Wednesday, March 25, 2009

အခ်င္းခ်င္းနားလည္းမႈျဖင့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းၾကစုိ႕

ႏုိင္ဟံသာ

ႏုိင္ဟံသာ(စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး)စာအုပ္မွျပန္လည္ေဖၚျပသည္။

လူသားတုိ႕သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း သုိ႕မဟုတ္ မိသား စုတစ္ခုတည္း တသီးတျခား ေနထုိင္၍ ရေကာင္း သည္မ ဟုတ္။ အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပုိမုိျပည့္စုံေသာ သုခဘုံကုိ ရရွိရန္ အစုႏွင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနထုိင္ၾကရသည္။ အစုအဖြဲ႕ ႀကီးေလ အားရွိေလ၊ ပုိမုိႀကီးမား ေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးကုိ ရရွိေလပင္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသတူ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ၊ ဥေရာပသမဂၢ စသည္)၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႕ (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ) စသည္ျဖင့္ စုစည္းၾကသည္။


“စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္းအား” ဆို႐ုိးစကားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံး ၾကားေနၾကသိေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ကုိယ္ တုိင္းလည္း မိသားစု၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ရြာ၊ ႏုိင္ငံအဝန္းအဝုိင္းအလုိက္ စည္းလုံးညီၫြတ္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့၊ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကဘူးသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးလာေလ၊ တာဝန္ႀကီးလာေလ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ျခင္း၏ တန္ဖုိးကုိနားလည္ ေလ၊ ၎အတြက္ ေဆာ္ၾသႀကိဳးပမ္းခဲ့ဘူးေလပင္။

“ညီၫြတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တုိးတက္မည္” ဆုိသည့္ ဆုိ႐ုိးစကားကုိလည္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားသိေန ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးစပ္ဟပ္မႈရွိေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္သည္။ ေဒသ၊ တုိင္း၊ ျပည္နယ္၊ ႏုိင္ငံတုိ႕ျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ အဝန္းအဝုိင္းေအာက္ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္း စည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားလာေသာအခါ ထုိအဝန္းအဝုိင္းရွိ လူသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ မရွိႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။ အႏၲရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စုုိးရိမ္ထိတ္လန္႕ေနရသျဖင့္ ပူပင္ေသာကျဖစ္ၾကရသည္။ ပဋိပကၡျမင့္မားသည့္ အတုိင္းအတာအေပၚ မႈ တည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကင္းေဝးၿပီး အႏၲရာယ္ထူေျပာ၍ တုိးတက္မႈကင္းေအာင္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားေရးကုိ ျဖစ္ေပၚေစ
သည္။

ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေနထုိင္ရပ္တည္ေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား သာမန္ထက္လြန္ကဲေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ရွိေနေသာေၾကာင့္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား၊ လက္နက္္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ခုခုႏွင့္ လက္ နက္မကုိင္ေသာ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕အၾကား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ခုခုႏွင့္ အေျခခံျပည္သူမ်ားအၾကား သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲ အႏုိင္ က်င့္မႈမ်ား ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းစြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရအစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားအင္အားစုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡသည္ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယ ေန႕အထိေျပလည္စရာ လမ္းစကုိ မခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေသးပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုေခၚဆုိေနသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္းမ်ား ပုိမုိျပည့္စုံေနေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လုိက္ သည့္အခါ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤႏုိင္ငံတြင္ေမြး၍ ဤႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကံၾကမၼာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံ၏ကံၾကမၼာ အေျခအေနက စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ေနသည္။ ႐ုန္းထြက္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံးတြင္ တာဝန္အျပည့္ရွိသည္။ ဤကမၻာႀကီးတြင္ လက္နက္အားကုိးၿပီး အာဏာ သုံးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိ ၿပီးျပတ္ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးပါ။ အခ်ိန္ကာလတစ္ ခုအတြင္းသာ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိႏုိင္သည္မွာ ယေန႕ကမၻာ့႐ႈခင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေန မ်ားကသာဓက ျပေနေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈျဖင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အေျဖရွာ သင့္သည္။

စစ္အစုိးရ၏ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားမ်ားစုႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္ပါက အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားပါေသာ္လည္း ေရွ႕ကုိမဆက္ လမ္းခုလပ္တြင္ ရပ္ေနျခင္းေၾကာင္း ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာထား၍ မရေသးပါ။ သူ႕လက္နက္သူကုိင္၊ သူ႕ေနရာသူေန အဆင့္မွာသာရွိေနၿပီး ျပႆနာကုိ ေျပလည္ေစေၾကာင္း ေျဖရွင္းမႈမရွိ ေသးပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ဳိ႕ျဖင့္ ေခ်ာ့သိပ္ေခ်ာင္ ပိတ္ထားသည္။ ဤလုပ္ဟန္သည္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးမဟုတ္၊ ဖုံးအုပ္ထားျခင္းဟု ေျပာလ်ွင္ ပုိမွန္ပါလိမ့္မည္။

ဤအေနအထားအေပၚ ေရရွည္အတြက္စဥ္စားလ်ွင္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ လက္နက္ျဖင့္ သူႏုိင္ကုိယ္ႏုိင္အၿပိဳင္ က်ဲေနၾကဆဲ အဖြဲ႕မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထုိနယ္ေျမက ျပည္သူမ်ားမွာေနစရာ၊ စားစရာ အာမခံခ်က္ဘာမွ မရွိ၊ ထုိထက္ပုိဆုိးသည္မွာ မၾကာခဏ ဓားစာခံဘဝ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဤအေနအထားသည္လည္း ေျပလည္ဖြယ္မျမင္ ရင္ေလးစရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ပုခုံးထက္တြင္လည္း အမ်ားနည္းတူ တာဝန္အျပည့္ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံ၏ ျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲလ်ွက္ ကၽြႏု္ပ္၏လူမ်ဳိး၊ ကၽြႏု္ပ္၏ေဆြမ်ဳိး ကၽြႏု္ပ္၏ကုိယ္က်ဳိးျပႆနာမ်ား
ကုိ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေျဖရွင္း၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယာယီ သုိ႕မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ေျပလည္ေကာင္းေျပ လည္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႕ေသာ္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေျပလည္မႈမရွိႏုိင္ရန္နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြၾကည့္ဖုိ႕ လုိအပ္ ေနပါသည္။

အဆုိပါ ေျဖရွင္းရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ စာအုပ္စာေပမ်ားမွာထက္ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္တြင္ ႐ုန္းကန္ေျဖ႐ွင္းခဲ့ၾကေသာ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွာ ရွာေဖြၾကည့္ျခင္းက ပုိမုိတိက် မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းကုိ ရရွိႏုိင္ မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ မွန္ကန္ေသာသေဘာတရားတစ္ရပ္ကုိ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္ထဲမွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ သုံးသပ္ ေလ့လာၿပီးမွ အမွားကုိပယ္၊ အမွန္ကုိဆယ္ယူျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ညြန္ျပထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အတိတ္ႏွင့္ပစၥပၸဳန္တြင္ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာနည္းနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါစုိ႕။

၁၉၄၇ ခုမွ ယေန႕အထိ ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းခဲ့ေသာ နည္းနာသေဘာတရားမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက မတူျခားနားေသာ နည္းနာသုံးမ်ဳိးကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၎တုိ႕မွာ -
(၁) ပင္လုံသေဘာထား သုိ႕မဟုတ္ နားလည္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊
(၂) ဆြဲေဆာင္ လွည့္စားသေဘာတရားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊
(၃) အင္အားသုံးေျဖရွင္းျခင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။

၁။ပင္လုံသေဘာထား သုိ႕မဟုတ္ နားလည္မႈျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္း

ဤနည္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းခဲ့ေသာ နည္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႕သည္ ေျမျပန္႕ေဒသႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ေဒသကုိ ဦးစြာလြတ္လပ္ေရး
ေပးလုိသည္။ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္ေသာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား နယ္ေျမ တခ်ဳိ႕တုိ႕ကုိ ေနာက္ခ်န္ထား၍ အခ်ိန္ဆြဲၿပီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎အစီအစဥ္အတုိင္း လက္ခံခဲ့လ်ွင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ႏုိင္ငံ၏ ေျမပုံသည္ ယေန႕အေနအထားအတုိင္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ မျဖစ္ဖုိ႕ ပုိမ်ားပါသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္းအမ်ဳိးအားေခါင္းေဆာင္မ်ားစုစည္းညွိႏႈိင္းၾကၿပီး၎တုိ႕၏နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ ေျမ ျပန္႕ေဒသမ်ားေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ဗမာအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ စုစည္းသည့္နည္းမွာ နယ္ေျမႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူဦးေရ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ား သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးအရတန္းတူေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ခြင့္ (ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္) အေပၚ အေျခခံၿပီး စုစည္း ခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းနာသည္ တကြဲတျပားစီရွိေနေသာ အေနအထားကုိ ဆႏၵအရ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပႆနာအေထြအထူးမရွိခဲ့။ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈကုိ ရယူတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ကံဆုိးသည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေစတနာမွန္ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ၁၉၄၇ ဇူလုိင္လ (၁၉) ရက္ ေန႕တြင္ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည္။ ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွိေတာ့သည့္ေနာက္တြင္ ၎တုိ႕၏သေဘာထား၊ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားကုိ ေနာက္လူေတြက မ႐ုိးသားေသာ ေစတနာျဖင့္ ပ်က္ျပားလြဲေခ်ာ္သြားေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိနည္း နာသည္ ရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ မရဘဲ ပဋိသေႏၶအဆင့္တြင္ ပ်က္ျပားသြားရသည္။

၂။ ဆြဲေဆာင္လွည့္စား သေဘာတရားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း

ဤနည္းနာကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တုိ႕က က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မတူကြဲျပားေနေသာ လူမ်ဳိး
ေရး လကၡဏာအေပၚ အာ႐ုံေလ်ာ့ပါးေစၿပီး အျခားကိစၥတစ္ခုခုအေပၚ အေလးထားေစေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဦးတည္ ခ်က္မွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳေရး၊ ၎ကုိ သေဘာ တရားအခ်ဳိ႕ ႏွင့္႐ုိက္ခ်ဳိးပစ္ေရးျဖစ္သည္။ ဤနည္းကုိ တခ်ိန္က လက္ဝဲပါတီကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက က်င့္သုံး ခဲ့သည္။

၎တုိ႕က “လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္ လူတန္းစားျပႆနာ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။ လူတန္းစားျပႆနာကုိ ေျဖရွင္း ၿပီးပါက လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္လည္း အလိုလုိ ေျပလည္သြားမည္” ဟု ေျပာဆုိ႐ုိက္သြင္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႕သည္ လူမ်ဳိး ေရးအျမင္ကုိ ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ လက္ဝဲအယူအဆ ေခတ္ေကာင္းခဲ့ေသာ ကာလ တစ္ေလ်ွာက္တြင္ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။

သုိ႕ေသာ္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ဆိတ္သုဥ္းသြားျခင္းမရွိပါ။ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားသည္သာ အက် ေခတ္တြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ မရသျဖင့္ မရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ အလြယ္တကူ အား နည္းပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ပင္ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တုိ႕က ဒီမုိကေရစီကုိ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး အရာရာကုိ အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းသည့္နည္းကုိ ေျပာဆုိ႐ုိက္သြင္းၿပီး အမ်ဳိးသားေရးအခန္း ကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ လုပ္ေနသည္။ ၎တုိ႕က “အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္လ်ွင္ အမွန္တရား၊ လူတစ္ကုိယ္ မဲတစ္ျပားစနစ္ သည္ တန္းတူညီမ်ွမႈ အျဖစ္ဆုံး” ဟု ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ဤအေျခခံႏွင့္ ျခားနားေသာ အမ်ဳိးသားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းတုိ႕ကုိ ေသးသိမ္၍ ေခတ္မမီေတာ့သေယာင္ သေဘာထားၾကသည္။ ဤအျမင္သ ေဘာထားသည္ မေန႕ကမွ ယေန႕အထိ၊ နက္ျဖန္သုိ႕တုိင္ရွိခဲ့၊ ရွိေန၊ ရွိႏွင့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနမဟန္ေသးသည့္ အခါ ဤသေဘာထားကုိ ခ်ဳိထားငုံထားတတ္ၿပီး အေျခအေနေကာင္းလာသည္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေႂကြးေၾကာ္လာတတ္ သည္။

ေနာက္တစ္နည္းမွာ အထက္ပါကဲ့သုိ႕ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆအေပၚ အေျခမခံဘဲ ေဝါဟာရျဖင့္ လွည္းစားမႈိင္းတုိက္သည့္ နည္း ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ေဝါဟာရ တစ္ခုမွာ- ဗမာေနရာတြင္ ျမန္မာကုိ အစားထုိး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ျပည္၊ ျမန္မာစာဟု ေခၚလုိက္ျခင္းျဖင့္ လူမ်ဳိးအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသေယာင္ လွည့္စားနည္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ႕ဆြဲေဆာင္လွည့္စား သေဘာတရား႐ုိက္သြင္းသည့္နည္းသည္ ကာလေဒသအခ်ဳိ႕အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ရွိပါခဲ့ ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ကား ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ပါ။ ျဖစ္ရွိေနေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ပဋိပကၡကုိ မည္သုိ႕မ်ွေလ်ာ့ပါးေစ ျခင္း မရွိသည္မွာ လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၃။ အင္အားသုံးေျဖရွင္းျခင္း

ဤနည္းကုိ ၁၉၄၈ ခုမွ ယေန႕အထိ အာဏာရအစုိးရအဆက္ဆက္တုိ႕ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၎တုိ႕သည္ ၎တုိ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာစက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္အင္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗမာမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား
၏ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရုိက္ခ်ဳိးပိတ္ပင္ျခင္း၊ မနာခံသူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႕၏အေျခခံအျမင္မွာ ယေန႕ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္သကဲ့သုိ႕ ဗမာေတြသိမ္းပုိက္ရရွိထားေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ဗမာမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဗမာအမ်ဳိးသား မ်ား၏ အုပ္စုိးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနရမည္။ အမ်ဳိးသားေရးအရ မည္သည့္ေတာင္းဆုိမႈကုိမ်ွ ခြင့္မေပး လုိေပ။ သီးျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းကုိပင္ လက္မခံလုိေပ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအသြင္ကုိ ေဖ်ာက္ ဖ်က္ၿပီး တတ္ႏုိင္သေလာက္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကုိ ေတာ္ရာတန္ရာေနရာမေပး၊တန္ဘုိးနည္းသြားေအာင္ အာဏာျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊နည္းပရိယာယ္ ႂကြယ္ႂကြယ္ ျဖင့္လည္း ႏွိမ္ထားလုိက္သည္။ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစေသာ အခြင့္အာဏာေတာင္းဆုိမႈ မွန္သမ်ွကုိ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ၊ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားဟု တံဆိပ္ကပ္ၿပီး ျငင္းပယ္တားျမစ္အေရးုယူသည္။ လက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္ ပါက ပုိမုိႀကီးမားေသာစစ္အင္အားျဖင့္ မရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ လုိက္လံေခ်မႈန္းသည္။ ေခ်မႈန္းရန္မလြယ္သည့္အခါ အေျခ ခံျပည္သူမ်ားကုိ ေျမလွန္စနစ္အရ မရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ေမာင္းထုတ္ပစ္ၾကသည္။ ဤနည္းနာေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡ သည္မ်ား သိန္းဂဏန္းခ်ီၿပီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ အုပ္စုလုိက္မုဒိန္းက်င့္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏၾကား သိေနရၿပီး ခြင့္လႊတ္ရန္မလြယ္ေသာ နာက်ည္းမႈ၊ မုန္းတီးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

အထက္ပါနည္းနာ (၃) မ်ဳိးအနက္ မည္သည့္နည္းက ႏုိင္ငံကုိ လက္ေတြ႕ အက်ဳိးျပဳခဲ့ပါသနည္း။
ပထမနည္းသည္ တကြဲတျပားစီရွိေနရာမွ စုစည္းေစခဲ့သည္။ က်ယ္ဝန္းေသာ နယ္ေျမႏွင့္ မ်ားျပားေသာ အမ်ဳိးသားအင္ အားစုမ်ားကုိ တစ္စုတည္းေသာ အင္အားျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ ၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဒုတိယနည္းမွာကား အရာမထင္၊ အက်ဳိးမျမင္။ ႐ုုိက္သြင္းသူမ်ားသာ ေနာက္ဆုံးပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

တတိယနည္းမွာကား ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရၿပီး အမ်ဳိးသားေပါင္းစုံ ျပည္သူအားလုံး ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ထုိထက္ပုိဆုိးသည္မွာ လူမ်ဳိးေရးအရ နာက်ည္းမႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ ရန္လုိမႈ၊ လက္စားေခ် လုိမႈ၊ မယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ စနစ္ဆုိးေခတ္ဆုိးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားၿပီး လိမ္လည္ခုိးဝွက္၊ လုယူတတ္ေသာစိတ္ထားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားအတြင္း ခုိကပ္လာဘ္စား၊ ျခစားမႈစိတ္ဓါတ္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအတြင္း ျပည္သူအေပၚအႏုိင္က်င့္၊ ဖိႏွိပ္၊ ေခါင္ပုံျဖတ္ စားလုိသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ျပဳျပင္ကုစားႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရေပဦးမည္။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမႈ စုစည္းညီၫြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ အမ်ဳိး သားနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ စုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး သေဘာထားကုိ ႐ုိးသားစြာ လက္ခံတတ္ရန္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း လုိအပ္ေနသည္ဟု ျမင္သည္။ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ၊ ဖက္ဆစ္အမ်ဳိးျဖဳတ္ဝါဒျဖင့္ အျခား ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ အင္အားသုံးဝါးမ်ဳိးၿပီး ဗမာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္လာေရးအျမင္ကုိ ပယ္ရွင္းဖုိ႕လုိသည္။

ယခုေခတ္ကာလသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ကကဲ့သုိ႕ အင္အားႀကီးေသာလူမ်ဳိးက အင္အားငယ္ေသာ လူမ်ဳိးကုိ လူမ်ဳိးတုံး ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေအာင္ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္၍ ရေသာ ေခတ္မ ဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ ကမၻာ့ရြာႀကီး အျဖစ္ကုိ ဦးတည္ ေနေသာေခတ္တြင္ ရပ္ကြက္တစ္ခု အတြင္းရွိေန ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မွန္ကန္ေသာ သေဘာထား လုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ စုစည္း ညီၫြတ္ၾကရန္ လုိသည္။ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ သေဘာထား လုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ စုစည္း ညီၫြတ္ၾကရန္ လုိသည္။ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးတရား ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲပါ။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေစတနာ မွန္သူမ်ားသာ အရွည္အျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိပါလိမ့္မည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ အမ်ား လက္ခံေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးအပ္ရန္ လုိအပ္သလုိ ကြဲျပားေနေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိစုစည္းရန္ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မ်ွတမွန္ကန္စြာ ေပးအပ္ဖုိ႕လုိ ေၾကာင္း ႐ုိးသားစြာ တင္ျပ လုိက္ပါသည္။

No comments: