေလာက္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈရွိသည္ဟုဆိုနိုင္သကဲ့သို႔ စစ္မိန႔္လိုက္နာမႈတည္ေဆာက္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္တြင္းအထက္ေအာက္ ကြာဟမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္းစစ္စည္းကမ္းလိုက္နာမႈေလ်ာ့ရဲတတ္သည္ဟုေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္မ်ားမွာေဒသခံမ်ားမဟုတ္၍ ေဒသကြၽမ္းက်င္မႈနည္းပါးသည္။ ေဒသခံတို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့ မႈရရန္ခက္ခဲသည္။ ၎အခ်က္ကိုကုစားရန္ တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔ စည္း႐ုံးထားေသာေဒသခံျပည္သူ႕စစ္မ်ားကိုသုံးစြဲရသည္။ လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္းပန္ေဆးပသစ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မပသစ၊ ဆင္ေက်ာ့ပသစ၊ မုန္းေပၚ ပသစ၊ ေဖာင္းဆိုင္ပသစ၊ ကြတ္ခိုင္ပသစ၊ တာမိုးညဲပသစႏွင့္ ေကာင္းခါးပသစတို႔ရွိသည္။

တပ္မေတာ္အမိန႔္ေပးစနစ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေထာက္ပို႔ေရးစနစ္တို႔မွာေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲအတြင္းေတာေတာင္ထူထပ္၍ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေနရာမ်ားတြင္ အကန႔္အသတ္ရွိနိုင္ သည္။ အားနည္းခ်က္တခုမွာတပ္မႉးေရာတပ္သားမ်ားပါ ေဒသစိမ္း၍ စစ္သုံးေျမပုံမ်ားႏွင့္ လမ္းျပမ်ားကိုအားကိုးရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာလက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္မ်က္ႏွာအားရင္ဆိုင္ရန္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ သာလြန္ေသာအင္အားသာလြန္ေသာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ တနိုင္ငံလုံးရွိလုံၿခဳံေရးကာကြယ္ေရးစစ္ေရးကိစၥမ်ားကိုလည္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေပရာအျခားေဒသအေျခအေနမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ရွိ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေတာ္ တင္းမာေနသည္ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕ကက်င္းပေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္တို႔၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရသိနိုင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မဟာ ၆ခု စုစုေပါင္းအင္အားတေသာင္းေက်ာ္ခန႔္ရွိနိုင္သည္ ဟုခန႔္မွန္းၾကသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစခဲ့ေသာKIAႏွင့္ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုး၍ လာေနသည္။ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပင္းထန္သည့္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲမ်ားမစတင္မီထိျမစ္ႀကီးနားအေရွ႕ဘက္ရွိ KIA တို႔၏တပ္စခန္းတခုျဖစ္ေသာဂီဒြန္ (ဂိေဒါင္) စခန္းသိမ္းပိုက္နိုင္ေရးအတြက္ ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဂီဒြန္တိုက္ပြဲႏွင့္အတူတပ္မေတာ္မွ ယႏၲရားတပ္ဖြဲ႕မ်ားလက္နက္ႀကီးမ်ားစစ္အင္အားမ်ားေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်ထားသည္ကိုေျမျပင္သတင္းမ်ားအရေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲစတင္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း KIA တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမဟုဆိုေသာဗန္းေမာ္ႏွင့္နမ့္ခမ္းၾကားေဒသအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားစြာျဖစ္ပြားေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာလက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲအားစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားသူဦးေဆာင္သူအျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံထားရေသာ KIA ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားနိုင္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာဂီဒြန္ အင္ခရမ္ေတာင္ေၾကာဗန္းေမာ္ေဒသတိ့ုအျပင္ ပူတာအိုေဒသ၊ တနိုင္းေဒသ၊ ဖားကန႔္ေဒသ၊ မိုးညွင္းေဒသ၊ ပန္ဝါ ခ်ီေဗြေဒသတို႔တြင္လည္းတိုက္ပြဲမ်ားက်ယ္ျပန႔္ကူးစက္လာမည္ကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ မွစသည့္ တိုက္ပြဲအေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရမျဖစ္မေနထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

SSPP/SSA

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း KIA ၿပီးလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ SSPP/SSA သည္ ရွမ္းေျမာက္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ၌ ဌာနခ်ဳပ္အေျချပဳထားသည္။ လားရွိုး၊ မိုင္းရယ္၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ မိုင္းရႉး၊ ေက်းသီးေဒသမ်ားတြင္ အဓိကလႈပ္ရွားၿပီးဆက္ စပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ျဖန႔္ထြက္လႈပ္ရွားသည္။ ေက်းသီးမိုင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေျခခံအထူးေကာင္းပုံရသည္။

SSPP/SSA သည္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KIA အပါUNFCအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူရပ္တည္သည္။ ထို႔ျပင္ SSPP/SSA အျခားရွမ္းတပ္ဖြဲ႕တခုျဖစ္ေသာ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ RCSS/SSA ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ထို႔အတူသံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ UWSA ၀ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္လည္းထူးကဲေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။

SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအားအဓိကရင္ဆိုင္ထားသည္မွာခိုလန္၌ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိေသာအေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ (ရ လခ) ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကျဖစ္ခဲ့ေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဝမ္ဟိုင္းမိုင္းရႉးမိုင္းေနာင္ေဒသတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားပါသည့္ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ္ လည္းထိုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအရနီးစပ္မႈရွိၿပီးလက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာေဒသႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္ေနေပသည္။

လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ SSPP/SSA မွ မည္သည့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွေပးသည္ကိုမေတြ႕ရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုအရေသာ္လည္းေကာင္းနယ္ေျမဆက္စပ္ေနမႈအရလည္းေကာင္းစစ္မီးပြားလြင့္စင္ရန္ အလြန္နီးစပ္သည့္ေဒသႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

No comments: