Tuesday, November 22, 2016

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရခိ်ဳငါးဥပေဒ ခိ်ဳးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈအား တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရး တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရသုိ႔ တိုက္တြန္း

စည္သူေမာင္ေမာင္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရခိ်ဳငါးဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈအား တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရး တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရသုိ႔ တိုက္တြန္း အဆိုအား သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မိုးဝါက တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခ့ဲသည္။

"ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရိွတဲ့ အကိ်ဳးဆက္အေနျဖင့္ ေရလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးႏွင့္ေရလုပ္သားငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္း ၊ အင္းသားႀကီးမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ပြားျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အသာစီးရသူမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားနည္းသူအား နည္းအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ဖိႏိွပ္ျခင္း ၊ ေရ႐ွည္ခံစားလာရျခင္းေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား၊ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျပႆနာမ်ားဟာ ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရပုံရိပ္ကိုထိခိုက္က်ဆင္းေစပါတယ္။

ေရသယံဇာတ၊ ငါးသယံဇာတ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳန္းတီးေနျခင္း၊ ေရစီးေရလာမ်ားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတိမ္ေကာလာျခင္း၊ ငါးဖားပုစြန္႐ွာေဖြရခက္ခဲျခင္းေတြဟာ တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ” အဆို႐ွင္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္မိုးဝါက ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ေရခိ်ဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒတြင္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္း၊ အဆိပ္အေတာက္ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္း၊အကိ်ဳးပ်က္စီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရဟု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ဘတၳရီေ႐ွာ့ခ္႐ိုက္ငါးဖမ္းျခင္း၊ အင္းမ်ားကို ေရကုန္ေအာင္ပက္၍ ငါးမိ်ဳးသုန္းေဆးခ်ျခင္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း၊ ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရိွေသာေနရာမ်ား၊ က်ားပိုက္ေထာင္ျခင္း၊ တရားဝင္ဆည္ခ်က္မဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆည္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ အင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားေသာ အင္းသားႀကီးမ်ားသည္ အင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဝင္းကတစ္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမည့္ အင္းဂရန္႔အား ေလ်ာ့ခ်၍ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သဲအိတ္မ်ားခ်ျခင္း စသည့္ ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္မွဳမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ မ်က္ကြယ္ျပဳေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရိွေနရေၾကာင္း အဆို႐ွင္က ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

အဆိုႏွင့္ပတ္သက္"က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လယ္သမားက သူလယ္ထဲက ငါးကို ဖမ္းဆီးစားေသာက္လို႔ အင္းသားႀကီးန႔ဲငါးလုပ္ငန္းက တရားခ်က္ခ်င္းစြဲပါတယ္၊ က်ဳံေပ်ာ္မွာပဲ အင္းသားႀကီးက အဆိပ္ခ်ငါးဖမ္းေတာ့ လယ္သမားေတြဖမ္းေတာ့ အဆိပ္အိတ္က်န္ခ့ဲတယ္။ သက္ေသအျဖစ္တင္ဖ္ို႔ ရဲဌာနယူလာေတာ့ အဆိပ္ေငြ႔႐ွဳမိၿပီး ေဆး႐ုံတန္းသြားရတယ္ ။ ဒီလိုျဖစ္တာေတာင္ အေရးယူေဆာက္ရြက္ဖို႔ ေႏွးေကြးတာ ေလ့လာေတြ႔ရပါတယ္၊ ဥပေဒအရ တိတိက်က်အေရးယူရမယ့္အခိ်န္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ ” ဟု လယ္ယာစုိက္ပိ်ဳးေရးဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းက အဆိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးစဥ္ ဥပေဒအရ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအား ေထာက္ျပေျပာသည္။

အဆိုအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးက ေထာက္ခံသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရသယံဇာတ၊ ငါးသယံဇာတမျပဳန္းတီးေစရန္ႏွင့္ေရခိ်ဳးငါးလုပ္ငန္းေရျပင္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ေရး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေရခိ်ဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ၂/၂၀၁၂ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ခိ်ဳးေဖာက္ကာ ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္ကာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ားအား အေရးယူေဆာက္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳေနသည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေပၚ ယခုက့ဲသုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

No comments: