Wednesday, November 9, 2016

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဝခြင့္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)

ဘိုၾကည္


ဥပေဒ သေဘာအရေတာ့ ႀကီးတဲ့အမႈကို ေသးေစ၊ ေသးတဲ့အမႈကို ပေပ်ာက္ေစ ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာဆိုထားသည္ကို မွတ္သားမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေစာ္ကားသည္ ဟုဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ထိမ္းသိမ္းေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ျဖစ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ကာယကံရွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရားမစြဲဘဲ ေအာက္ေျခမ်ားမွ သို႔မဟုတ္ တစုံတဦးက တရားစြဲေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ အေနျဖင့္ ဒီလိုအေသးအဖြဲ ကိစၥမ်ားကို အေရးတယူ လုပ္မည္၊ မလုပ္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေမးခြန္းျဖစ္ေနပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ အေနျဖင့္ သူ႕ကို လုပ္ႀကံမည္ဆိုေသာ သူကိုပင္ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား အေနျဖင့္ေတာ့ သေဘာထား ႀကီးၿပီးသားဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၉ ခန္းရွိၿပီး ပုဒ္မေပါင္း ၈၉ ခု ရွိပါသည္။ ထိုအထဲမွ အခန္း (၁၈) သည္ ျပစ္မႈ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆၆ ေအာက္ အပိုဒ္ခြဲငယ္ (ဃ) သည္ ပုဒ္မခြဲတခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒတြင္ တျခားေသာ ေဆြးေႏြးစရာမ်ား ရွိေနနိုင္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ေရပမ္းစားေနေသာ အခန္းကိုသာ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႕ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ပယ္ဖ်က္သင့္သလား၊ ေျပာင္းလဲသင့္သလား ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) မွ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ – ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တခုခုကို အသုံးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးအား ေျခာက္လွန့္ ေတာင္းယူျခင္း၊ အနိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန့္ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုသည္မွာ ဖုန္းဆက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာ ႏွင့္ တျခားေသာ နည္းပညာမ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ျဖန့္ခ်ိသည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထပ္ဆင့္ျဖန့္ေဝျခင္းမ်ားသည္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိဆီကို ဝင္လာေသာ သတင္းမ်ားကို အေသအခ်ာ ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ထပ္ဆင့္ share လုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳသင့္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အခ်င္းခ်င္း အဆင္မသင့္၍ ေျပာေသာစကားမ်ားကိုပင္ ထိမ္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဒါသအေလ်ာက္ စကားမေျပာသင့္ပါ၊ မေရးသင့္ပါ။ တဖက္က မွတ္ယူသိမ္းဆည္းထားၿပီး သြားတိုင္လွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္ပါသည္။ ထင္မထားဘဲ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေသာ ပုဒ္မျဖစ္လာေနပါသည္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာလည္း ဒီပုဒ္မက ေသြးကြဲသြားေစပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ေဝဖန္ခ်င္သည္ ဆိုရင္လည္း အခ်က္အလက္၊ ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ရပ္ကိုသာ ေဝဖန္သင့္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေစာ္ကားတိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္သင့္ပါ။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တျခားေသာ ရာဇဝတ္ဥပေဒ မ်ားထဲတြင္လည္း ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – အသေရ ဖ်က္မႈသည္ ပုဒ္မ ၅၀ဝ တြင္ ပါၿပီး ျဖစ္ၿပီး အာမခံရနိုင္ေသာ အမႈေသးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) သည္ အာမခံ မရနိုင္ေသာ ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အခန္း (၁၉) ပုဒ္မခြဲ ၈၀ (က ႏွင့္ ခ ) က ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲ အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ ဟုဆိုၿပီး (ခ) တြင္လည္း ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတခုခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႔အတြက္ အမႈႀကီး ျဖစ္သြားပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္အရ ဆိုလွ်င္လည္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ၃ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ အခန္း (၁၈) ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၆၅ မွ ၇၃ အထိ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အေရးယူနိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ေခၚယူေဆြးေႏြး ပညာေပးလိုက္လွ်င္ အဆင္ေျပသြားနိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို သုံးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနေသာ၊ ဘက္ေပါင္းစုံ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်ိဳးေထာင္ေနရေသာ ယေန႕ ေခတ္လိုမ်ိဳးတြင္ ဘက္အသီးသီးမွ စိတ္ရွည္သည္းခံ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပိုေကာင္းမြန္ပါမည္။

ဖမ္းဆီးျခင္း ဆိုသည္ကို ေနာက္ဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္း မရွိေတာ့မွသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ လူတဦးကို ဖမ္းဆီးျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဆိုးက်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ တဦးခ်င္းက ဆုံးရႈံးသလို နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အျမားကိုလည္း အသုံးျပဳရသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတြက္လည္း ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စခန္းအျဖစ္ က်င့္သုံးရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ အားလုံးမွာ တခုႏွင့္ တခု ဆက္စပ္ေနပါသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ျပည့္ၾကပ္ေနၿပီး ထိမ္းသိမ္းခံရသူမ်ာုးမွာ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ မမွ်မတ ျဖစ္ေနရပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ကလည္း အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ မေထာက္ပံ့နိုင္ျခင္းသည္လည္း နိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။ လူတေယာက္ကို ဖမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္က သူ၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူရပါမည္။

ဖမ္းဆီးၿပီး လုံေလာက္ေသာ အာဟာရ မေထာက္ပံ့နိုင္ျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ အိပ္စရာေနရာ မဖန္တီးေပးနိုင္ျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ ေထာက္ပံ့မေပးနိုင္ျခင္း မ်ားသည္ လူတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အဆုံးစြန္ဆုံး အသက္အႏၲရာယ္ကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္၏ မူလ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုေသာ မူဝါဒကို ပ်က္ယြင္းသြားေစနိုင္ပါသည္။

အဆိုးဆုံးက က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒကို သိမႈတြင္ အားနည္းလြန္းလွပါသည္။

ထို႔အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒမ်ားကို အမ်ားသူငါ သိေအာင္ ပညာေပးမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒမ်ားကို သတင္းစာထဲ ထည့္လိုက္႐ုံျဖင့္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းလုံး သိသည္ဟု မယူဆနိုင္ပါ။

ျပည္သူတဦးခ်င္း အေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဝခြင့္ ဆိုေသာ အေျခခံ ကိုယ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္ သူတပါးကို မထိခိုက္ေစရ ဆိုသည့္ ကိုယ့္တာဝန္ကိုလည္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

No comments: