Friday, November 4, 2016

အေမရိကန္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာေတြ ေျပာင္းလဲပစ္နိုင္တယ္

Jerry Zremski


နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းမွ အေမရိကန္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဘတ္ဖဲလိုးရွိအျခားေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကဲသို႔ပင္ ေဌးဘဲသည္ ပရိေဘာဂနည္းပါးေသာ သူမ၏ျမစ္ကမ္းေဘးေနအိမ္မွ နိုင္ယာဂါရာ ျမစ္တြင္ အမ်ားအျပားစားပါက ကင္ဆာ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ဒင္းနား ငါးဖမ္းရန္ သြားဖူးသည္။

အနည္းငယ္ အကြာအေဝးရွိ သားေရဆိုဖာ၊ ငါးေမြးကန္ႏွင့္ ပရိေဘာဂ ျပည္စုံသည့္အိမ္တြင္ေနေသာ ေအာင္ေကာင္းျမတ္သည္ ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕ကမ္းစပ္သို႔ အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံေၾကာင့္ သြားခဲ့ဖူးသည္။ Erie ေရကန္ႀကီးကို သူ၏ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ အရွိန္ျပင္းျပင္းပတ္ေမာင္းရသည္ကို သူႏွစ္ၿခိဳက္သည္။ ထိုေမာ္ေတာ္ဘုတ္မွာ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ေ႐ြး မွန္ကန္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထူေထာင္မႈတို႔၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေဌးဘဲႏွင့္ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္ ၂ ဦးလုံးတို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ရွည္ၾကာစြာ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔တြင္ တူညီေသာအခ်က္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ကိန္းဂဏန္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္ကို ထင္ဟတ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕ကို ပိုမိုခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးသလို ပိုမိုဆင္းရဲေအာင္လည္း လုပ္ေပးေနၾကသည္။

နိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဇာတိနိုင္ငံမွ ထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး ဒုကၡသည္ တကိုယ္စာပစၥည္းမွ်ႏွင့္ ဘတ္ဖဲလိုးသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာဒုကၡသည္ေထာင္ခ်ီပါေသာ အလ်င္အျမန္တိုးပြားေနသည့္ အာရွသားမ်ားအုပ္စုသည္ ဘတ္ဖဲလိုးတြင္ အဆင္းရဲဆုံးအုပ္စုတြင္ပါသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ အမ်ားစုသည္အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္ၾကသျဖင့္ အစားအစာဝယ္ရန္လက္မွတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ရေသာ လစာနည္းေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ Erie ခရိုင္တြင္ ကမာၻတဝွမ္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရေသာစရိတ္မွာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ဆယ္ဆတိုးလာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔က ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားစုကို ေပးရေသာ္လည္း Erie ခရိုင္မွ အခြန္ထမ္းမ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၇ ဒႆမ ၄ သန္းေပးသည္။ ပ်မ္းမွ်တြက္လွ်င္ ခရိုင္အတြင္း ေနထိုင္သူတဦးလွ်င္ ၈ ဒႆမ ၂ ေဒၚလာစီ ေပးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ အခြန္သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ပိုမိုႀကီးမားေကာင္းမြန္ေသာ ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕ အတြက္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလည္း ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစိုးရက ၎တို႔ကိုေထာက္ပံ့ရသည္ထက္ ပိုမ်ားေသာ အခြန္ကို ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု Hamilton College မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Paul Hagstrom ကေျပာသည္။ Paul Hagstrom သည္ ကာလၾကာရွည္စြာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနေသာ Utica ၿမိဳ႕သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားတိုးတက္လာေၾကာင္း ျပသသည့္ေလ့လာမႈတခု ျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕၏ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသည္လည္း စတင္ အက်ိဳးအျမတ္ရလာၿပီျဖစ္သည္။

“ဒီၿမိဳ႕အတြက္သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေပးေနလဲသိခ်င္ရင္ Grant လမ္းကိုသာ သြားၾကည့္ရမယ္”ဟု ဘတ္ဖဲလိုးမွ Journey’s End အမည္ရွိ ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ခ်ထားေရးဌာန အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ Karen M. Andolino Scott က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္က အိုးမဲ့အိမ္မဲ့တို႔၏ ေနရာျဖစ္ခဲ့သည့္ Grant လမ္းတြင္ ေအာင္ေကာင္းျမတ္၏ iT Garden ကဲ့သို႔ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ လစ္ဟာေနေသာ စတိုးဆိုင္ေနရာကို ယူထားၾကသည္။ ဒုကၡသည္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ West Side ႏွင့္ Black Rock/Riverside တို႔တြင္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္မႈႏႈန္းသည္ ခရိုင္၏ ပ်မ္းမွ်ထက္ ျမင့္မားပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ Erie ခရိုင္၏ လူဦးေရမွာ တည္ၿငိမ္ေနကာ ထိုတည္ၿငိမ္ရျခင္းမွာ ၂၀၁၀ သန္းေကာင္စာရင္းအၿပီး ဒုကၡသည္အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းအေျခခ်သဴ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာ၍ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထိုအခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးပါသည္ဟု ဘတ္ဖဲလိုးတကၠသိုလ္ ပထဝီပါေမာကၡ Peter Rogerson ကေျပာသည္။ ေဒသလူဦးေရတည္ၿငိမ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တိုးပြားေနလ်င္ ဘတ္ဖဲလိုးေဒသခံလူငယ္မ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ အနာဂတ္မွာ ဤၿမိဳ႕တြင္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္နိုင္သည္။

ထိုလူငယ္မ်ား ၿမိဳ႕တြင္ဆက္လက္ေနထိုင္လ်င္ သူတို႔သည္အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ၿမိဳ႕၏အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာမည္။ ယခင္ႏွစ္က အာရွသား ၁၂၈၂၂ ဦး ဘတ္ဖဲလိုးတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု သန္းေကာင္စာရင္းဌာနက ခန႔္မွန္းထားၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ကထက္ ၂ဆတိုးလာသည္။

ထိုအသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအနက္ အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေဌးဘဲကဲ့သို႔ပင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ဌေးဘဲ၏ဘဝ

ေဌးဘဲ၏ေနအိမ္က သူ၏ဘဝဇာတ္လမ္းကို ေျပာျပေနသည္။ သက္တန္းရွည္ၾကာသျဖင့္ အဝါေရာင္သန္းေနေသာ မီးဖိုအတြင္း ပန္းပြင့္မ်ားပုံပါေသာ နံရံကပ္စကၠဴမွာ ဆုပ္ၿပဲေနေသာေၾကာင့္ သံျဖဴျပားျဖင့္ ဖာထားေသာေနရာမွလြဲ၍ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားက ပုံႏွင့္ တူေနသည္။ ေရခဲေသတၱာတြင္ လက္ကိုင္မ်ား မရွိပါ။ သူမ၏ ဧည့္ခန္းမွာလည္း ထိုင္ခုံအနည္းငယ္၊ Kmart စားပြဲ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အနီးတြင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဘုရားစင္တို႔မွလြဲ၍ ဘာမွ်မရွိေပ။

တံခါးအနီးအခန္းေထာင့္တြင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာရပ္ကြက္တြင္ သူခိုးမ်ားက ေခ်ာင္းေနေသာေၾကာင့္ သူ၏ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လုံၿခဳံေရးစနစ္ ေမာ္နီတာတခုရွိသည္။

အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ျပည့္ျပည့္ေဖာင္းေဖာင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာဝိုင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္ ေဌးဘဲသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းတခုမွ သူ၏ မိသားစုႏွင့္အတူ လြန္ခဲ့ေသာ ၉ ႏွစ္က ဘတ္ဖဲလိုးသို႔ေရာက္လာသည္။ ထိုမွစ၍ သူသည္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလး ၆ ေယာက္ကို ေစာင့္ေရွာက္သည္။

ေဌးဘဲအဖို႔ မိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ဆိုသည္မွာ Jefferson Avenue လမ္းရွိ Baby and Children’s Ministry တြင္ အဝတ္လွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာ ညီအကိုေတာ္စပ္သူထံ ခင္ပြန္းသည္သြားေရာက္နိုင္ေရးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုးရရန္ Eden ရွိ လယ္ေတာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေနာက္ေဖးေျမကြက္လပ္တြင္ ေျပာင္း၊ သခြားႏွင့္ ဟင္းသီဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ဘတ္ဖဲလိုးမွ ဆင္းရဲေသာ အလုပ္သမား ဒုကၡသည္မ်ား၏ဘဝ ျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္ ၁၀၀ အနက္ အမ်ားစုက ေဌးဘဲကဲ့သို႔ပင္ ႐ုန္းကန္ရေသာဘဝမ်ားကို ျပန္ေျပာျပၾကသည္။

ျမန္မာဒုကၡသည္ အမ်ားစုကဲ့သို႔ပင္ သူႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္ၾကေပ။ သင္ယူရန္လည္း အလုပ္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ မျဖစ္နိုင္ဟု ေျပာၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည္မွာ သူတို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ေပ။ ဘတ္ဖဲလိုးမွ အာရွသား သုံးပုံႏွစ္ပုံခန႔္မွာ အဂၤလိပ္စကား သိပ္မေျပာတတ္ၾကဟု သန္းေခါင္စာရင္းဌာနက ခန႔္မွန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားအျပားမွာ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိေသာ လုပ္ခနည္းေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ၾကရသည္။

ယခုႏွစ္ေႏြဦးတြင္ ေဌးဘဲသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတခုတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ၿပီး တနာရီ ၉ ေဒၚလာ ရရွိခဲ့သည္။ သူ၏ခင္ပြန္းမွာ စားေသာက္ဆိုင္တခုတြင္ ပန္းကန္ေဆးၿပီး တနာရီလ်င္ ၁၂.၁၅ ေဒၚလာရသည္။

ဤမိသားစုသည် စားပွဲပေါ်တွင် စားစရာရှိအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရုန်းကန်ကြရသည်။
“ကလေးတွေက ကြီးလာကြပြီ။ သူတို့ ပိုပြီး စားလာနိုင်ကြတယ်။ (အစိုးရရဲ့ အခမဲ့) အစားအသောက် လက်မှတ်က သိပ်မလုံလောက်တော့ဘူး” ဟု ဌေးဘဲက စကားပြန်မှတဆင့်ပြောသည်။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဌးဘဲသည္ နိုင္ယာဂါရာ ျမစ္အတြင္းမွ Unity ကြၽန္းသို႔ သြားခဲ့သည္။ သာယာေသာ ေႏြရာသီညေနခင္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္စုေဝးၾကသည္။ ကမ္းစပ္တြင္ က်ားမအ႐ြယ္စုံတို႔မွာ ဟင္းစားငါးရွာၾကသည္။

“ေရထဲမွာဘာရွိလဲေတာ့က်မ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ငါးကေတာ့ အရမ္းစားလို႔ေကာင္းတယ္” ဟု ေဌးဘဲက ေျပာသည္။

ရေတွင်ရှိနေသည်မှာ ဘတ်ဖဲလိုး၏ ယခင် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ အဆိပ်သင့်သော အမွေရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ထိုမြစ်မှ ငါးကို မည်မျှသာ စားသင့်သည်ဟု ပြည်နယ်က အကြံပြုထားသည်။ ဌေးဘဲသည် ဓာတုပစ္စည်းများရှိနေသော ထိုမြစ်မှငါးကို မိသားစုအား တပတ်နှစ်ကြိမ်ကျွေးပြီး ယင်းမှာ ပြည်နယ်အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက်များစွာ ကျော်လွန်နေသည်။
ပြည်နယ်၏ သတိပေးချက်အကြောင်းပြောသောအခါ ဌေးဘဲသည် ထိုမြစ်တွင် ငါးမဖမ်းတော့ပေ။ အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် ငါးဖမ်းရန်လည်း အချိန်မရှိကြောင်း သူကပြောသည်။

လတ်တလော ပိုဆင်းရဲလာသော မြို့

ေဌးဘဲ၏ဇာတ္လမ္းကို တေထာင္ႏွင့္ျမႇောက္လိုက္လ်င္ ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕အေပၚ ဒုကၡသည္လွိုင္း၏ ကာလတို ဘ႑ာေရးရိုက္ခတ္မႈကို ခန႔္မွန္းၾကည့္နိုင္သည္။

ဤဒုကၡသည္မ်ားမွာ အေမရိကသို႔ ေဆးေက်ာင္းတက္ရန္လာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ရာသီခ်ိန္တြင္ လယ္ေတာအလုပ္လုပ္ရန္ မကၠစီကိုရွိ အိမ္ကိုစြန႔္ၿပီး အေမရိကသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားႏွင့္လည္း မတူပါ။ ဤဒုကၡသည္မ်ားသည္ အေျခခံသုံးပစၥည္းမွ်ျဖင့္ ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး ဒုကၡသည္စခန္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေနာက္ထပ္ယာယီအိမ္တြင္ ပစၥည္းအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ေနခဲ့ရသည္။

အေမရိကသို႔ အဝတ္အထည္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ေရာက္လာသည္ကို ေဌးဘဲမွတ္မိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေအာင္ေကာင္းျမတ္တြင္ ရွပ္အကၤ်ီႏွစ္ထည္၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏွစ္ထည္ႏွင့္ ရႉးဘိနပ္တရံသာပါသည္။

ဆင္းဆင္းရဲရဲေရာက္လာၿပီး သူတို႔သည္ မထူးျခားလွပါ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားပါေသာ ဘတ္ဖဲလိုးမွ အာရွသားတဝက္နီးပါးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရသည္ဟု သန္းေခါင္စာရင္းဌာန၏ Community Survey ကခန႔္မွန္းသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကမာၻတလႊားမွ ဒုကၡသည္ ၁၄၀၀၀ နီးပါး ဘတ္ဖဲလိုးတြင္ အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ခ်ီ၍လည္း အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျခခ်ၿပီးမွ လာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ Erie ခရိုင္တြင္ ဒုကၡသည္ ၇၁၇၁ ဦးတို႔သည္ ယခင္ႏွစ္က တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ လူမႈဖူလႈံေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနၾကရသည္။ ဒုကၡသည္ ၉၈၈၈ ဦးေရမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၁၂၆၃၅ ဦးမွာ အစားအေသာက္ လက္မွတ္ ရရွိခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္တဦးေရာက္ၿပီဆိုလ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ပထမ ၈ လစာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား အားလုံးကို ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က အစားအစာလက္မွတ္စရိတ္ကို ခြဲ၍က်ခံရသည္။ ထိုပထမ ၈ လအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးစရိတ္၏ ၉၀ % ကိုေပးၿပီး က်န္ေငြကို ခရိုင္က ေပးရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Erie ခရိုင္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးစရိတ္ကို လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ကထက္ ၁၀ဆ ေပးေနရသည္။ ထိုကိစၥမွာ Erie ခရိုင္လႊတ္ေတာ္ အမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ Joseph Lorigo အတြက္မူ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီေလာက္ မတတ္နိုင္ဘူး။ ဒီဒုကၡသည္ေတြက Erie ခရိုင္က အခြန္ထမ္းေတြကို ဆက္ၿပီး ေငြကုန္က်ေစမယ္။ စရိတ္က တိုးတိုးေနၿပီး သူတို႔အားလုံးၿခဳံလိုက္ရင္ အခြန္ကိုအက်ိဳးမျပဳလွဘူး” ဟု West Seneca မွ ကြန္ဆာေဗးတစ္ Lorigo ကေျပာသည္။

Erie ခရိုင္အမႈေဆာင္ Mark C. Poloncarz ကမူ သူႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲသည္။

“ေရရွည္အက်ိဳးေက်းဇူးက ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ေရတိုကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိတယ္” ဟု ဒီမိုကရက္တဦးျဖစ္သူ Poloncarz က ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၎တို႔အေျခခ်ရာၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစသည္ဟု ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈက ျပသေနသည္။

ဥပမာ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ ေနထိုင္ၿပီးသူမ်ားသည္ တႏွစ္ ေဒၚလာ ၁၉၀၀၀ ရွာေဖြနိုင္ၾကၿပီး ဆယ္ႏွစ္အထက္ေနၿပီးသူမ်ားသည္ တႏွစ္ေဒၚလာ ၃၉၀၀၀ ရွာေဖြနိုင္ၾကသည္ဟု Fiscal Policy Institute ၏ နိုင္ငံတဝွမ္းလုံးမွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းပမာဏမွာ ထိုမွ်အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သဴမ်ားထက္ သုံးပုံတပုံ ပို၍မ်ားသည္။

အလားတူစြာပင္ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွ A&M စီးပြားေရးပညာရွင္ Kalena Cortes ၏ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ေ႐ြ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားကို ေလ့လာေသာ စစ္တမ္းတြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ်ားထက္ ဝင္ေငြပိုရၾကၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစရိတ္ထက္ ပိုမိုေသာတန္ဖိုးကို ၎တို႔၏ ရပ္႐ြာအတြက္ ေဆာင္ယူလာေပးသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိရန္ အခ်ိန္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အေမရိကသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသားတင္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္လာသည္ဟု Utica မွ Hamilton College စီးပြားေရးပညာရွင္ Hagstrom ၏ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ေလ့လာမႈတြင္လည္း ေဖာ္ျပသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားသည္ အေမရိကတြင္ စီးပြားျဖစ္ၾကၿပီး ဤသည္မွာလြန္စြာ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ သူတို႔သည္ အလုပ္တခုမက ႏွစ္ခုလုပ္ၾကသည္ဟု ဤေဆာင္းပါးအတြက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေသာ ဒုကၡသည္အမ်ားျပားကေျပာၾကၿပီး အလုပ္ရွင္အမ်ားအျပားက ၎တို႔၏လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။

“သူတို႔ေတြက ဘာခိုင္းခိုင္း စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေပးတယ္။ သူတို႔ကို အားထားလို႔ရတယ္။ သူတို႔ ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဘယ္ဟာကိုမွအထင္မေသးဘူး” ဟု ဘတ္ဖဲလိုးမွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို အလုပ္ခန႔္ထားေသာ Wendt USA ေခ်းခြၽတ္မႈန႔္လုပ္ငန္း၏ ဥကၠဌ Jim Schnorr ကေျပာသည္။

ဒုက္ခသည်တဦး၏ အိပ်မက်

Prada မ်က္မန္ကိုင္းထူထူႏွင့္ ေမးေပၚတြင္ ေမးေမႊးတကြက္ရွိေသာ အျပစ္ကင္းေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ လူငယ္တဦးသည္ တပတ္လ်င္ နာရီ ၅၀ ခန႔္ Grant လမ္း စတိုးဆိုင္ ေကာင္တာေနာက္တြင္ရပ္ေနသည္။

iT Garden ပိုင္ရွင္အသက္ ၂၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေအာင္ေကာင္းျမတ္ကို ေတြ႕ဆုံၾကည့္ပါ။ သူသည္ ထိုေနရာတြင္ တရက္ၿပီး တရက္ မတ္တပ္ရပ္ေနၿပီး လက္ကိုင္ဖုန္းရွာေသာ၊ iPad ရွာေသာ၊ ကြန္ပ်ဴတာျပင္လိုေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

ေအာင္ေကာင္းျမတ္သည္ ဘတ္ဖဲလိုးသို႔ ၂၀၀၈ တြင္ေရာက္လာၿပီး McDonald’s ဆိုင္အလုပ္မွ စက္႐ုံအလုပ္၊ ထိုမွ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအထိ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္သြားခဲ့သည္။ သူေျပာသည္ကို နားေထာင္ေသာအခါ သူက ထိုင္းနိုင္ငံမဲေဆာက္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ငယ္႐ြယ္ေသာ ဒုကၡသည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ခ်ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သူအလ်င္အျမန္ အႀကီးအက်ယ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု သူကေျပာသည္။

“က်ေနာ္က အဂၤလိပ္စကား အရမ္းသင္ခ်င္ခဲ့တာ။ က်ေနာ္အဂၤလိပ္လိုေျပာတတ္ရင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ထိုကြၽမ္းက်င္မႈျဖင့္ပင္ ေအာင္ေကာင္းျမတ္ႏွင့္ သူ၏ ဆိုမာလီယာမွ လာေသာ ဒုကၡသည္မိတ္ေဆြ Mustafa Abdo တို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ေကာင္းျမတ္တေယာက္ ခိုင္မာလွပေသာ အိမ္တလုံးကို ပိုင္ဆိုင္ရျခင္းမွာ ထိုလုပ္ငန္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ သူက သူ၏ ဇနီးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သူ၏ဇနီးသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လက်ထောက် ကျောင်းဆရာမလုပ်ပြီး အချက်အလက် စိစစ်ရေးစင်တာတွင် လုပ်သည်။ iT Garden လည်း စာရင်းကိုင်လုပ်သည်ကို ပြောရန်ပင် မလိုပေ။
“ကျနော်တို့မှာ ရှိတဲ့အရာရာက သူကငွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတာကို သိလို့ပါ” ဟု သူကပြောသည်။

ေအာင္ေကာင္းျမတ္သည္ စတိုးကို မည္သို႔စီမံခန႔္ခြဲရမည္ကို ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သူသည္ Erie Community College မွ IT လုံၿခဳံေရး ဘြဲ႕ရသည္။ ထိုေကာလိပ္တြင္ပင္ သူသည္ Abdo ႏွင့္ေတြ႕ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္သင္တန္းတက္ကာ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ဗီဒီယိုမ်ားၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္စကားနားမလည္ေသာ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားကို စကားျပန္လုပ္ေပးျခင္း၊ အျခားအကူအညီေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက သူ႕ကို လူသိမ်ားသည္ ဟူေသာအခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထူေထာင္သည္။

သို႔ေသာ္ သူေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ အရာရွိသည္။ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္၊ ဆိုင္ကယ္တစီးႏွင့္ ယခင္ႏွစ္က ဖေလာ္ရီဒါသို႔ သြားသကဲ့သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အပန္းေျဖခရီး ထြက္သည္။ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ သူႏွင့္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ Lamborghini တစီး အေပ်ာ္ဌား စီးၾကသည္။

တနည္းဆိုရေသာ္ ေအာင္ေကာင္းျမတ္ အေမရိကန္အိပ္မက္ ေပြ႕ဖက္လိုက္သည္ဟု ဆိုရမည္။

“ဒီမွာ ဘဝတခုထူေထာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိတယ္။ လိုအပ္တာကေတာ့ ေန႕တိုင္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ပဲ။ ခင္ဗ်ားမွာရွိတာကို ဘယ္သူမွ ယူသြားလို႔မရဘူး” ဟု သူေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တစုံတေယာက္ကေတာ့ ႀကိဳးစားဖူးသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕တြင္ iT Garden ၏ မွန္တခါးကို ရိုက္ခြဲၿပီး အတြင္းမွပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ဖိုးရွိသည္။ လုံၿခဳံေရးကင္မရာအရ မိန္းမအဝတ္ ဝတ္ဆင္ထားေသာသူတဦးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ပတ္ၾကာေသာအခါ ေဖာက္ထြင္းသူမ်ားသည္ တညတည္း ႏွစ္ခါျပန္လာသည္။ ေဒၚလာ ၆၀၀၀ ဖိုးပါသြားသည္။

ေအာင္ေကာင္းျမတ္သည္ ရဲ၏ တန႔္ျပန္မႈေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ညည္းတြားသည္။သို႔ေသာ္ သူခိုးတို႔သည္ သူ႕ကိုေႏွးေကြးေအာင္ မလုပ္နိုင္ေပ။ သူသည္ သူ၏ဆိုင္ကို လမ္းေအာက္ဖက္ ပိုမိုေဘးကင္းေသာေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕လိုက္သည္။

အေကာင္းဆုံးမွာ သူသည္ ေဒသတြင္းေကာလိပ္တခုသို႔ ကြန္ပ်ဴတာေရာင္းခ်ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးေကာင္းလာကာ အလုပ္ပိုမ်ားလာသည္။ ယခုလည္း အလုပ္မ်ားေနၿပီး ေမာ္ေတာ္ဘုတ္စီးရန္ အခ်ိန္မရွိသျဖင့္ ေရာင္းလိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေအာင္ေကာင္းျမတ္သည္ ထူးျခားေသာ ဒုကၡသည္တဦး ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ထူးျခားေသာဒုကၡသည္ စီးပြားေရးသမားတဦးေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ကယ္ဗင္လင္းသည္ ဆူရွီဆရာဘဝမွ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ Sun စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျခဴးတျပားမွ်မပါဘဲ ေရာက္လာေသာ ခင္ေမာင္စိုးသည္လည္း ယခုကုန္စုံဆိုင္မ်ားႏွင့္ Lin Restaurant လင္းစားေသာက္ဆိုင္ကို ပိုင္သည္။

သူသည္ ျမန္မာ ကုန္စုံဆိုင္မ်ားအနက္တခုသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားသည္ Hill Tribe Cab ေခၚကုမၸဏီ၊ Thaw Thaw Beauty Saloon ၊L&K Auto Repair ၊ West Side Bazaar ေဈးတြင္ စားေသာက္ဖြယ္ရာဆိုင္ အမ်ားအျပားႏွင့္ အျခားဆိုင္မ်ားကို တည္ေထာင္ထားၾကသည္။

ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သတိျပဳမိၿပီး ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Byron W. Brown က “ဒီအသိုင္းအဝိုင္းက ျပသေနတာကေတာ့ အေမရိကန္အိပ္မက္ဆိုတာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕က်ေၾကာင္း ျပေနတာလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဤအေျခအေနမွာ ဘတ္ဖဲလိုး၏ West Side တြင္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အငယ္စားတခုျဖစ္လာေနသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းဌာန စာရင္းမ်ားအရ ဒုကၡသည္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ West Side ႏွင့္ Black Rock/Riverside တြင္ အလုပ္အကိုင္အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၁၀ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး ယင္းမွာ တနိုင္ငံလုံးႏႈန္းထက္ ၃ ဆရွိသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ဒုကၡသည္ရပ္ကြက္၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ ၃ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး တနိုင္ငံလုံးႏႈန္းမွာ ၀ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒုကၡသည္ ဝင္ေရာက္မႈ လြန္စြာျမင့္မား၍ျဖစ္သည္။

“ဒီရပ္ကြက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ မ်ားလာတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာလူေတြမ်ားလာလို႔၊ ၿပီးေတာ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပိုလိုလာတယ္” ဟု ဒုကၡသည္ဝင္ေရာက္မႈကို သုေတသနျပဳေနေသာ Albany ျပည္နယ္မွ ဉာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕ Fiscal Policy Institute မွ David Kall ကေျပာသည္။ “ဒါဟာ လုံးဝအဓိပၸာယ္ရွိတယ္” ဟုလည္း သူဆက္ေျပာသည္။

ထိုထက္ပိုသည္မွာ ဒုကၡသည္တို႔သည္ အိမ္မ်ားဝယ္ၾကၿပီး ယခုအခါ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဝယ္လိုအားတိုးလာေၾကာင္း သိၿပီးျဖစ္ၾကသည္။

ရလဒ္မွာ West Side မွ အိမ္ၿခံေျမေဈးမွာ ႏွစ္ဆနီးပါးတက္လာသည္ဟု RealtyTrac အိမ္ၿခံေျမသုေတသန ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏မိခင္ကုမၸဏီ ATTOM Data Solutions ၏အဆိုအရသိရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ Black Rock/Riverside အိမ္ၿခံေျမေဈးမွာ ၃ ပုံတပုံနီးပါး တက္လာသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္ အမ်ားအျပားက ဒုကၡသည္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ အိမ္ဝယ္နိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေနသည္ဟု ခိုင္မိုးနိုင္က ေျပာသည္။ သူသည္ ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕မွ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ပထမဆုံး အိမ္ၿခံေျမပြဲစားျဖစ္လာသူ အနည္းငယ္တြင္ ပါသည္။

ခြူးတပြားမျှမရှိဘဲ ရောက်လာကြပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် အချို့ဒုက္ခသည်များသည် စီပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်ရန် သို့မဟုတ် အိမ်ဝယ်ရန် ငွေစုမိကြကြောင်း ခိုင်မိုးနိုင်က ရှင်းပြသည်။
“ကိုယ့်ဖာသာငွေစုတာက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာလူမှုဖူလုံရေးမှ မရှိဘူး။ဒီတော့ နေ့တိုင်း မနက်ဖန်အတွက် စဉ်းစားနေရတယ်” ဟု သူဆက်ပြောသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအသေးစား

ဒုကၡသည္လွိုင္းသည္ ဘတ္ဖဲလိုးၿမိဳ႕ကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ မတိုင္းတာနိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲေစသည္။

ေအာင္သူ၏ စကားျဖင့္ေျပာရလ်င္ West Side သည္ ယခု ျမန္မာနိုင္ငံအေသးစားေလးျဖစ္ေနသည္။

ေန႕စဥ္ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားသည္ West Side Bazaar ေဈး၊ WASH Project ပင္မင္းႏွင့္ လင္းစားေသာက္ဆိုင္တို႔တြင္ စုၿပဳံေနသည္။

တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း တခါက ႐ုန္းကန္ေနရေသာ Our Lady of Hope Catholic Church ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မယ္ေတာ္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ တခါတရံ ျမန္မာစာသားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဥပုသ္သီခ်င္းသံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

စတုတၳေျမာက္ရက္ သီတင္းပတ္တိုင္း ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဘတ္ဖဲလိုးသို႔ ၎တို႔ ယူေဆာင္လာေသာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ စုေဝးၾကသည္။ ျမန္မာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေစ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားေန႕ပြဲေတာ္ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕ျဖစ္ေစ၊ ကရင္လက္ခ်ည္ပြဲျဖစ္ေစ သူတို႔ဆုံစည္း ၾကသည္။

ေဌးဘဲသည္ ေထာင္ခ်ီေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ကရင္လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ညီၫြတ္ေစေသာ ယမန္ႏွစ္က လက္ခ်ည္ပြဲသို႔ သြားခဲ့သည္။ သူသည္ရိုးရာအကၤ်ီျဖဴကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ဆံပင္တြင္ ကရင္အလံထိုးကာ ၿပဳံးေပ်ာ္ေနခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဖြင့္ပြဲ စင္ျမင့္အနီး ကရင္ရိုးရာအကၤ်ီအျဖဴအျပာႏွင့္ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္သည္ ႀကီးၾကပ္သူ တဦးပမာ ၾကည့္ရႈေနသည္။

ေဌးဘဲက လူအုပ္အတြင္းဝင္ၿပီး သူ႕အနားသို႔ကပ္လာကာ တေယာက္အေၾကာင္း တေယာက္ေျပာၾကမည္။ ဘတ္ဖဲလိုးသို႔ သူတို႔ေဆာင္ယူလာေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေျပာၾကမည္။

သူသည္ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္ကို စူးစိုက္ၾကည့္ေနၿပီး ထူးျခားသည့္ အသံရွိေသာ ျမန္မာစကားႏွင့္ေျပာေနသည္။ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္က ရယ္ရယ္ေမာေမာျပန္ေျဖၿပီး ေခါင္းခါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဌးဘဲက အတင္းဆက္ေျပာေနသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ကေလးမ်က္ႏွာႏွင့္ စီးပြားေရးသမား ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္သည္ ေဌးဘဲထံမွ ေငြအနည္းငယ္ကို မယူခ်င္ဘဲ ယူလိုက္သည္။

သူသည္ သူ၏ ဖုန္းေဘလ္ကို ေပးေခ်လိဳသည္ဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂ ေယာက္လုံးက ျပန္ေျပာၾကသည္ ။ iT Garden သို႔ သြားရန္ အလုပ္မွ နားရက္ ေဌးဘဲ မယူလို။ ေငြေပးေခ်ျခင္းကိုလည္း ေနာက္မက်လိဳေသာေၾကာင့္တည္း။

(ဤဆောင်းပါးသည် The Buffalo News တွင် ဖော်ပြသော For Poorer, for Richer: The Burmese Change an American City ကို ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြသည်)

No comments: