Tuesday, November 8, 2016

လာဘ္ထိုးျခင္း၊ ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင့္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

Julia Wallace


ေအာင္ေက်ာ္မင္းထြန္းသည္ သူ၏ဘဝ ၂၄ ႏွစ္လုံး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သူ၏ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ျမန္မာစကား ျဖစ္ကာ သူ၏ မိဘႏွင့္ အဖိုးအဖြားအားလုံးမွာ ဤနိုင္ငံတြင္ပင္ ဖြားျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ မိခင္နိုင္ငံ၏ တရားဝင္နိုင္ငံသား မဟုတ္ဘဲ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံသား ျဖစ္လာဦးမည္လား ဆိုသည္ ကိုလည္း မသိေပ။

ျပႆနာမွာ သူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက နိုင္ငံနယ္နမိတ္ အတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုေသာ တိုင္ရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ ခုဟု ေခၚေသာ လူမ်ိဳးစုဝင္ျဖစ္မႈ အေပၚ အေျခခံေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စိတ္ညစ္ၫူးဖြယ္ရာ ရႈပ္ေထြးလွေသာ နိုင္ငံသားဥပေဒ ကန႔္သတ္ခ်က္ႏွင့္ အံဝင္ကြင္က် မျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္သည့္ တမီလ္ဟိႏၵီတဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ထိုဥပေဒသည္ အျခားသူမ်ားကို အျပည့္အဝ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မေပးဘဲ ပိုမိုနိမ့္က်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသာ ရွိေသာ အျခားအဆင့္ ၂ ခုသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးသည္။

ထိုဥပေဒ၏ လူမ်ိဳးစုျဖစ္မႈ အေပၚ လြန္စြာ စူးစိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎သည္ ခြဲျခား ဆက္ဆံသည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက စြပ္စြဲၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ဥပေဒကို လြန္စြာ စနစ္မက်ဘဲ ေ႐ြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး ဗ်ဴရိုကေရစီ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔သည္ အေျခအေနကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ ထို႔အျပင္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ယာယီနိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ လက္မွတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ထားေပးေသးသည္။

ရလဒ္မွာ ေဒသခံ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ နိေပါ၊ မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ အေျခခ်ေသာ ဘိုးဘြား မိဘျဖစ္သူမ်ားမွ ေမြးဖြားသူမ်ားကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုစာရင္းႏွင့္ အထင္အရွား အံဝင္ကြင္က် မျဖစ္သူမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တျခားဗ်ဴရို ကေရစီေတြ လိုဘဲ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ဟာ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေနတာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကတည္းကပဲ” ဟု ဤကိစၥမ်ားကို ေလ့လာေနေသာ နိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ Melbourne မွ Deakin University ပါရဂူသင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူ Ronan Lee က ေျပာသည္။

ဒုတိယဆင့်နိုင်ငံသား

ေအာင္ေက်ာ္မင္းထြန္း၏ မိသားစုသည္ ထိုဘ႐ုတ္သုကၡမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ သာဓက ျဖစ္သည္။

သူ၏ ဖခင္သည္ ၁၉၈၂ ခုနိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒ မတိုင္မီကပင္ နိုင္ငံသားကဒ္ ရၿပီး ျဖစ္သည္။ သူ၏ အစ္ကိုမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းက ထိုကဒ္ရရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဒၚလာ ၃၀၀ ခန႔္ လာဘ္ထိုးခဲ့ရသည္။ သူ၏ အေမႏွင့္ အစ္မမ်ားမွာ ေနထိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္သာ ရွိၾကၿပီး သူႏွင့္ သူ၏ ညီမမ်ားမွာ မည္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမွ်ပင္ မရဘဲ ေနၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ ဥပေဒအရ ဒုတိယဆင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း သူတို႔ကို တ႐ုံးၿပီးတ႐ုံး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ည္းႏွီး ေစလႊတ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ရွိ သူ႕ အသိုင္းအဝန္း၏ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ အထူးသျဖင့္ ႀကီးမားလွေသာ တရားမဝင္ အခေၾကးေငြ မေပးနိုင္ ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ အလားတူ ရင္ဆိုင္ေနရမည္ဟု သူ ခန႔္မွန္းသည္။ နိုင္ငံသား လက္မွတ္ မရွိပါက သူႏွင့္ မည္သူမဆို နိုင္ငံတြင္း ခရီးသြားခြင့္ မရွိ၊ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရယူခြင့္ မရွိ၊ အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ခြင့္ မရွိ ဟု သူက ဆိုသည္။

“တေယာက္ေယာက္က က်ေနာ္တို႔ကို ကန္ထုတ္ခ်င္ရင္ က်ေနာ္တို႔ သြားရၿပီ၊ ဘာလို႔လဲဆို က်ေနာ္တို႔မွာ စာ႐ြက္စာတမ္း မရွိလို႔။ ဒါေၾကာက္စရာပဲ။ က်ေနာ္က ဒီမွာေမြးၿပီး ဒီမွာေသမွာ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာ ဒါကို သက္ေသျပဖို႔ စာ႐ြက္စာတမ္း ရွိသင့္တာေပါ့ဟု သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာဆိုသည့္ အမ်ားစုမွာ လူဦးေရ ၁ သန္းခန႔္ ရရွိေသာ နိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေခၚဆိုေနၾကသူ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးထဲတြင္မပါျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စာရင္းဝင္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ခံၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥမ်ား အတြက္ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန႔္သတ္ခံရကာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္ အေရးမ်ား မရဘဲ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈဆန္ဆန္ စနစ္ေအာက္တြင္ ေနရသည္။

၎တို႔၏ ဆိုး႐ြားေသာ ကံၾကမၼာႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာက ရႈတ္ခ်ေနၾကၿပီး ထိုအေျခအေနမွာ နိုင္ငံသား ဥပေဒကို မျပင္ဘဲ တိုးတက္လာမည့္ အေျခအေန မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံမဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ျပႆနာျဖစ္ကာ အစိုးရကလည္း ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာလည္း ျဖစ္သည္။

“ဒီကိစၥကို ရခိုင္ကိစၥတခုတည္းနဲ႕ ၾကည့္ရင္ ျပည္စုံတဲ့ အျမင္ကို ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ရခိုင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥက ျမင္သာတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ေပမယ့္ နိုင္ငံထဲက တျခားအုပ္စုေတြလည္း နိုင္ငံသား စာ႐ြက္စာတမ္းနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္” ဟု နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေနေသာ ရန္ကုန္ရွိ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီမွ အဆင့္ျမင္အရာရွိ Cecile Fradot က ေျပာသည္။

“အားလုံးထဲမွာ အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာ ျဖစ္နိုင္ေပမယ့္ ဒီနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တိုင္းတာတာမ်ိဳး မရွိေသးသလို က်မတို႔မွာ အေသးစိတ္ျပည့္စုံတဲ့ အခ်က္အလက္ မရွိဘူး” သူမက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လူမျိုးစုပြောင်းလဲခြင်း

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္ေသာ Seagull Foundation က ျမန္မာ နိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ၿမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတြင္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ကြဲျပားေသာလူမ်ိဳးစု ၁၀၀ ခန႔္ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာခ်က္အရ သိရွိရၿပီး ၎တို႔အားလုံးနီးပါးမွာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ရရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔မွာ ကာလၾကာရွည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရၿပီး ထိုကတ္ရရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ကြင္က် ျဖစ္ရန္ လူမ်ိဳးစုအမည္ ေျပာင္းရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေျပာင္းရမည္ဟု ေျပာခံရေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

ထို စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက နိုင္ငံသားကဒ္ ရရန္ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းအထိ လာဘ္ထိုးရသည္ဟု ေျဖၿပီး သူတို႔၏ ကေလးမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းတြင္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ထုတ္ေပးေသာ အစီအစဥ္မွ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားက ၎တို႔သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းရရန္ နိုင္ငံသားျပဳခံရသူ တတိယဆင့္ နိုင္ငံသားအဆင့္ကို လက္ခံရန္ ဖိအားေပးခံရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ထိုအဆင့္မွာ အျခား ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား အျပင္ နိုင္ငံေရး ရာထူးရယူနိုင္ျခင္း မရွိေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က အစိုးရသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႐ုံးမ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနၿပီး တိုင္ၾကားမႈ အားလုံးကို ခ်က္ျခင္းအေရးယူသည္ဟု ေျပာသည္။ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္ေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရန္ကိုမူ ျငင္းဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ Seagull Foundation အႀကီးအကဲ ဟယ္ရီမ်ိဳးဝင္းကမူ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အျပင္ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲရန္လည္း လိုသည္ဟု ေျပာသည္။ “လူမ်ိဳးစုတို႔ ဘာသာေရးတို႔က နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္မွာ မပါသင့္ဘူး။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး စနစ္မွာ နိုင္ငံသားဟုတ္ မဟုတ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ပါသင့္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ပိတ်မိနေ

ရခိုင္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွ မၿငိမ္သက္မႈႏွင့္ နိုင္ငံတဝွန္း ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ၏ ဒဏ္ကို အဓိက ခံၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ နိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးေသာ မြတ္စလင္မ်ားသည္လည္း နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခံစားရာတြင္ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံရသည္ဟု Deakin တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ Lee က ေျပာသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္က ခရီးသြားလာခြင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြဟာ လူေတြမွာ မွန္ကန္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း ရွိ မရွိအျပင္ ဘာသာေရးနဲ႕ အသားအေရာင္ေပၚမွာပါ အေျခခံေနတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အၿပီးမွ စကာ စစ္ေတြရွိ သက္ကယ္ျပင္ စခန္းတြင္ ပိတ္မိေနေသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကမန္အမ်ိဳးသမီး ေဖြးေဖြးႏြဲ႕လည္း ပါသည္။ ကမန္မြတ္စလင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆိုေနၾကသူမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ အသိမ်ိဳး သူမတြင္ မရွိခဲ့ေပ။ သူမသည္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး အျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သူမ၏ ေနအိမ္မီးရွို႔ခံရကာ သူမသည္ စခန္းတခုတြင္ ခိုလႈံေနရၿပီး အျခား မည္သည့္ ေနရာသို႔မွ် သြား၍ မရေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရရွိရန္ စတင္ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ခက္ခဲမႈ၊ လာဘ္ထိုးရျခင္းႏွင့္ သူမ၏ စခန္းမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႐ုံးသို႔ သြားရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္ ၾကာသည္။ ထိုခရီးမွာ ဆိုက္ကားတတန္ တကၠစီတတန္ျဖင့္ ၂ နာရီခန႔္ သြားရသည္။

“အဲဒီတုန္းက ႐ုံးကိုသြားေတာ့ လာဘ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခါကို ၂၀၀၀၀ ၊ ၃၀၀၀၀ ေပးရတယ္။ အရာရွိေျပာင္းသြားရင္ ျပန္ၿပီး ညွိရတယ္။ ေငြေတြ အရမ္းကုန္တယ္။ က်မက ဒုကၡသည္စခန္းမွာေနရေတာ့ သြားရလာရခက္တယ္” ဟု ကမန္ အမ်ိဳးသမီး မေဖြးေဖြးႏြဲ႕က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကမန္လူမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေသာ သူမ၏ခင္ပြန္းမွာ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲ ျဖစ္၍ သူမသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ထြက္ခြာခြင့္ မရခဲ့ေပ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေဈးဆိုင္ဖြင့္ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ယခုသူမသည္ ဆန္အနည္းငယ္ ရရန္ အိမ္နီးခ်င္း တဦးထံမွ အထည္ယူ ခ်ဳပ္ေနရသည္။ သူမ ဆက္လက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည္။

လူမျိုးအမည်

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒေၾကာင့္ အထိခိုက္ဆုံး ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေခၚဆိုေနၾကသူ မြတ္စလင္တို႔ အတြက္မူ ၎တို႔ အေနအထားပုံမွန္ ျပန္ျဖစ္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားမွာ တုံ႕ဆိုင္းေနသည္။ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ား၏ မုန္းတီးမႈေၾကာင့္သာမက ၎တို႔၏ အစိုးရအေပၚ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့မႈႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး ေသြးစည္းလာျခင္း ေၾကာင့္လည္း ပါသည္။

အခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားမ်ား ဤေဒသတြင္ ေနၾကသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုမ်ားကပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူအမ်ားအျပားက ၎တို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခိုးဝင္လာသူမ်ား အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ အျခား မိသားစုမ်ားမွာလည္း ၿဗိသိသွ်တို႔က ၁၈၂၄ ခုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ တစိတ္တပိုင္းကို သိမ္းၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ နယ္နမိတ္ မသတ္မွတ္မီႏွင့္ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္ဟု ေခၚေသာ ဤေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္မွာ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ေသာ ယခင္စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရ၏ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး စမ္းသပ္ စီမံခ်က္မွာလည္း ၎တို႔ ကို ဘဂၤါလီ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ်ားဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ကာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကလည္း နိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္သည္ ၎တို႔ကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမပါဘဲ မွတ္ပုံတင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကိုလည္း လူႀကိဳက္ မမ်ားလွေပ။

လူမ်ိဳးစုအမည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈႏွင့္ နိုင္ငံေရးတြင္ လြန္စြာ အေရးပါသျဖင့္ သူ႕ကို “ရိုဟင္ဂ်ာ”မြတ္စလင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳေသာ မည္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိုမွ် လက္မခံ ဟု ေမာ္သီညာ စခန္းတြင္ ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတဦး ျဖစ္သူ Shom Shul Alom က ေျပာသည္။

“ဖုန္းထဲမွာ ဆင္းကဒ္ မထည့္ရင္ ဖုန္းက အလုပ္ မလုပ္ဘူး။ ဘယ္ကိုမွ ဆက္လို႔ မရဘူး။ မွတ္ပုံတင္မွာ လူမ်ိဳးဘာသာ မပါရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္လက္မခံဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

No comments: