Thursday, November 24, 2016

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္အား အာမခံခ်က္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆို

မဇၥ်ိမ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အား အာမခံခ်က္ေပးသင့္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ စီမံကိန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရရန္ အစိုးရသို႔ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ခ်အၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ အၾကီးစားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ကမာၻ႔ကုုလသမဂၢ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား (UN Sustainable Development Goals) ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာယံုၾကည္မႈ ရရွိေစေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေဒသခံအမ်ားအျပား ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆံုးရံႈးရမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား စသည့္ ေဒသတြင္းရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုသည္။

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သီလဝါလူမႈဘဝဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ မွ ဦးျမလိႈင္က “ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားရဲ႕ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္ ” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတာေတြ႔တယ္။ ဒါက အေရးႀကီးတယ္ေလ။ တၿပိဳင္နက္တည္း ေဒသခံေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း မေမ့သင္႔ဘူး။ ေဒသခံေတြနဲ႔ ၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာမ်ားအတြက္ ရသင့္ေသာရပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း အေလးထားဖို႔ လိုပါတယ္ ” ဟု ေျပာဆိုသည္ ။

အဆိုပါကိစၥရပ္အား ဥပမာအေနျဖင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေတြ အစားထိုးေျမေပးအပ္ျခင္း မရိွေသးဘဲ လယ္ေျမမွ ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရေသာ လယ္သမားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရရွည္စား၀တ္ေနေရးအစီအစဥ္မ်ားအား မေတြ႔ရိွရေသာေၾကာင့္ ဟု ယင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ေဒသခံ လယ္သမားႏွင့္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားအေပၚတြင္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရိွရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင္႔ကို အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆံုးရႈံးသြားေသာေျမယာအတြက္ သင့္တင္႔မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာအျခားအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကို ဖန္တီးေပးရန္စသည္႔ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

“ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးတာကို နားလည္ပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါတာလည္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တစ္ခုတည္းကို ၾကည္႔လို႔မရသလို ဒီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရဲ႕ အသီးအပြင္႔ကို လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ခံစားခြင္႔ရႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လူနည္းစုလက္တစ္ဆုပ္စာက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ဳိး မျဖစ္သင္႔ပါဘူး ” ဟု ထားဝယ္ဖြံျဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ကိုေအာင္ၿဖိဳးဝင္းက ဆိုသည္။

No comments: