Thursday, February 19, 2009

ျမန္မာျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကိုေလ့လာေသာ္(၆)ႏုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူတို႔၏ အခန္းက႑

ဗညားဟံသာ

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အခက္ခဲဆံုး ႏုိင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္တုိင္း၊ က်င္းပတုိင္း ႏိုင္ငံေရးသမားအၾကား စကားရည္လုပြဲ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုမႈအျပင္ တခါတရံ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈပါ ရႈပ္ေထြးလာတတ္သည္။ ျပည္ သူ႔တြင္ ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို တာ၀န္ရွိရွိ တာ၀န္ သိသိ စဥ္းစားရသနည္း။ မိမိကို ကုိယ္စားျပဳေသာ လူတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ သည္။

၁၉၆၂ မွ ၂၀၀၈ တိုင္ေအာင္ ျမန္မာျပည္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ ခါသာ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေမလေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အလၽွင္စလုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိ ေခ်။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း ပါတီဖြဲ႔စည္းၿပီး ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က အမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရြးခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၈ ႏွစ္အ တြင္း စစ္အစိုးရက ပါလီမာန္ေခၚယူခြင့္ႏွင့္ အစိုးရအသစ္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ မျပဳေပးခဲ့ ေခ်။ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း စစ္အစိုးရနအဖက အေပၚစီးရယူၿပီး ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ အဖက္သတ္ ဥပေဒမဲ့စြာ ျပဳက်င့္လာ ခဲ့သည္။ ၁၈ ႏွစ္အဆံုးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္ကို တဖန္တဖက္ သတ္ဥပေဒမဲ့စြာ တရားမၽွတမႈမဲ့စြာ ေရးသားၿပီး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ တဖန္ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သားတို႔က ႏိုင္ငံသားအသိတရားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာျပည္ကို တရားမၽွ တစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသနည္း၊ လက္ နက္ကိုင္ထားေသာသူတိုင္း သာမာန္ႏုိင္ငံသားေတြက ေၾကာက္ေနရသနည္း၊ အာဏာဟာ စစ္တပ္က ဘာ့ေၾကာင့္ အၿပီးပိုင္ ဆုပ္ကိုင္ထားသနည္း၊ စေသာ ေမးခြန္းေတြကို စမ္းသပ္ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ရန္လုိအပ္ေပသည္။

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ ဟူေသာ ေဆာင္္ပုဒ္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးတႀကီး ၀ါဒျဖန္႔ရသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာမန္ႏုိင္ငံ သားမ်ား နားလည္မႈနည္းပါးသည္။ အမွန္စင္စစ္ တပ္မေတာ္ကသာလၽွင္ ၁၉၄၈ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေရးညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျငင္း ပယ္ၿပီး တုိင္းျပည္ကို ၁၉၆၂ တြင္ အာဏာ သိမ္းခဲ့သည္။ ဤကား တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသားေရးကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ သစၥာေဖာက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က တဖန္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေခၚယူက်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအ မွတ္မျပဳ ျငင္းပယ္ၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ဥပေဒမဲ့စြာ ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခ့ဲ သည္။ ဤတြင္လည္း တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသားေရးကို တဖန္တိုက္ရိုက္အားျဖင့္ သစၥာေဖာက္ခဲ့သည္။ ဤသက္ေသ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔သာမန္ႏုိင္ငံသားမ်ားဟာ မိမိတို႔ အစိုးရကို မိမိတုိ႔ သေဘာက်စြာ မိမိတို႔ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေရေသာက္ ျမစ္၊ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားကို က်င့္သံုးခြင့္ မရွိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သက္ေသျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တုိင္းျပည္၏ အာဏာ ရွင္စနစ္ ဆက္လက္ခုိင္မာေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တြက္ဆထားေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသိတရားႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အေရးႀကီး သည္။

တပ္မေတာ္သားတိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ထားသည္။ လက္နက္မကိုင္ပဲ အရပ္ သားႏွင့္ ေနလၽွင္ ဘာမၽွအေၾကာက္တရားမရွိေခ်။ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ မိမိ တို႔ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ လိုအပ္သလို အာဏာသံုးၾက သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သာမန္ႏိုင္ငံသားေတြကို သူတို႔အသက္လံုျခံဳေရးအတြက္ လမ္း ကင္း၊ တံတားကင္း ေစာင့္ေပးရသည္။ သူတို႔တေတြ စားေသာက္ေရး၊ သြားလာ ေရးအတြက္ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ေပးရသည္။ သူတို႔တေတြ ကာမတဏွာ ပူး တက္လာရင္လည္း ကြၽႏ္ုပ္သာမန္မိဘမွ ေမြးဖြားလာေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အ တင္းအၾကပ္ဆြဲယူၿပီး မုဒိမ္းက်င့္သည္။ သူတို႔ေကာင္းစားေရး အစားအေသာက္ဖူ လံုေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရယူ စုေဆာင္းထားေသာ ေရႊ၊ ေငြ မ်ားကို အေကာက္ခြန္ေယာင္ေယာင္၊ လံုျခံဳေရးကိစၥေယာင္ေယာင္ ဟိုအမိန္႔၊ ဒီ အမိန္႔ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အတင္းအၾကပ္ ရယူေတာင္းယူ အၾကပ္ကိုင္ခြဲထုတ္ၾက သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားဟာ လက္နက္ကိုင္ထားလၽွင္ အာဏာရွိသည္ဟု သေဘာ ပိုက္ၿပီး ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ ဤပံုစံ ဤစနစ္ဆိုးႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သာမန္ႏုိင္ငံသားေတြ ၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္လၽွင္ တုိင္းျပည္၏ ပ်က္စီးမႈဟာ ဒီထက္မက ပိုဆိုးလာသဖြယ္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္က အာဏာကို အၿပီးပိုင္ အတင္းအၾကပ္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆုပ္ကိုင္ထား သနည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္ ၁၉၈၈-၂၀၀၈ တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အေတာအတြင္း တပ္မေတာ္က အာဏာတည္ၿမဲေရးကို အထူးအ ေရးေပးသည္။ ထုတ္ပြဲ၊ ျဖဳတ္ပြဲလုပ္ခဲ့သည္။ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုၾကသည္။ တ ဖက္ႏွင့္တဖက္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႔အၾကား အာဏာလြန္ဆန္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္မ်ား ကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အၾကား တင္းမာေရးအုပ္စု ႏွင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေရးအုပ္စု ကြဲထြက္ၿပီး ဒီ မိုကေရစီတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတုိးတက္ထြန္းကားေရး နည္းလမ္းမ်ား ျပင္ ဆင္ခ့ဲသည္။ မၾကာမီအတြင္း ကမၻာ့သတင္းစာဆရာႀကီးႏွစ္ဦး ေရးသားထုတ္ေ၀ ေသာ အစီရင္ခံစာအရ နအဖ (တပ္မေတာ္ဟာ) အစြန္းမဲ့ႏွင့္ အကြၽင္းမဲ့ရပ္တည္ ေရးအတြက္ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ဆင္ၿပီး ျပည္တြင္းေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္ပေရးရာတြင္ ပရိယာယ္ ႂကြယ္၀စြာႏွင့္ အရွက္မရွိစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နအဖ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ သယံဇာတ (ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ား) ေစ်းေပါေပါ ေရာင္းခ်ေရးကို မက္လံုးေပးၿပီး တဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လွည့္စားလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပစီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မႈကိုလည္း ဂရုမစိုက္ေတာ့ပဲ အဆံုးသတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အသစ္တစ္ခုကိုပါ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အဆံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပေပး ရန္ ႏိုင္ငံတကာကို အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ဖိႏွိပ္ေရးႏွင့္ ဖမ္း ဆီးေထာင္ခ်ေရးကို တိတ္တဆိတ္ အကြက္ဆင္ၿပီး ျပည္ပေရးရာတြင္လည္း ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ ပရိယာယ္ေဆာင္ၿပီး ဆက္ဆံေရးျပဳခဲ့သည္။ အဆံုးသတ္ တြင္ အာဏာတည္ၿမဲေရးကို အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ အကြက္ဆင္ၿပီး ပံုေဖၚခဲ့သည္။ ဤၾကားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေခတ္ပ်က္သူ ေဌးႀကီးျဖစ္လာၾကသည္။ လီနက္အီဂရက္တူႏွင့္ ေလရီဂ်က္ဆင္ ေရးသားေသာ အက်င့္ေကာင္းဆီကို ျပန္သြားျခင္းဆုိေသာ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ထား သည္။

ဆန္တစ္အိတ္ ႏွစ္ေသာင္းသံုးေသာင္းေပါက္ေစ်းႏွင့္ ဆီတစ္ပုလင္း က်ပ္သံုး ေလးေထာင္ႏွင့္ ၾကက္ဥတစ္လံုး က်ပ္ငါးရာေျခာက္ရာေပးၿပီးမွ အသက္ရွင္ရ ေသာ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို အခ်ိန္ေပးဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာမန္အရပ္သား ႏုိင္ ငံသားေတြမွာ သိပ္မလြယ္ကူေခ်၊ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္အစိုးရ နအဖဟာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကုန္းေကာက္ စရာမက်န္ေအာင္ ေၾကာက္စိတ္ေတြ အကြက္ဆင္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာမန္အရပ္ သားေတြကို ကုန္းေကာက္စရာ မက်န္ေအာင္ ေၾကာက္စိတ္ေတြ အကြက္ဆင္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔သာမန္အရပ္သားေတြ စိတ္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမား (၂၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူရဟန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးလုိက္ ျပန္လႊတ္လိုက္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အကြက္ ဆင္ခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္တစ္ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ တြင္ အႀကီးမားဆံုး တာ၀န္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္စစ္အစိုးရမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း အတြင္းေရး ျဖဳတ္ထုတ္ပြဲ ျပည္တြင္းေရး အၾကပ္ အတည္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ရပ္တည္ခုိင္မာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အၾကား ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အၾကား အဆံုးသတ္တြင္ သံုးပြင့္ဆုိင္ (တပ္မေတာ္၊ ဒီမုိကေရစီ၊ တုိင္းရင္းသား) ေခါင္းေဆာင္တို႔အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ အျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ပြဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စကား ဆံုး ေဆြးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးအတြက္ အာဏာ လႊဲေပးေရး၊ အာဏာခြဲေ၀ေရးစေသာ တိုင္းေရးျပည္ေရး ကိစၥေတြကို ႏွစ္စဥ္ျပဳ လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၂၀၁၀ တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေတာင္းဆုိရမွာက ေရြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္ဆီးပါ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ပထမပဏာမ ကိုလဲ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာပါ။ ဒုတိယအဆင့္အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳပါ။ တတိယအဆင့္တြင္ ကုသမဂၢမွ ႀကီးမႉးေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ၂၀၁၀ အထိ အခ်ိန္ယူ ၿပီး အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ တဆင့္မွတဆင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ဤတာ၀န္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏုိင္ငံသား မ်ားက တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိသည္။ ဤ ေတာင္းဆုိခ်က္မႈကို ၂၀၁၀ မတိုင္မီ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ ငံသားအဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ သာမန္ႏိုင္ငံသား မ်ားဟာ ျပည္တြင္းစစ္အလုိမရွိ၊ ဘယ္စစ္အာဏာရွင္မွ အလိုမရွိ ခြဲထြက္ေရးအ လုိမရွိစေသာ ပိုစတာမ်ား ျပည္လံုးကြၽတ္ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ၾကပါ။ ထုိ႔အျပင္ ကြၽႏု္ပ္ တို႕ႏုိင္ငံသားမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားပါ။ ျပည္ေထာင္စု အစစ္အမွန္ ဖြဲ႔ စည္းေပးပါ။ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္း ေပးပါ။ လူမ်ဳိးမခြဲျခားပဲ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအၾကား ဖြဲ႔စည္းပံု အသစ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳေပးပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးပါ။

ဤအထက္ပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲ၊ စကားေျပာပြဲ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ပြဲ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား သင့္ျမတ္ေရးပြဲေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အာဃာတမထားေရးႏွင့္ တပ္ မေတာ္အၾကား ရန္ၿငိဳးမႈ ကင္းေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူတိုင္း ေထာက္ခံအား ေပးၾကပါ။

၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာမန္ႏိုင္ငံသား ေအးခ်မ္း စြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္သူတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္အညီ လူမ်ဳိးတိုင္းက ေအးခ်မ္းစြာ တရားမၽွတစြာႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ထြန္းကားတိုးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က သေဘာထားႀကီးစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏုိင္ငံသားေတာင္းဆုိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေလသည္။

အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ အသံတိတ္ သာမန္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ရင္း............။

No comments: