Thursday, November 10, 2016

သစ္ေတာမ်ား ဆိုးဝါးစြာ ဆုံးရႈံးေနဆဲဟု သစ္ေတာဝန္ႀကီးေျပာ

ထက္နိုင္ေဇာ္


ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သစ္ေတာ ဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာသည္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာၿပီး ကမာၻေပၚရွိ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံ မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနကာ ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားမွာ ဆိုးဝါးစြာ ဆုံရႈံးေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Royal ACE ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ “ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပန္လည္ သုံးသပ္သည့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ”အဖြင့္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းက ၀ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၅ အတြင္း ၁ ဒသမ ရ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရလို႔ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာ ဧရိယာ အမ်ားဆုံး ပ်က္စီး ျပဳန္းတီးတဲ့ နိုင္ငံေတြ စာရင္းမွာ ျမန္မာ ပါဝင္ေနပါတယ္” ဟု ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

NLD အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာ သယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအရ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ရပ္နားျခင္း၊ ပဲခူးရိုးမ ဧရိယာတြင္ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ၁၀ ႏွစ္အထိ ရပ္နားျခင္း၊ သစ္ျဖန႔္ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပြင့္လင္း ျမင္သာသည့္ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အျပင္ တရားမဝင္သစ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ကိုင္လႊစက္မ်ား တင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဥပေဒသက္ေရာက္ေစေရးအတြက္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း လည္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ သစ္ေတာဌာနတခုတည္း ေဆာင္႐ြက္႐ုံျဖင့္ မေအာင္ျမင္နိုင္ေတာ့ဘဲ အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရး ေစတနာ ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သစ္ေတာ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း အပါအဝင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ဘက္ေပါင္းစုံအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ သစ္ေတာ အသင္း၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

“တ႐ုတ္သူေဌးေတြကို သၾကားစက္ေတြ တည္ဖို႔ သစ္ေတာေတြ ခုတ္ၿပီး ႀကံခင္းေတြ စိုက္ခြင့္ေပးတယ္။ သစ္ေတာေျမေတြမွာ ဓာတ္ သတၱဳေတြ ေပးတူးတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းမွာ ဆီးအုန္းေတြ စိုက္ပစ္လိုက္တယ္။ အရက္ခ်က္၊ နို႔ဆီခ်က္တာေတြမွာ ထင္းကို အဆမတန္ သုံးပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေတြကို မျပင္နိုင္ဘဲ တရားဝင္၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္တဲ့သူေတြ မ်ားေနသေ႐ႊ႕ သစ္ေတာေတြ ျပန္စိုက္လည္း ဘာမွ ထူးမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

ယခုအခါ သစ္ေတာ္မူဝါဒႏွင့္ သစ္ေတာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေရးဆြဲထားၿပီး ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ ေတာမ်ားအား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ားအား ေရရွည္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးခ်ဲ့ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မူဝါဒမ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ သစ္ေတာ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းမွ နိုင္ငံ၏ စီးပြား ေရး လိုအပ္ခ်က္ကို အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ေျဖရွင္းေပးရျခင္း၊ လူဦးေရ တိုးပြားမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာ သယံဇာတ အရင္း အျမစ္ မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား က်ေရာက္လာျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ၀ိသမ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ဝန္ခံခဲ့သည္။

“ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မူဝါဒပါ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ မေဆာင္႐ြက္နိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ေတြ ့ရွိရတဲ့အတြက္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ဧရိယာ ျပန္လည္ တိုးတက္လာေရးႏွင့္ သဘာဝေတာမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္လာေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၆-၂၇ ခုႏွစ္အထိ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ တည္ေထာင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၅ ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္ျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲ၍ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုရွိ သစ္ေတာခရိုင္ ၆၈ ခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္ေတာ ေလ်ာ့နည္း ျပဳန္းတီးရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အလြန္အကြၽံ သစ္ထုတ္ ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ာ၊ လူေနအိမ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္တိုးခ်ဲ့လာျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေရေလွာင္တမံမ်ားတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား တိုးခ်ဲ့ထူေထာင္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈႏွင့္ အတူ သစ္၊ ထင္း လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

No comments: